Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

AESCIN-TEVA por. tablety ent. 90X20MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 329991

87 % 3 recenze

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Aescin-Teva prokazuje léčivé účinky u pacientů s poruchami žil dolních končetin, omezuje vznik pooperačních otoků, urychluje vstřebávání poúrazových podlitin a zmenšuje pravděpodobnost jejich vzniku po operacích. Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou escinum alfa.

Více informací

162

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Aescin-Teva prokazuje léčivé účinky u pacientů s poruchami žil dolních končetin, omezuje vznik pooperačních otoků, urychluje vstřebávání poúrazových podlitin a zmenšuje pravděpodobnost jejich vzniku po operacích. Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou escinum alfa.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 329991
Kód EAN: 8592387017501
Kód SÚKL: 202701
Doplněk názvu: 20MG TBL ENT 90
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AESCIN-TEVA

 

1/5 

sp.zn. sukls113741/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AESCIN-TEVA 

20 mg, enterosolventní tablety 

escinum alfa 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA užívat  

3. 

Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá 

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje léčivou látku escin alfa.  

Přípravek  AESCIN-TEVA  patří  do  skupiny    venofarmak  (léčiv  užívaných  k  terapii  žilních 
nemocí)

 

a  antivarikóz (léčiv proti křečovým žilám).

 

Přípravek AESCIN-TEVA je určen k: 

  léčbě chronické žilní nedostatečnosti (jedná se o stav, kdy žíly dolních končetin 

nejsou schopny plnit správně svou funkci tj. odvádět krev z dolních končetin) 

  léčbě přidružených příznaků žilní nedostatečnosti, mezi které patří: otoky dolních 

končetin, křečové žíly, bolest nohou, pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity 
napětí a křeče v oblasti lýtek 

 

2/5 

 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA 
užívat  

 
Neužívejte přípravek AESCIN-TEVA: 

 

jestliže jste alergický(á) na escin alfa nebo na jakoukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)  
 

 

u dětí a dospívajících do 18 let věku 
 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku AESCIN-TEVA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
jestliže:  

  užíváte léky snižující srážlivost krve 
  užíváte aminoglykosidová antibiotika (může dojít k zesílení jejich toxického 

účinku na ledviny)  

 

Užití přípravku konzultujte ihned s lékařem v případě, že se u Vás objeví zánět kůže, zánět žil 
nebo ztvrdnutí tkáně v podkoží, závažná bolest, vředy, náhlý otok jedné nebo obou nohou, 
srdeční nebo ledvinová nedostatečnost, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažného 
onemocnění. 
 
Je důležité zachovat při léčbě přípravkem AESCIN-TEVA další opatření předepsaná lékařem, 
jako je bandáž nohou, nošení kompresních punčoch a sprchování nohou studenou vodou, 
neboť užití tohoto přípravku nenahrazuje výše uvedená  preventivní opatření. 

 
 
Děti a dospívající 
Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.  
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek AESCIN-TEVA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve. 
Přípravek AESCIN-TEVA může  zesílit toxické působení některých léků (např. 
aminoglykosidových antibiotik) na ledviny. 
 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento 
přípravek užívat.  
 

 

3/5 

Přípravek AESCIN-TEVA by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, neboť 
příslušná klinická data nejsou dostatečná. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek AESCIN-TEVA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje laktózu 
Přípravek AESCIN-TEVA  obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
 
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110) 
Přípravek AESCIN-TEVA  obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110),který 
může způsobit alergické reakce. 

 
 
 
3. 

Jak se přípravek  AESCIN-TEVA užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
Dospělí: 
Dospělí užívají zpočátku 3 krát denně 2 enterosolventní tablety, při udržovací léčbě 
většinou postačí užívat 1 enterosolventní tabletu 3 krát denně. 

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek 

AESCIN-TEVA  déle než dva měsíce.

 

 
 
 
Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku. 

 
 
 
 
Jestliže jste užil(a)  více přípravku AESCIN-TEVA, než jste měl(a) 
 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AESCIN-TEVA 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AESCIN-TEVA 
Informujte svého lékaře pokud přestanete přípravek AESCIN-TEVA užívat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

 

4/5 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

-  závrať, bolest hlavy 
-  nevolnost, zvracení, průjem, poruchy zažívání 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů): 

alergická kožní reakce (svědění, vyrážka, zarudnutí, ekzém)

 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů): 

-  závažná alergická reakce (v některých případech spojená s krvácením). 
-  zrychlený tep, vysoký krevní tlak 
-  krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus 

 

Dojde-li u Vás ke krvácení či objeví-li se příznaky alergické reakce (kožní vyrážka), prosím, 
přestaňte užívat přípravek AESCIN-TEVA a jeho další užívání konzultujte se svým lékařem. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10,  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na 
štítku na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce

 

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
 

 

5/5 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek AESCIN-TEVA
 obsahuje 

-  Léčivou látkou je escinum alfa (escin alfa). Jedna enterosolventní tableta 

obsahuje escinum alfa 20 mg. 

-   Pomocnými látkami jsou: 

  

Jádro tablety: 

monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát,  

Potahová vrstva tablety: 

polysorbát 80, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, mastek, sodná sůl karmelózy, 
oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110),

 povidon 25, simetikonová 

emulze 30%

 

 

 
Jak přípravek AESCIN-TEVA  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
AESCIN-TEVA jsou kulaté, oranžo

vé enterosolventní 

dodávané v blistrech. 

 

Balení obsahuje 30, 60, 90 enterosolventních tablet v blistru. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000 Česká republika 

Výrobce 

TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow, Polsko 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.10.2015 

 

Recenze (3)

Recenze produktu AESCIN-TEVA por. tablety ent. 90X20MG

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

60 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu AESCIN-TEVA por. tablety ent. 90X20MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tamara Č.

60 % 10/08/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám