Lékárna.cz
Hledat

EMOXEN Gel 100 g

Léčivý přípravek
EMOXEN Gel 100 g

Působí protizánětlivě a je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí.

Více informací

Skladem více než 5 kusů V pondělí 12. 12. odešleme, u vás v úterý 13. 12.

159 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

159 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

EMOXEN Gel 100 g

Přípravek se používá k léčbě poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu šlach. Přípravek mohou používat dospělí a dospívající od 12 let.

Léková forma

Homogenní bílý gel s vůní mentholu.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.

Jak užívat

Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně. Gel jemně vetřete do kůže. Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí, obvazem nebo bandáží.

Přípravek nesmíte nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí. Po aplikaci gelu si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem.

Důležitá upozornění

Podání tohoto přípravku v těhotenství je možné pouze v 1. a 2. trimestru, stejně tak je možné podání v období kojení, ale vždy by mělo být podání konzultováno s lékařem.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 100 g.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
473559
Kód EAN:
3830070470826
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Naproxen
Farmakoterapeutická skupina:
lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů | lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů | nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální aplikaci | naproxen
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

sp. zn. sukls108189/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMOXEN 100 mg/g gel

naproxenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Emoxen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen používat

3. Jak se přípravek Emoxen používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Emoxen uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Emoxen a k čemu se používá

Přípravek Emoxen obsahuje léčivou látku naproxen, který patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv a působí protizánětlivě a proti bolesti. Přípravek Emoxen se používá k léčbě poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu šlach.

Přípravek se dále používá k léčbě bolestivých stavů při degenerativních onemocněních kloubů kolene a ruky (artróza). V tomto případě lze Emoxen používat pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou používat dospělí a dospívající od 12 let. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen používat

Nepoužívejte přípravek Emoxen

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste někdy měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků proti zánětu a bolesti alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka (kopřivka), rýma nebo obtíže s dýcháním;
 • jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Emoxen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte onemocnění jater, ledvin nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku.

Přípravek neaplikujte na poraněnou kůži, na rány nebo na místa postižená kožní infekcí.Během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení nesmíte vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani ultrafialovému záření v soláriích. Během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo.

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a očima. Pokud by se tak stalo, sliznici důkladně omyjte a oči vypláchněte větším množstvím vody. Přípravek se nemá aplikovat dlouhodobě a stejně tak je třeba se vyhnout aplikaci na rozsáhlé plochy. V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otok v obličeji a dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Emoxen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména pokud užíváte přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou k prevenci tvorby krevních sraženin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V prvních šesti měsících těhotenství můžete přípravek používat pouze v závažných případech. Neaplikujte jej ale dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. V posledních třech měsících těhotenství nesmíte tento léčivý přípravek používat. Léčivá látka tohoto přípravku se může v malém množství vylučovat do mateřského mléka. Pokud kojíte, obraťte se na svého lékaře, který Vám poradí, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Emoxen. Používání přípravku nemá vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Emoxen obsahuje ethylparaben

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Emoxen používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Emoxen je určen ke kožnímu podání.

Při poúrazových stavech jako je pohmoždění kloubu, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 14 dnů. 

Při osteoartróze kolenního kloubu a kloubů ruky používejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně. Gel jemně vetřete do kůže. Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí, obvazem nebo bandáží. Přípravek nesmíte nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí. Po aplikaci gelu si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek není určen dětem do 12 let.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Emoxen, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem Emoxen je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 osob z 10 000): podráždění kůže projevující se kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním.
 • Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000, včetně jednotlivých případů): reakce z přecitlivělosti, projevující se jako otoky v obličeji nebo dušností, přecitlivělost na světlo. Při dlouhodobém používání na velké plochy kůže se může vyskytnout bolest hlavy, ospalost, průjem, nucení na zvracení (četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Emoxen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 4/4 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Emoxen obsahuje

 • Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.
 • Pomocnými látkami jsou chloralhydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, hydroxid sodný a čištěná voda

Jak přípravek Emoxen vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Emoxen je homogenní bílý gel s vůní mentholu. Krabička obsahuje zaslepenou aluminiovou tubu s plastovým uzávěrem. Velikost balení: 1 tuba s 50 nebo 100 g gelu

Držitel rozhodnutí o registraci Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3 Irsko

Výrobce EMO-FARM Sp. z o.o. Ksawerów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 5. 2020

EMOXEN Gel 100 g

EMOXEN Gel 100 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

EMOXEN GEL 50 g

EMOXEN GEL 50 g

Léčivý přípravek

EMOXEN GEL 50 g

Působí protizánětlivě a je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i…

Skladem zítra

99 Kč

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.