Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na akné

SKINOREN® Krém 30 g - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 32089

97 % 6 recenzí

Přípravek k léčbě akné s léčivou látkou kyselinou azelaovou.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Skinoren® krém je lék k vnějšímu použití s léčivou látkou kyselinou azelaovou.

Více informací

229
Běžná cena: 295 Kč, Ušetříte: 22 % (66 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 6. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 6. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Recenze (6)
Diskuze (3)

Podrobné informace

Podrobné informace - SKINOREN® Krém 30 g

Přípravek k léčbě akné s léčivou látkou kyselinou azelaovou.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Skinoren® krém je lék k vnějšímu použití s léčivou látkou kyselinou azelaovou.

Skinoren krém
200 mg/g

acidum azelaicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Skinoren krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat
3. Jak se Skinoren krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Skinoren krém uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Skinoren krém a k čemu se používá

Skinoren krém je lék používaný k léčbě akné (zánětlivých i nezánětlivých forem). Skinoren krém působí proti bakterii (Propionibacterium acnes), která je hlavním činitelem při vzniku akné. Zároveň také potlačuje proces rohovatění buněk pokožky, které ucpávají póry pokožky a tak způsobují vznik komedonů (černých a bílých).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat

Nepoužívejte Skinoren krém
Jestliže jste alergický(á) na kyselinu azelaovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Skinoren krém se poraďte se svým lékařem, pokud se Vás týká odstavec 2. V případě, že je Vám více než 20 let, poraďte se o léčbě akné s lékařem, protože akné může být také příznakem závažných onemocnění.

Tato onemocnění vedle akné mají nejčastěji následující příznaky

 • centrální obezita s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu)
 • strie (fialové trhlinky v kůži)
 • snížená chuť k jídlu
 • úbytek tělesné hmotnosti
 • časté močení
 • vysoký krevní tlak
 • svalová slabost, bolesti v zádech, osteoporóza (řídnutí kostí)
 • u žen dále nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace či plešatění.

Skinoren krém aplikujte pouze na postiženou oblast. Jestliže aplikujete Skinoren krém na obličej, zabraňte kontaktu s očima, ústy a sliznicemi trávicí a dýchací soustavy a pohlavních orgánů. Jestliže k tomu dojde, oči, ústa a/nebo sliznice je třeba okamžitě vymýt dostatečným množstvím vody. Jestliže podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. Po každé aplikaci krému Skinoren si umyjte ruce.

U pacientů léčených kyselinou azelaovou bylo vzácně v klinické praxi zaznamenáno zhoršení astmatu.

Další léčivé přípravky a přípravek Skinoren krém
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Žádné interakce nejsou doposud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Odpovídající, dobře kontrolované klinické studie, zaměřené na lokální podávání těhotným ženám, nebyly provedeny.

Studie na zvířatech neprokázaly žádné přímé ani nepřímé nežádoucí působení na těhotenství, vývoj zárodku/plodu, porod ani vývoj narozeného dítěte. Není známo, jestli kyselina azelaová přechází do lidského mléka. Nicméně pokus prováděný in vitro (neprováděný na živém organizmu) prokázal, že přípravek do mateřského mléka přecházet může. Neočekává se však, že by přechod kyseliny azelaové do mateřského mléka výrazně ovlivnil základní hodnoty kyseliny azelaové v mléce.

Je třeba zabránit kontaktu kojence s léčenou kůží/prsem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Skinoren krém nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv (s ohledem na velmi časté místní reakce jako je pálení, svědění a zarudnutí v místě aplikace) na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Skinoren krém obsahuje kyselinu benzoovou, propylenglykol a cetystearylalkohol
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže,kyselinu benzoovou, která mírně dráždí kůži,oči a sliznice a cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Skinoren krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak a kdy má být Skinoren krém používán?
Přípravek je určen k lokálnímu ošetření kůže. Před použitím přípravku Skinoren krém je třeba kůži pečlivě očistit čistou vodou nebo případně jemným kožním čisticím prostředkem. Před aplikací musí být kůže pečlivě vysušena.

Doporučená dávka přípravku
Skinoren krém má být nanášen na postižená místa dvakrát denně (ráno a večer) a jemně vetřen. Skinoren krém musí být nanášen v dostatečném množství, ale ne nadbytečně (přibližně 2,5 cm krému vytlačeného z tuby je dostatečné pro ošetření celého obličeje). V případě, že dojde k podráždění kůže (viz „Možné nežádoucí účinky“), můžete přechodně zmenšit množství nanášeného krému, nebo používat krém pouze jedenkrát denně do té doby, než podráždění odezní. Léčbu lze případně na několik dní přerušit, jestliže je to nutné.

Je důležité používat Skinoren krém pravidelně v průběhu celého období léčby.

Použití u dětí a dospívajících
Používá se u dospívajících ve věku 12-18 let. Při podávání krému Skinoren dospívajícím ve věku 12-18 let není potřeba upravovat dávkování. Bezpečnost a účinnost pro podávání pacientům ve věku do 12 let nebyla stanovena.

Jak dlouho má být Skinoren krém používán?
Délka ošetřování přípravkem Skinoren krém se u jednotlivých pacientů liší a závisí na vážnosti příznaků Vašeho kožního onemocnění. Je nezbytné užívat Skinoren krém pravidelně po celou dobu léčby.

Většinou je výrazné zlepšení akné zřetelné po 4 týdnech. Pro dosažení maximálního účinku musí být Skinoren krém používán pravidelně po dobu několika měsíců. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Skinoren krém je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Skinoren krém, než jste měl(a)
Nemusíte se ničeho obávat. Jednorázové předávkování (tj. když je krém aplikován jednorázově na velkou plochu kůže) nebo náhodné spolknutí žádné riziko nepřináší.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Skinoren krém
Nepoužívejte větší množství přípravku Skinoren krém, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Skinoren krém
Jestliže používáte Skinoren krém v souladu s doporučením, Vaše příznaky by měly během léčby odeznít. Jestliže však Vaše příznaky přetrvávají, nebo se znovu projeví po ukončení léčby, poraďte se se svým lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky jsou pálení, svědění a zarudnutí kůže v místě aplikace. Obvykle platí, že místní podráždění kůže je mírné a vymizí v průběhu léčby.

Níže jsou zaznamenány nežádoucí účinky, které vycházejí z výsledků klinických studií a z postmarketingového sledování, seřazeny jsou podle této četnosti výskytu

 • Velmi časté (> 1/10) - pálení v místě aplikace, svědění v místě aplikace, zarudnutí v místě aplikace.
 • Časté (>1/100 až <1/10) - odlupování v místě aplikace, bolest v místě aplikace,  vysušování v místě aplikace, změny barvy v místě aplikace,  podráždění v místě aplikace.
 • Méně časté (>1/1 000 až <1/100) - nadměrné vylučování kožního mazu,  akné, barevné změny kůže, parestezie (porucha citlivosti) v místě aplikace,  zánět kůže v místě aplikace, nepříjemné pocity v místě aplikace, otok v místě aplikace.
 • Vzácné (>1/10 000 až < 1/1 000) - zánět rtu, kopřivka1, vyrážka1,  puchýřky v místě aplikace,  ekzém v místě aplikace, pocit tepla v místě aplikace,  vřed v místě aplikace,  přecitlivělost na přípravek,která může být spojena s jednou nebo s více z následujících nežádoucích reakcí - angioedém1(náhle vzniklý nezánětlivý otok kůže nebo sliznic), kontaktní dermatitida1(zánět kůže), otok oka1, otok obličeje1, zhoršení astmatu
 • Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

1 Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů během posmarketingového použití přípravku Skinoren krém

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Skinoren krém uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do: doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření doba použitelnosti 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Skinoren krém obsahuje
Jeden gram krému obsahuje acidum azelaicum 200 mg. Pomocnými látkami jsou směs glycerol stearátu + cetylstearylalkoholu + cetyl-palmitátu + glyceromakrogol-kokoátů (Cutina CBS), cetylstearyl-ethylhexanoát, propylenglykol, glycerol 85%, kyselina benzoová, glyceromakrogol-stearát, čištěná voda.

Jak Skinoren krém vypadá a co obsahuje toto balení
Skinoren krém je bílý neprůhledný krém. V tubě je obsaženo 30 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Německo

Výrobce
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Via E.Schering 21,20090,Segrate (Milano), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 5. 2017

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: SKINOREN
Kód výrobku: 32089
Kód EAN: 8590322001738
Kód SÚKL: 0203012
Držitel rozhodnutí: BAYER

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá pro léčbu akné vulgaris u dospělých a mladistvých. Bez antibiotik, nehormonální – bez kortikoidů. Neexistuje žádné věkové omezení pro léčbu tímto přípravkem. Vzhledem k tomu, že projevy akné začínají obvykle v období kolem puberty, není používání tohoto přípravku v mladším věku obvyklé. Délka léčby min. 4 týdny. Aplikovat 2x denně na postiženou lokalizaci. Přípravek lze používat během těhotenství a kojení.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (6)

Recenze produktu SKINOREN® Krém 30 g

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Skinoren používám už 5 měsíců,dostala jsem alergickou vyrážku na ovoce a hledala jsem co by mi pomohlo,pak jsem na netu obevila skinoren je opravdu fajn prostředek,opravdu mi hodně pomohl na me pupínky,vzhledem k tomu,že to byla alergie,skutečně pomohl,pupínky mizeli a vyhladil mi pleť,skinoren pomáhá,ale neléčí příčinu,je to dlouhodobá lecba,a chce to hlavně trpělivost,teď mi ještě zůstali fleky někde,takže těch se zbavuju taky skinorenem,blednou,ale pomalu,snad skinoren nestahnou,páč je to nej krém s kyselinou azealovou co fakt pomáhá a výhoda skinorenu,ze zmatnuje pleť.

Pomáhá,ale neléčí příčinu,skoda
Zmatnuje
Štípe a pali
Musí dávat na suchou pleť,v začátku používání štípe a pálí,teď nemám problem
100 %

musí se nanášet vícekrát denně pro účinek. silně pálí, ale je to o zvyku

100 %

80 %

Pomáhá mi, užívam jej už asi 2 měsíce, nicméně si myslím, že to neřeší jádro problému, aby mě zbavilo vyrážky, která je pravděpodobně způsobena prostředím..

100 %

100 %

Diskuze (3)

Diskuze k produktu SKINOREN® Krém 30 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Bez problemů..

(0) 16/10/2014

super,mě pomohl ale mám taky pocit že ho budu muset používat napořad

Vstoupit do diskuze

- Jediný

(0) 05/06/2014

Ze všech léků za několik let na moje akné nejlépe působil Skinoren. Zřejmě ho ale budu potřebovat natrvalo.

Vstoupit do diskuze

- nespokojenost

(0) 18/08/2008

skinoren jsem používala 3 měsíce a účinek se endostavil... jaké máte zkušenosti vy?

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 01/10/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám