Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest zad

IBALGIN Krém 50 g - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 157777

100 % 1 recenze

Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových zánětlivých a degenerativních stavů pohybového aparátu.

Více informací

73
Běžná cena: 95 Kč, Ušetříte: 23 % (22 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - IBALGIN Krém 50 g

Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových zánětlivých a degenerativních stavů pohybového aparátu.

Strana 1 (celkem 4)

 

sp. zn. sukls148560/2017 
 
Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
 
IBALGIN  KRÉM 
ibuprofenum 
krém 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ibalgin 
krém musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

• 

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s 
lékařem.  

• 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V příbalové informaci naleznete: 
 
1. Co je přípravek Ibalgin krém a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin krém užívat 
3. Jak se přípravek Ibalgin krém užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Ibalgin krém uchovávat 
6. Další informace 
 
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Ibalgin krém patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých a protirevmatických léčiv. 
Potlačuje bolest, snižuje otok a tlumí zánět u bolestivých poúrazových zánětlivých a 
degenerativních stavů pohybového aparátu a bolestivého zánětu žil.  
 
Ibalgin krém se používá k: 

-  k místní léčbě bolestivých poranění šlach, svalů a kloubů s otoky nebo bez otoků, jako 

je podvrtnutí, natažení, zhmoždění. 

 
Po poradě s lékařem se Ibalgin krém používá také k léčbě: 

-  bolestivého zánětu kloubů a svalů revmatického původu, 
-  bolesti při degenerativních onemocněních kloubů (artróza), 
-  bolestivého povrchového zánětu žil. 

 
Ibalgin krém je určen dospělým a mladistvým od 12 let. 
Vzhledem k nedostatku bezpečnostních údajů přípravek není určen k použití u dětí. 
 

Strana 2 (celkem 4)

 

Při silných bolestech je vhodné léčbu doplnit celkovým podáním tablet s obsahem ibuprofenu 
(např. Ibalgin tbl). 
 
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
IBALGIN KRÉM UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Ibalgin krém 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen, methylparaben, propylparaben, 
propylenglykol, cetylstearylalkohol nebo na některou jinou složku přípravku. 

jestliže jste měli astmatický záchvat, kopřivku nebo alergickou rýmu po užívání kyseliny 
acetylsalicylové nebo některých protizánětlivých léčiv.  

přípravek se nesmí používat na otevřené rány nebo sliznice a do očí. 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin krém je zapotřebí  
Přípravek se nesmí nanášet na porušený kožní povrch. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně 
prodejné léky pro místní používání. 
Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte Ibalgin krém. 
 
Užívání přípravku Ibalgin krém s jídlem a pitím 
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék 
V těhotenství a při kojení lze přípravek používat pouze na doporučení lékaře. V posledních 
třech měsících těhotenství se přípravek nesmí používat dlouhodobě nebo natírat na velké 
plochy. V době kojení lze krém použít krátkodobě na malé plochy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ibalgin krém neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin krém 
Přípravek obsahuje parabeny. Parabeny mohou způsobit alergické reakce, které mohou být 
opožděné. Přípravek obsahuje propylenglykol. Propylenglykol může způsobit podráždení 
kůže. Přípravek obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. 
kontaktní dermatitida). 
 
 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UŽÍVÁ 

 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí, včetně starších pacientů, a mladiství od 12 let si na 
postižené místo 3–4krát denně v časových odstupech 3–4 hodin nanášejí 4–10 cm dlouhý 

Strana 3 (celkem 4)

 

proužek krému, který si lehce vtírají do kůže. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech 
se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem. 
Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se 
projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady s lékařem 
nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny. 
Při revmatických a žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin krém poraďte s 
lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin krém se při těchto onemocněních používá většinou 
po dobu 2–3 týdnů. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin krém než jste měl(a) 
Pokud někdo nanesl větší množství krému na postižené místo najednou, není to důvod 
k vážným obavám. Předávkování přípravkem nebylo pozorováno. 
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. 
Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin krém 
Pokud zapomenete použít přípravek, naneste ho na postižené místo, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojujte následující dávku krému, abyste nahradil(a) vynechanou dávku krému.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může i Ibalgin krém způsobit nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
Při používaní Ibalgin krému se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž 
frekvence výskytu není známa (nelze z dostupných údajů určit): 
místní podrážení kůže – např. palčivost, svědění, zarudnutí a kožní erupce (k těmto 
nežádoucím účinkům může dojít u citlivých pacientů). 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 

5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN KRÉM UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  
Přípravek Ibalgin krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 

Strana 4 (celkem 4)

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Ibalgin krém obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 2,5 g v 50 g krému nebo 5 g ve 100 g krému (tj. 5%). 
  
Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35, střední nasycené triacylglyceroly, 
cetylstearylalkohol, ethoxylované alkoholy

 C12–C16

, monoacylglyceroly nasycených vyšších 

mastných kyselin, karbomer 980, trolamin, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, 
čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ibalgin krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin krém je téměř bílý krém. 
Velikost balení 50 g nebo 100g krému. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika  

Sanofi Winthrop Industrie, 196 Rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie 
 
   
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
30. 6. 2017 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 157777
Kód EAN: 8594739029842
Kód SÚKL: 146117
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

IBALGIN Krém 50 g – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu IBALGIN Krém 50 g zobrazíte nebo stáhnete zde: IBALGIN Krém 50 g.pdf

Recenze (1)

Recenze produktu IBALGIN Krém 50 g

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu IBALGIN Krém 50 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 18/11/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám