Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

POSTINOR-2 2X0.75MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19283
Nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (4)

Podrobné informace

Nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku.

Informace o produktu

Kód výrobku: 19283
Kód EAN: 5997001311165
Kód SÚKL: 59377
Postinor-2 je nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku anebo po selhání použité metody kontracepce a to v těchto případech: - Jestliže při pohlavním styku nebylo použito žádné metody antikoncepce. - Jestliže antikoncepční prostředek byl nesprávně použit, jako např.: při protržení, sklouznutí nebo nesprávném použití kondomu, při změně polohy poševního pesaru nebo diafragmy, při jejich prasknutí nebo zlomení nebo předčasném vynětí, při chybně ukončené přerušované souloži (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní orgány), při chybném výpočtu neplodných dnů v menstruačním cyklu, při vynechání pravidelné perorální antikoncepce po tři nebo více dní v cyklu. - Po znásilnění. Postinor-2 je určen jako nouzové kontraceptivum pro ženy, které mají pohlavní styk jen občasně. Přípravek mohou použít i kojící ženy. O použití u žen mladších než 16 let je k dispozici velmi omezené množství údajů.

Příbalový leták

Stránka 1 z 6 

 

sp.zn.sukls254550/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

POSTINOR-2   

750 mikrogramů tablety 

levonorgestrelum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
  
 
1. 

Co je přípravek Postinor-2 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Postinor-2 užívat  

3. 

Jak se přípravek Postinor- 2 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Postinor-2 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Postinor-2 a k čemu se používá 

 
Postinor-2 je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním 
styku nebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.  

 
Postinor-2  obsahuje  jako  léčivou  látku  syntetickou  látku  podobnou  hormonu,  která  se  jmenuje 

levonorgestrel. Zabraňuje početí 84 % očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po 
nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud 
ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.  Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do 
třetího dne. 
 
Přípravek Postinor-2 působí pravděpodobně tak, že: 

zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku; 

zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno. 

 
Přípravek  Postinor-2  může  zabránit  otěhotnění  jen  v případě,  pokud  ho  užijete  do  72  hodin  po 

nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít  další nechráněný 
pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2, přípravek nezabrání otěhotnění. 

 
Přípravek Postinor-2 není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Postinor-2 užívat 

 
Neužívejte přípravek Postinor-2 

Stránka 2 z 6 

 

jestliže  jste  alergická  na  levonorgestrel  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek 
Postinor-2  jako  nouzový  antikoncepční  přípravek;  může  se  stát,  že  tento  přípravek  pro  Vás  není 
vhodný. Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce. 

jestliže  jste  těhotná  nebo  si  myslíte,  že  již  můžete  být  těhotná.  Tento  léčivý  přípravek  není 
účinný, pokud již těhotná jste. Jestliže již těhotná jste, přípravek Postinor-2 nemůže těhotenství 
přerušit. Přípravek Postinor-2 není „potratová pilulka“. 

 
Můžete být již těhotná: 

jestliže se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době  
očekávané menstruace; 

jestliže  jste  měla  nechráněný  pohlavní  styk  před  více  než  72  hodinami,  a  to  v průběhu  téhož 
menstruačního cyklu. 

 
Užití přípravku Postinor-2 se nedoporučuje: 

jestliže  máte  onemocnění  tenkého  střeva  (jako  je  Crohnova  choroba),  které  může  snížit 
vstřebávání léku; 

jestliže máte závažné jaterní potíže; 

jestliže jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu); 

jestliže jste někdy v minulosti prodělala salpingitidu (zánět vejcovodu). 

 
Předchozí  mimoděložní  těhotenství  nebo  předchozí  zánět  vejcovodu  zvyšují  riziko  dalšího  vzniku 

mimoděložního těhotenství. 

 

U všech žen by měla být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. 
Existují určité důkazy, že přípravek Postinor-2 může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo 
při  vyšším  indexu  tělesné  hmotnosti  (BMI,  body  mass  index),  ale  tyto  údaje  jsou  omezené  a 
neprůkazné. Proto je přípravek Postinor-2 stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou 
hmotnost nebo BMI.  
 
Doporučujeme Vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce 
probrala s lékařem. 
 
Pokud máte obavy ze sexuálně přenosných nemocí (nemocí přenosných pohlavním stykem) 

Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se 

stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem. 

Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom. 

Pokud  z toho  máte  obavy,  požádejte  svého  lékaře,  zdravotní  sestru,  personál  kliniky  pro  plánování 
rodičovství nebo lékárníka o radu. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Postinor-2 není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací). 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Postinor-2
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat.  
 
Některé  léčivé  přípravky  mohou  zabránit  správnému  účinku  přípravku  Postinor-2.  Pokud  jste  v 
posledních  4  týdnech  užívala  jakýkoli  z  níže  uvedených  léčivých  přípravků,  může  být  pro  Vás 
přípravek  Postinor-2  méně  vhodný.  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiný  typ  nouzové  antikoncepce 
(nehormonální),  tj.  nitroděložní  tělísko  s  mědí  (Cu-IUD).  Pokud  to  není  Vaše  volba  nebo  nemůžete 
ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku Postinor-2: 

Stránka 3 z 6 

 

barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin); 

léčivé přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin); 

léčivý přípravek k léčbě HIV (ritonavir, efavirenz); 

léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění (griseofulvin); 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
Promluvte si se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud potřebujete další radu ohledně Vaší správné 
dávky. 
 
Po  užití  tablet  kontaktujte  co  nejdříve  svého  lékaře,  aby  Vám  poradil  spolehlivou  formu  pravidelné 
antikoncepce a  aby  vyloučil  těhotenství  (pro  další  radu  viz  také  bod  3  “Jak  se  přípravek  Postinor-2 
užívá”). 
 
Přípravek Postinor-2 může také ovlivnit účinnost jiných léčivých přípravků 

léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém). 

 
Jak často můžete přípravek Postinor-2 užít 
Přípravek Postinor-2 užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. 
Pokud  přípravek  Postinor-2  použijete  častěji  než  jednou  během  menstruačního  cyklu,  je  méně 
spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).  
Přípravek Postinor-2 nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo 
personál  kliniky  pro  plánování  rodičovství  Vám  může  podat  informaci  o dlouhodobých  metodách 
antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.  
Pokud  otěhotníte  i  po  užití  tohoto  léčivého  přípravku,

 

je  důležité,  abyste  navštívila  svého  lékaře. 

Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Postinor-2 mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud 
přípravek Postinor-2 užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se 
nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud 
se  u  Vás  po  užití  přípravku  Postinor-2  objeví  silná  bolest  břicha  nebo  pokud  se  u  Vás  již  dříve 
mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve. 
 
Kojení 
Velmi  malé  množství  léčivé  látky  tohoto  přípravku  se  může  dostat  do  mateřského  mléka.  To  není 
považováno pro kojence za škodlivé, ale pokud máte obavy, můžete užít tablety ihned po kojení a po 
dobu nejméně následujících 8 hodin po užití tablet nekojit. Tímto způsobem užijete tablety dostatečně 
dlouho  před  dalším  kojením  a  snížíte  množství  léčivé  látky,  které  dítě  může  požít  s  mateřským 
mlékem.  
 
Fertilita 
Přípravek  Postinor-2  zvyšuje  možnost  vzniku  menstruačních  poruch,  které  mohou  někdy  vést 
k časnější  ovulaci  nebo  k jejímu  opoždění  Tyto  změny  mohou  vést  ke  změně  dnů,  kdy  můžete 
otěhotnět; nicméně dlouhodobé údaje týkající se fertility nejsou dostupné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Postinor-2 obsahuje laktosu 

Stránka 4 z 6 

 

V případě  nesnášenlivosti  mléčného  cukru  (laktosy)  je  třeba  vzít  v úvahu,  že  přípravek  Postinor-2 
obsahuje také 71,25 mg monohydrátu laktosy.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Postinor-2 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle 
pokynů lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

• 

Obě tablety užijte současně a co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, nejpozději však do 72 hodin (tj. 
3  dnů)  po  nechráněném  pohlavním  styku.  Přípravek  Postinor-2  můžete  užít  kdykoli  během 
menstruačního  cyklu  za  předpokladu,  že  již  nejste  těhotná  nebo  si  myslíte,  že  nemůžete  být 
těhotná.  Tablety  nežvýkejte,  ale  polkněte  tablety  celé  a  zapijte  je  vodou.  S užitím  tablet 
neotálejte. Tablety jsou tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku je užijete. 

• 

Pokud užíváte jeden z léků, které mohou zabránit správnému účinku přípravku Postinor-2 (viz 
bod výše „Další léčivé přípravky a přípravek Postinor-2”) nebo pokud jste jeden z těchto léků 
posledních  4  týdnech
  užívala,  může  být  přípravek  Postinor-2  méně  účinný.  Váš  lékař  Vám 
může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce (nehormonální),  tj.  nitroděložní tělísko s mědí 
(Cu-IUD). Pokud to není Vaše volba nebo pokud nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete 
užít dvojnásobnou dávku přípravku Postinor-2 (tj. 4 tablety najednou ve stejnou dobu).  

• 

Pokud  již  užíváte  pravidelnou  metodu  antikoncepce,  jako  jsou  antikoncepční  tablety,  můžete 
pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu. 

 
Pokud budete mít po užití přípravku Postinor-2 ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho budete 
mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět 
riziko otěhotnění. 
 

Co dělat v případě zvracení 

Jestliže  zvracíte  během  3  hodin  po  užití  tablet,  musíte  neprodleně  užít  jiné  dvě  tablety.  Poté  se 
neprodleně  obraťte  na  svého  lékárníka, lékaře,  zdravotní  sestru  nebo  personál kliniky  pro  plánování 
rodičovství. 

 
Po užití přípravku Postinor-2 

Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2 a neužíváte antikoncepční tablety, musíte 
do  doby  příští  menstruace  používat  kondom  nebo  pesar  a  spermicidní  přípravek.  To  proto,  že 
přípravek Postinor-2 nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku 
fungovat. 
Po užití přípravku Postinor-2 se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda 
přípravek Postinor-2 účinkoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo 
neobvykle  silná,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře.  Pokud  i  přes  užití  tohoto  léčivého  přípravku 
otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. 

Váš  lékař  Vás  může  také  informovat  o  dlouhodobých  metodách  antikoncepce,  které  jsou  účinnější 

v zabránění otěhotnění. 
Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a 
nedostaví  se  v období  bez  tablet  menstruace,  navštivte  svého  lékaře,  abyste  se  ujistila,  že  nejste 
těhotná. 
 
Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Postinor-2 
Po užití přípravku Postinor-2 bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; 
nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní 
opozdí,  nebo  se  v době  očekávané  menstruace  dostaví  “neobvyklé“  krvácení  nebo  pokud  se 
domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem. 
 

Stránka 5 z 6 

 

Jestliže jste užila více přípravku Postinor-2, než jste měla 
Ačkoli  nebyly  hlášeny  závažné  škodlivé  účinky  po  užití  více  tablet  najednou,  můžete  mít  pocit  na 
zvracení,  můžete  zvracet  nebo  mít  poševní  krvácení.  Požádejte  svého  lékárníka,  lékaře,  zdravotní 
sestru  nebo  personál  kliniky  pro  plánování  rodičovství  o  radu,  zvláště  v případě  zvracení,  protože 
v tomto případě tablety nemusí správně působit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 

Pocit na zvracení (nauzea). 

Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení. 

Můžete mít bolest v podbřišku. 

Únava. 

Bolest hlavy. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 

Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“. 

Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé 
mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo 
špinění během dalšího menstruačního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo 
je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. 

Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsů, průjem, závrať. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000): 

Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, bolest v oblasti pánve, bolestivá menstruace, bolest 
břicha. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak  přípravek Postinor-2 uchovávat 

  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Stránka 6 z 6 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Postinor-2 obsahuje 

-  Léčivou látkou je levonorgestrelum 750 mikrogramů v jedné tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný 

škrob, bramborový škrob, monohydrát laktosy (71,25 mg). 

 
Jak přípravek Postinor-2 vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „INOR“. 
Balení: 
PVC//Al blistr. Jeden blistr obsahuje 2 tablety. Blistr je zabalený v papírové krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc., 
Gyömrői út 19-21, 
1103 Budapešť,  
Maďarsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 10. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu POSTINOR-2 2X0.75MG Tablety

Diskuze (4)

Diskuze k produktu POSTINOR-2 2X0.75MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- dotaz

(0) 15/05/2011

Může užít postinor dívka která byla před třemi týdny na interupci???

Vstoupit do diskuze

- krvácení po použití postinoru

(0) 18/08/2008

Dobrý den, měli jsme s přítelem pohlavní styk s kondomem, který se ale bohužel přetrhl(asi v 19.30), tak jsme hned běželi na pohotovost a tam nám ho předepsali.Dtuhý den jsem ho šla vyzvednout do lékárny, prášek jsem si vzala v 11.11 a druhý jak se píše po 12 hodinách. Stalo se to v úterý a teprve v sobotu a dneska v pondělí jsem začala pociťovat vedleší účinky,v sobotu mi bylo tak divně, motala… Více

Vstoupit do diskuze

- Jana

(0) 24/02/2008

Pokud první tabletu užijete do 1 hodiny po nechráněném pohlavním styku, není třeba druhou tabletu v balení brát. Nedoporučuje se užívat postinor častěji jak 2krát do měsíce kvůli změnám menstruačního cyklu.

Vstoupit do diskuze

- postinor

(0) 07/09/2007

Stačí po nechráněném styku užít pouze jednu tabletku, když to stihnu do 1 hodiny?

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám