Lékárna.cz

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

Léčivý přípravek

Používají se k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní, hltanu a k úlevě od bolesti v krku. Ničí bakterie a kvasinky. 

Více informací

Skladem V pondělí 6. 12. odešleme, u vás v úterý 7. 12.

Běžná cena: 189 Kč
179 Kč
Ušetříte: 5 % (10 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

Pastilky  obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu, používají se k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. 

Léková forma 

Tuhý lék pro orální a perorální užití - tablety rozpustné v ústech

Léčivá látka, její množství

0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

Jak užívat 

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus jsou určeny dospělým a dospívajícím starším 12 let.

Na co si dát pozor 

Před použitím Strepsils Mentol a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 2/4 Strepsils Mentol a Eukalyptus je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je sooučástí každého balení.

Balení 

Obsahuje 24 pastylek rozpustných v ústech. 

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
452329
Kód EAN:
5000158105034
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Dichlorobenzenmethanol
Farmakoterapeutická skupina:
krční léčiva | krční léčiva | antiseptika | dichlorobenzenmethanol
Cesta podání:
Orální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek stáhnete ve formátu pdf zde: STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

sp.zn. sukls403944/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Mentol a Eukalyptus

0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetacresolum/alcohol 2,4-dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus používat
 3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus používat

Nepoužívejte Strepsils Mentol a Eukalyptus

 • jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let.

Upozornění a opatření

Před použitím Strepsils Mentol a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Strepsils Mentol a Eukalyptus je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti

Strepsils Mentol a Eukalyptus není určen dětemdo 12 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Mentol a Eukalyptus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Mentol a Eukalyptus s jídlem a pitím

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení a proto v období těhotenství a kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Strepsils Mentol a Eukalyptus nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje glukosu a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus jsou určeny dospělým a dospívajícím starším 12 let.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: každé 2-3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívajících od 12 let: každé 2-3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Mentol a Eukalyptus, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem;
  • vyrážka;
  • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocné látky: tekutá sacharosa, tekutá glukosa, kyselina vinná, blahovičníková silice, indigokarmín a levomenthol.

Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení

Modré kulaté pastilky chuti mentolu a eukalyptu s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky, uložené v blistru a krabičce.

Blistr: PVC/PVDC/Al, krabička. Balení obsahuje: 16, 24 a 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. Vinohradská 2828/151 Praha 3, 130 00 Česká republika

Výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 1. 2019

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

STREPSILS Mentol a Eukalyptus 24 pastilek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

STREPSILS Citron bez cukru 24 pastilek

Léčivý přípravek

Přípravek se užívá ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny…

Skladem

189 Kč 159 Kč -16 %

STREPSILS Med a citron 0,6 mg 24 pastilek

Léčivý přípravek

Ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětu dutiny ústní a nosohltanu,…

Skladem

189 Kč 169 Kč -11 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

Nevíte si rady? Požádejte o doporučení či konzultaci jednoho z našich lékárníků. Jsou právě on-line.

Zahájit konverzaci

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.