Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Léky na nemoci cév

AESCIN-TEVA 30X20MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89687

79 % 14 recenzí

K léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin.

Více informací

79
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 20 % (20 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 23. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 24. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (14)
Diskuze

Podrobné informace

K léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 89687
Kód EAN: 5900004070533
Kód SÚKL: 107806
Doplněk názvu: 20MG TBL ENT 30
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Přípravek se užívá k léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin a zánětů šlachových pochev. Také se užívá k léčení bolestivých syndromů páteře s projevy útisku míšních nervových kořenů (poruchy "plotének", ústřel, ischias, bolestivé napětí v šíji). Přípravek mohou užívat děti od 3 let věku i dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AESCIN-TEVA

 

1/5 

sp.zn. sukls113741/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AESCIN-TEVA 

20 mg, enterosolventní tablety 

escinum alfa 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA užívat  

3. 

Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá 

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje léčivou látku escin alfa.  

Přípravek  AESCIN-TEVA  patří  do  skupiny    venofarmak  (léčiv  užívaných  k  terapii  žilních 
nemocí)

 

a  antivarikóz (léčiv proti křečovým žilám).

 

Přípravek AESCIN-TEVA je určen k: 

  léčbě chronické žilní nedostatečnosti (jedná se o stav, kdy žíly dolních končetin 

nejsou schopny plnit správně svou funkci tj. odvádět krev z dolních končetin) 

  léčbě přidružených příznaků žilní nedostatečnosti, mezi které patří: otoky dolních 

končetin, křečové žíly, bolest nohou, pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity 
napětí a křeče v oblasti lýtek 

 

2/5 

 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA 
užívat  

 
Neužívejte přípravek AESCIN-TEVA: 

 

jestliže jste alergický(á) na escin alfa nebo na jakoukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6)  
 

 

u dětí a dospívajících do 18 let věku 
 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku AESCIN-TEVA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
jestliže:  

  užíváte léky snižující srážlivost krve 
  užíváte aminoglykosidová antibiotika (může dojít k zesílení jejich toxického 

účinku na ledviny)  

 

Užití přípravku konzultujte ihned s lékařem v případě, že se u Vás objeví zánět kůže, zánět žil 
nebo ztvrdnutí tkáně v podkoží, závažná bolest, vředy, náhlý otok jedné nebo obou nohou, 
srdeční nebo ledvinová nedostatečnost, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažného 
onemocnění. 
 
Je důležité zachovat při léčbě přípravkem AESCIN-TEVA další opatření předepsaná lékařem, 
jako je bandáž nohou, nošení kompresních punčoch a sprchování nohou studenou vodou, 
neboť užití tohoto přípravku nenahrazuje výše uvedená  preventivní opatření. 

 
 
Děti a dospívající 
Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.  
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek AESCIN-TEVA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve. 
Přípravek AESCIN-TEVA může  zesílit toxické působení některých léků (např. 
aminoglykosidových antibiotik) na ledviny. 
 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento 
přípravek užívat.  
 

 

3/5 

Přípravek AESCIN-TEVA by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, neboť 
příslušná klinická data nejsou dostatečná. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek AESCIN-TEVA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje laktózu 
Přípravek AESCIN-TEVA  obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
 
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110) 
Přípravek AESCIN-TEVA  obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110),který 
může způsobit alergické reakce. 

 
 
 
3. 

Jak se přípravek  AESCIN-TEVA užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
Dospělí: 
Dospělí užívají zpočátku 3 krát denně 2 enterosolventní tablety, při udržovací léčbě 
většinou postačí užívat 1 enterosolventní tabletu 3 krát denně. 

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek 

AESCIN-TEVA  déle než dva měsíce.

 

 
 
 
Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku. 

 
 
 
 
Jestliže jste užil(a)  více přípravku AESCIN-TEVA, než jste měl(a) 
 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AESCIN-TEVA 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AESCIN-TEVA 
Informujte svého lékaře pokud přestanete přípravek AESCIN-TEVA užívat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

 

4/5 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

-  závrať, bolest hlavy 
-  nevolnost, zvracení, průjem, poruchy zažívání 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů): 

alergická kožní reakce (svědění, vyrážka, zarudnutí, ekzém)

 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů): 

-  závažná alergická reakce (v některých případech spojená s krvácením). 
-  zrychlený tep, vysoký krevní tlak 
-  krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus 

 

Dojde-li u Vás ke krvácení či objeví-li se příznaky alergické reakce (kožní vyrážka), prosím, 
přestaňte užívat přípravek AESCIN-TEVA a jeho další užívání konzultujte se svým lékařem. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv,  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10,  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na 
štítku na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce

 

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
 

 

5/5 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek AESCIN-TEVA
 obsahuje 

-  Léčivou látkou je escinum alfa (escin alfa). Jedna enterosolventní tableta 

obsahuje escinum alfa 20 mg. 

-   Pomocnými látkami jsou: 

  

Jádro tablety: 

monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát,  

Potahová vrstva tablety: 

polysorbát 80, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, mastek, sodná sůl karmelózy, 
oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110),

 povidon 25, simetikonová 

emulze 30%

 

 

 
Jak přípravek AESCIN-TEVA  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
AESCIN-TEVA jsou kulaté, oranžo

vé enterosolventní 

dodávané v blistrech. 

 

Balení obsahuje 30, 60, 90 enterosolventních tablet v blistru. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000 Česká republika 

Výrobce 

TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow, Polsko 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.10.2015 

 

Recenze (14)

Recenze produktu AESCIN-TEVA 30X20MG Potahované tablety

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 79 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Na bolest páteře výborné

100 %

100 %

Super na splasknutí otoků,např po trhání zubů,nebo při kašli a chrapotu.

100 %

40 %

60 %

80 %

Kvalitní obchod, mám s ním velmi dobré zkušenosti.

80 %

podporuje prostupnost žil, tenké žilky tolik nepraskají.

beru na křešové žíly a tenké vlásečnice
40 %

Diskuze

Diskuze k produktu AESCIN-TEVA 30X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ludmila O.

100 % 08/03/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám