Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Přípravky s vitamíny a mirerály » Přípravky s mirerály a stopovými prvky » Přípravky s vápníkem

PHARMAVIT Calcium 500mg 20 šumivých tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 138598

Šumivé tablety s citronovou příchutí s obsahem vápníku, která je nutná pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů.

Více informací

75 (3,75 Kč/kapsle)
Běžná cena: 89 Kč, Ušetříte: 16 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Šumivé tablety s citronovou příchutí s obsahem vápníku, která je nutná pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů.

Informace o produktu

Výrobce: WALMARK A.S.
Značka: WALMARK
Kód výrobku: 138598
Kód EAN: 8595165288506
Kód SÚKL: 137119
Držitel rozhodnutí: WALMARK A.S.

Riboflavin je důležitou součástí enzymatických systémů nezbytných pro látkovou výměnu.

Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v době kojení a během růstu.

Dávkování a způsob užití: Dospělí obvykle užívají 1–2 tablety denně. Tablety se nechají rozpustit ve sklenici vody (asi 200ml) a roztok se vypije nejlépe při jídle nebo ihned po něm. Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2měsíců bez kontroly lékaře. Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, určí dávkování délku léčby lékař.

 

 


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls61851/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Calcium 500 mg Pharmavit 

šumivé tablety 

calcii carbonas 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Calcium 500 mg Pharmavit a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium 500 mg Pharmavit užívat  

3. 

Jak se Calcium 500 mg Pharmavit užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Calcium 500 mg Pharmavit uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Calcium 500 mg Pharmavit a k čemu se používá 

 
Calcium 500 mg Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný 
pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 
až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu.  
 
Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. 
Na doporučení lékaře se užívá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí 
(osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reakcích, jako podpůrná léčba 
spasmofilie a tetanie (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím) a podporuje také 
hojení zlomenin.  
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 5 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium 500 mg Pharmavit užívat  

 
Neužívejte Calcium 500 mg Pharmavit: 

jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo ledvinovými kameny,  

jestliže máte vysokou hladinu vápníku v moči, 

jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (např. při onemocnění příštítných tělísek nebo při 
předávkování vitaminem D),  

jestliže trpíte mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění) 

 
Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Calcium 500 mg Pharmavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v moči, zejména pokud 
současně užíváte přípravky obsahující vitamin D nebo pokud trpíte chronickým onemocněním ledvin.  
Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.  
 
 
Další léčivé přípravky a Calcium 500 mg Pharmavit  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Vápník  může  zesilovat  účinek  srdečních  glykosidů  (léků  užívaných  k  léčbě  nedostatečné 
srdeční  činnosti,  např.  digoxin).  Vápník  snižuje  účinek  vitaminů  rozpustných  v  tucích 
(vitamin  A  a  D)  a  některých  antibiotik  (tetracyklinů  a  kanamycinu),  protože  snižuje jejich 
vstřebávání.  Pokud  je  podávání  těchto  antibiotik  nutné,  musí  být  mezi  užitím  kalcia  a 
antibiotika zachován interval nejméně 3 hodin. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová 
a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D 
vzniká riziko hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi).  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium 500 mg Pharmavit užívat, ale jen pod 
lékařským dohledem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Calcium 500 mg Pharmavit nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje sodík 
Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. 
v podstatě je „bez sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se Calcium 500 mg Pharmavit užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1-2 tablety denně.  
 
Použití u dětí a dospívajících  
Dětem od 5 let a dospívajícím podávejte 1krát denně 1 tabletu.  
 
Způsob podání 
Šumivou tabletu nechte rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a po úplném rozpuštění roztok vypijte. 
Přípravek užívejte nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.  
 
Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem. 
Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium 500 mg Pharmavit, než jste měl(a) 
Předávkování vápníkem může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolest 
břicha. Při užívání vápníku ve formě šumivých tablet však předávkování nepřipadá v úvahu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium 500 mg Pharmavit 
Pokračujte v užívání podle návodu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku.  

 
4.  

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, 
nechutenství nebo tlak v nadbřišku.  
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání 
přípravku poraďte s lékařem.  
Může se vyvinout alergická reakce, která se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje, poruchami 
dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhledejte 
lékaře.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak Calcium 500 mg Pharmavit uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje  
 
Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 
500 mg vápníku). 
Pomocnými látkami jsou riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, 
makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma.  
 
Jak Calcium 500 mg Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Calcium 500 mg Pharmavit jsou světle žluté, ploché, okrouhlé, tablety se zkosenými hranami a 
charakteristickou citrónovou vůní, rozpustné ve vodě za vzniku šumivé reakce. 
 
Balení obsahuje 20 šumivých tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.5.2016 

Recenze

Recenze produktu PHARMAVIT Calcium 500mg 20 šumivých tablet

Diskuze

Diskuze k produktu PHARMAVIT Calcium 500mg 20 šumivých tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám