Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

MOBILAT 1X50GM Gel - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 70794

100 % 1 recenze

Jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MOBILAT 1X50GM Gel

Jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

sp. zn. sukls194701/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Mobilat

gel glycosaminoglycani polysulfas, acidum salicylicum, extractum suprarenale

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Mobilat a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mobilat používat
 3. Jak se Mobilat používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Mobilat uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Mobilat a k čemu se používá

Mobilat gel obsahuje kombinaci léčivých látek, které působí na zánětlivé procesy v povrchových tkáních. Mobilat gel zmenšuje bolest, potlačuje zánět a otok, podporuje vstřebávání krevních výronů a zlepšuje látkovou výměnu, což vede k ústupu bolestivosti a otoku.

Přípravek Mobilat gel se používá u dospělých pacientů jako pomocná léčba u stavů po tupých poraněních, jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí či zhmoždění kloubů a krevní výrony. Pouze na doporučení lékaře je možné přípravek Mobilat užívat při léčbě zánětlivých kloubních onemocnění a zánětlivých postižení podkožních měkkých tkání (např. šlach, úponů šlach a vazů, svalů).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mobilat používat

Nepoužívejte Mobilat:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky kyselinu salicylovou, glykosaminoglykan- polysulfát (chondroitin polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • na porušenou kůži, do očí a na sliznice
 • v oblasti prsů, pokud kojíte (Viz bod Těhotenství a kojení)
 • v průběhu těhotenství na velké plochy kůže (Viz bod Těhotenství a kojení).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Mobilat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • pokud trpíte poruchou funkce ledvin

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku zkušeností není přípravek Mobilat určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Mobilat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Kyselina salicylová může zvýšit vstřebávání jiných současně používaných přípravků k zevnímu použití. Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné krémy, masti nebo spreje. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V těhotenství přípravek používejte pouze na doporučení lékaře. Pokud kojíte, nesmíte používat Mobilat na kůži v oblasti prsou.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dosud není známo, že by Mobilat měl nějaký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Mobilat obsahuje propylenglykol

Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

3. Jak se Mobilat používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je: Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte na postižené místo 2 až 3krát denně potřebné množství gelu (5-15 cm dlouhý proužek).

Způsob použití Mobilat naneste v tenké vrstvě na postižené oblasti a lehce vmasírujte. Ošetřené místo se nezakrývá obvazem. Mobilat, gel je také na doporučení lékaře určen pro kombinaci s fyzikální léčbou. Před prvním použitím je třeba propíchnout hliníkovou folii na otvoru tuby hrotem, který je na vrchní straně uzávěru.

Délka léčby Jestliže se do 5 dnů od zahájení léčby gelem Mobilat příznaky onemocnění nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře! Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mobilat, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Mobilat

Pokračujte v léčbě, jak je to uvedeno v této příbalové informaci. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Nenanášejte silnější vrstvu ani nepoužívejte přípravek častěji.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V hodnocení nežádoucích účinků jsou použity následující četnosti výskytu:

Velmi časté postihují více než 1 z 10 léčených pacientů Časté

postihují méně než 1 z 10 ale více než 1 ze 100 léčených pacientů Méně časté postihují méně než 1 ze 100 ale více než 1 z 1000 léčených pacientů Vzácné

postihují méně než 1 z 1000 ale více než 1 z 10 000 léčených pacientů Velmi vzácné postihují méně než 1 z 10 000 léčených pacientů Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: podráždění kůže v místě nanesení přípravku. Velmi vzácné: alergická reakce jako následek kontaktu léčivé látky s kůží (kontaktní alergie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Mobilat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 0 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Mobilat obsahuje

Léčivými látkami jsou glycosaminoglycani polysulfas, acidum salicylicum, extractum suprarenale.

100 g gelu obsahuje glycosaminoglycani polysulfas 0,2 g, acidum salicylicum 2,0 g, extractum suprarenale 1,0 g

Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, kyselina polyakrylová, propylenglykol,, etanolamin, dihydrát dinatrium- edetátu , rozmarýnová silice, čištěná voda.

Jak Mobilat vypadá a co obsahuje toto balení

Průhledný bezbarvý homogenní gel. Velikost balení: 30 g, 50 g a 100 g gelu v hliníkové tubě. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

21.9.2016

Doplňující informace pro uživatele:

Jak otevřít tubu: Před prvním použitím propíchněte pečetící fólii v hrdle tuby pomocí hrotu v plastovém uzávěru. Nasaďte uzávěr hrotem na fólii, pevně zatlačte a otočte uzávěrem. Ujistěte se, že je fólie protržena v celé ploše.

U každé tuby přípravku Mobilat se kontroluje, zda má správnou hmotnost. V průběhu plnění je z technických důvodů potřeba ponechat určitý prázdný prostor v tubě pro zajištění správného uzavření tuby. Tento prázdný prostor nemá žádný vliv na skutečnou hmotnost přípravku v tubě.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: MOBILAT
Kód výrobku: 70794
Kód EAN: 4011548008058
Kód SÚKL: 107182
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Mobilat gel se používá jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony. Přípravek zmenšuje pohybovou bolest a otoky při zánětech kloubů, svalů, šlach a měkkých tkání v okolí kloubů. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství, děti používají přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

MOBILAT 1X50GM Gel – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MOBILAT 1X50GM Gel zobrazíte nebo stáhnete zde: MOBILAT 1X50GM Gel.pdf

Recenze (1)

Recenze produktu MOBILAT 1X50GM Gel

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Produkt není možné sehnat běžně v lékárně (konec distribuce), opravdu pomáhá. Pacientovi se velice zlepšila hybnost kolene.

Diskuze

Diskuze k produktu MOBILAT 1X50GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 02/09/2011

Produkt není možné sehnat běžně v lékárně (konec distribuce), opravdu pomáhá. Pacientovi se velice zlepšila hybnost kolene.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám