Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 330645

100 % 2 recenze

Přípravek k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.Určeno dospělým a dětem starším 12 let.

Více informací

122
Běžná cena: 155 Kč, Ušetříte: 21 % (33 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.Určeno dospělým a dětem starším 12 let.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 330645
Kód EAN: 5000158105034
Kód SÚKL: 85019
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strepsils Mentol a Eukalyptus
1,2 mg/ 0,6mg
pastilky

alcohol dichlorobenzylicus/ amylmetakresolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus používat
3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahují léčivé látky dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině. Strepsils Mentol a Eukalyptus se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus používat

Nepoužívejte Strepsils Mentol a Eukalyptus

  • jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • přípravek není určen dětem do 12 let.

Upozornění a opatření
Před použitím Strepsils Mentol a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

  • Strepsils Mentol a Eukalyptus je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);
  • přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti
Strepsils Mentol a Eukalyptus není určen dětem do 12 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Mentol a Eukalyptus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Mentol a Eukalyptus s jídlem a pitím
Nedoporučuje se používat pastilky během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Strepsils Mentol a Eukalyptus nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje glukosu a sacharosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus jsou určeny dospělým a dospívajícím starším 12 let.

Doporučená dávka přípravku je

  • Dospělí -  každé 2 – 3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.
  • Použití u dospívajících od 12 let - každé 2 – 3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 8 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Mentol a Eukalyptus, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout jsou uvedeny níže dle následujících četností. Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti porojevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);
  • vyrážka;
  • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje
Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg. Pomocnými látkami jsou prostý sirup 67 %, tekutá glukosa, kyselina vinná, blahovičníková silice, indigokarmín a levomenthol.

Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení
Modré kulaté pastilky charakteristické chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky, uložené v blistru a krabičce. Balení obsahuje: 16, 24 a 36 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH
Slough, Velká Británie

Výrobce
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB
Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flóra
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.6.2016. sp.zn. sukls24302/2012

Recenze (2)

Recenze produktu STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ladislav K.

100 % 29/06/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám