Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Homeopatika složené

BOIRON Sédatif PC 60 tablet - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 141749

92 % 12 recenzí

SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Více informací

134
Běžná cena: 156 Kč, Ušetříte: 14 % (22 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 18. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 19. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (12)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BOIRON Sédatif PC 60 tablet

SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

sp.zn.sukls63560/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SÉDATIF PC sublingvální tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat
 3. Jak se SÉDATIF PC užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak SÉDATIF PC uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.

Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC

UŽÍVAT

Neužívejte SÉDATIF PC

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Děti

Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.

Další léčivé přípravky a SÉDATIF PC

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat. Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy.

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti: 1-2 tablety 3x denně, ráno v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla. Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více SÉDATIF PC, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a), neočekává se žádné nebezpečí

Jestliže jste zapomněl(a) užít SÉDATIF PC

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co SÉDATIF PC obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:

Aconitum napellus 6 CH Belladonna 6 CH Calendula officinalis 6 CH Chelidonium majus 6 CH Abrus precatorius 6 CH Viburnum opulus 6 CH

Pomocnými látkami jsou:

monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium- stearát.

Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení

Sublingvální tablety bílé barvy. Papírová krabička obsahující 60 nebo 90 tablet v blistru (Al / PVC). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 3. 2018

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 141749
Kód EAN: 3352712001323
Kód SÚKL: 58705
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21503/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SÉDATIF PC, sublingvální tablety
Homeopatický přípravek Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SÉDATIF PC musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SÉDATIF PC a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SÉDATIF PC užívat.
3. Jak se SÉDATIF PC užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak SÉDATIF PC uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SÉDATIF PC je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT Neužívejte SÉDATIF PC
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC 2 Obsahuje monohydrát laktózy.

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ
Orální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:
1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer. Tablety nechat rozpustit pod jazykem

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků. O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Aconitum napellus 6 CH
Belladonna 6 CH
Calendula officinalis 6 CH
Chelidonium majus 6 CH
3 Abrus precatorius 6 CH
Viburnum opulus 6 CH

Pomocnými látkami jsou:
monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení Sublingvální tablety. Balení obsahuje 60 tablet.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

BOIRON Sédatif PC 60 tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Sédatif PC 60 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: BOIRON Sédatif PC 60 tablet.pdf

Recenze (12)

Recenze produktu BOIRON Sédatif PC 60 tablet

Recenze od 12 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

nepozorovala jsem účinek

100 %

100 %

Homeopatika dobrá na neurózu.

100 %

100 %

100 %

doporučuji

výrazně pomáhá při stresových situacích lidem i psům, já používám pro psa při mikulášských petardách a novoročních ohňostrojích a funguje to....
nic
100 %

výborné účinky

100 %

100 %

Skvělá náhražka Asentry

40 %

Čekala jsem spíš trochu uvolnění od stresu, ale jsou spíš uspávací, kdo nemůže usnout, tak je to dobrý homeopatický přípravek na dobrý spánek.

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Sédatif PC 60 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 20/01/2012

doporučuji

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám