Podrobné informace

Nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku.

Informace o produktu

Kód výrobku: 19283
Kód EAN: 5997001311165
Kód SÚKL: 59377
Postinor-2 je nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku anebo po selhání použité metody kontracepce a to v těchto případech: - Jestliže při pohlavním styku nebylo použito žádné metody antikoncepce. - Jestliže antikoncepční prostředek byl nesprávně použit, jako např.: při protržení, sklouznutí nebo nesprávném použití kondomu, při změně polohy poševního pesaru nebo diafragmy, při jejich prasknutí nebo zlomení nebo předčasném vynětí, při chybně ukončené přerušované souloži (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní orgány), při chybném výpočtu neplodných dnů v menstruačním cyklu, při vynechání pravidelné perorální antikoncepce po tři nebo více dní v cyklu. - Po znásilnění. Postinor-2 je určen jako nouzové kontraceptivum pro ženy, které mají pohlavní styk jen občasně. Přípravek mohou použít i kojící ženy. O použití u žen mladších než 16 let je k dispozici velmi omezené množství údajů.

Příbalový leták

Stránka 1 z 6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
POSTINOR- 2
tablety
levonorgestrelum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Postinor-2 musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Postinor-2 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Postinor-2 užívat
3. Jak se přípravek Postinor 2 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Postinor-2 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK POSTINOR-2 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Postinor-2 je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním
styku anebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce. Jedná se o tyto případy:
Jestliže při pohlavním styku nebyla použita žádná metoda antikoncepce.
Jestliže antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či
nesprávném použití kondomu, při prasknutí, zlomení, předčasném vynětí nebo změně polohy
pesaru či diafragmy, při chybně ukončeném přerušovaném pohlavním styku (např. s výronem
semene do pochvy nebo na zevní pohlavní orgány).
Jestliže jste vynechala pravidelnou perorální antikoncepci (užívání antikoncepčních tablet).
Postinor-2 obsahuje syntetickou látku podobnou hormonu, která se jmenuje levonorgestrel. Zabraňuje
početí 79% očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním
styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve
po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne.
Přípravek Postinor-2 působí pravděpodobně tak, že:
zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;
Stránka 2 z 6
zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno; nebo
zabraňuje zahnízdění již oplodněného vajíčka v děloze.
Přípravek Postinor-2 může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po
nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný
pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2, přípravek nezabrání otěhotnění po tomto druhém styku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
POSTINOR-2 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Postinor-2
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku přípravku
Postinor- 2 (viz bod 6).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Postinor-2 je zapotřebí
Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek
Postinor-2 jako nouzový antikoncepční přípravek, protože nouzová antikoncepce pro Vás nemusí být
vhodná:
jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není
účinný, pokud již těhotná jste.
jestliže již těhotná jste, přípravek Postinor-2 nemůže těhotenství přerušit. Přípravek Postinor-2
není potratová pilulka.
Můžete být již těhotná, jestliže:
se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době
očekávané menstruace;
jste měla nechráněný pohlavní styk před více než 72 hodinami, a to v průběhu téhož
menstruačního cyklu.
Užití přípravku Postinor-2 se nedoporučuje, jestliže:
máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které ovlivňje způsob, kterým
potravu trávíte;
máte závažnou poruchu jater;
jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);
jste v minulosti prodělala zánět vejcovodu (salpingitidu).
Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku
mimoděložního těhotenství.
Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, není pro Vás přípravek Postinor-2 vhodný a musíte
kontaktovat svého lékaře, protože pro Vás bude vhodnější jiný typ nouzové antikoncepce.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Stránka 3 z 6
Pokud užíváte některý z níže uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku Postinor-2
s lékařem nebo lékárníkem, protože tyto léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku
Postinor-2:
barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin);
léčivé přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);
léčivý přípravek k léčbě HIV infekce (ritonavir);
léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění (griseofulvin);
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum);
léčivo nazývané cyklosporin (potlačuje imunitní systém).
Pokud máte obavy z pohlavním stykem přenosných onemocnění
Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se
stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem.
Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom.
Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování
rodičovství nebo lékárníka o radu.
Jak často můžete přípravek Postinor-2 užít
Přípravek Postinor-2 užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce.
Pokud přípravek Postinor-2 použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně
spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).
Přípravek Postinor-2 nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo
personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách
antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.
Těhotenství
Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.
Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.
Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Postinor-2 mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud
přípravek Postinor-2 užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se
nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud
se u Vás po užití přípravku Postinor-2 objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve
mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek.
Ženy, které kojí, mohou užít přípravek Postinor-2, ale musí přijmout následující opatření.
Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může dostat do mateřského mléka. Toto není
považováno za škodlivé pro dítě. Nicméně, pokud máte obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení a
poté odsávat po dobu 6 hodin po požití přípravku Postinor-2 mléko odsávačkou a toto znehodnotit.
Tímto způsobem můžete snížit množství léčivé látky, které dítě požije s mateřským mlékem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Stránka 4 z 6
Není pravděpodobné, že by přípravek Postinor-2 ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně,
pokud pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Postinor-2
Jedna tableta přípravku Postinor-2 obsahuje 71,25 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK POSTINOR-2 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Postinor-2 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud
si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tento léčivý přípravek není určen pro použití u dětí.
Užití tohoto přípravku se nedoporučuje u dětí mladších 12 let.
Pokud je Vám méně než 16 let, můžete tablety užít jen na doporučení lékaře.
Užijte jednu tabletu přípravku Postinor-2 co nejdříve (ale ne později než do 72 hodin tj. 3 dnů)
po nechráněném pohlavním styku. Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. Užití první tablety
neodkládejte. Tablety jsou tím účinnější, čím dříve po nechráněném pohlavním styku je užijete.
Je důležité, abyste druhou tabletu Přípravku Postinor-2 užila 12 hodin (ne později než 16
hodin) po první tabletě. Můžete si nastavit budík, abyste věděla, kdy užít druhou tabletu.
Pokud si nejste jistá, kdy přesně tablety užít, požádejte o radu lékárníka.
Pokud budete mít po užití přípravku Postinor-2 ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho budete
mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět
riziko otěhotnění.
Pokud jste zapomněla používat svou pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční
tablety, můžete pokračovat v jejich užívání podle pokynů uvedených v příbalové informaci svého
antikoncepčního přípravku.
Co dělat v případě zvracení
Pokud zvracíte během 3 hodin po užití tablety, musíte neprodleně užít jinou tabletu.
V takovém případě se okamžitě obraťte na svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál
kliniky pro plánování rodičovství pro zajištění dalších tablet.
Po užití přípravku Postinor-2
Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Postinor-2 a neužíváte antikoncepční tablety, musíte
do doby příští menstruace užít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek
Postinor-2 nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.
Po užití přípravku Postinor-2 se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda
přípravek Postinor-2 fungoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo
neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku
otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.
Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější
v zabránění otěhotnění.
Stránka 5 z 6
Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a
nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste
těhotná.
Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Postinor-2
Po užití přípravku Postinor-2 bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den;
nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní
opozdí, nebo se v době očekávané menstruace dostaví neobvyklé krvácení nebo pokud se
domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.
Jestliže jste užila více přípravku Postinor-2, než jste měla
Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat
nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní
sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože
v tomto případě tablety nemusí správně působit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Postinor-2 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (postihují více než 1 uživatelku z 10):
Nevolnost (nauzea);
Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení;
Můžete mít bolest v podbřišku;
Únava;
Bolest hlavy.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelek ze 100):
Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část Co dělat v případě zvracení.
Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé
mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení
nebo špinění během dalšího menstručního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí
nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.
Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať.
Velmi vzácné účinky (postihují méně než 1 uživatelku z 10000):
Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje.
Stránka 6 z 6
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK POSTINOR-2 UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Postinor-2 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Postinor-2 obsahuje
Léčivou látkou je levonorgestrelum 750 mikrogramů v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kukuřičný
škrob, bramborový škrob, monohydrát laktosy (71,25 mg).
Jak přípravek Postinor-2 vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo INOR.
Balení:
PVC//Al blistr. Jeden blistr obsahuje 2 tablety. Blistr je zabalený v papírové krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.,
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.9.2011

Recenze

Recenze produktu POSTINOR-2 2X0.75MG Tablety

Diskuze (4)

Diskuze k produktu POSTINOR-2 2X0.75MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

(5) (7) (0) 15/05/2011

martin v. - dotaz

Může užít postinor dívka která byla před třemi týdny na interupci???

Vstoupit do diskuze

(5) (6) (0) 18/08/2008

Klára Š. - krvácení po použití postinoru

Dobrý den, měli jsme s přítelem pohlavní styk s kondomem, který se ale bohužel přetrhl(asi v 19.30), tak jsme hned běželi na pohotovost a tam nám ho předepsali.Dtuhý den jsem ho šla vyzvednout do lékárny, prášek jsem si vzala v 11.11 a druhý jak se píše po 12 hodinách. Stalo se to v úterý a teprve v sobotu a dneska v pondělí jsem začala pociťovat vedleší účinky,v sobotu mi bylo tak divně, motala… Více

Vstoupit do diskuze

(6) (6) (0) 24/02/2008

Jana P. - Jana

Pokud první tabletu užijete do 1 hodiny po nechráněném pohlavním styku, není třeba druhou tabletu v balení brát. Nedoporučuje se užívat postinor častěji jak 2krát do měsíce kvůli změnám menstruačního cyklu.

Vstoupit do diskuze

(5) (7) (0) 07/09/2007

Linda S. - postinor

Stačí po nechráněném styku užít pouze jednu tabletku, když to stihnu do 1 hodiny?

Vstoupit do diskuze