Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

MOBILAT 1X50GM Gel

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70794

100 % 1 recenze

Jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: MOBILAT
Kód výrobku: 70794
Kód EAN: 4011548008058
Kód SÚKL: 107182
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Přípravek Mobilat gel se používá jako pomocná léčba u poúrazových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony. Přípravek zmenšuje pohybovou bolest a otoky při zánětech kloubů, svalů, šlach a měkkých tkání v okolí kloubů. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství, děti používají přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

 

sp. zn. sukls194701/2015 

 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Mobilat 

gel 

glycosaminoglycani polysulfas, acidum salicylicum, extractum suprarenale 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Mobilat a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mobilat používat  

3. 

Jak se Mobilat používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Mobilat uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Mobilat a k čemu se používá 

 

Mobilat gel obsahuje kombinaci léčivých látek, které působí na zánětlivé procesy v povrchových tkáních. 
Mobilat  gel  zmenšuje  bolest,  potlačuje  zánět  a  otok,  podporuje  vstřebávání  krevních  výronů  a  zlepšuje 
látkovou výměnu, což vede k ústupu bolestivosti a otoku. 

 

 

Přípravek Mobilat gel se používá u dospělých pacientů jako pomocná léčba u stavů po tupých 
poraněních, jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí či zhmoždění kloubů a krevní 
výrony. 
Pouze na doporučení lékaře je možné přípravek Mobilat užívat při léčbě zánětlivých kloubních 
onemocnění a zánětlivých postižení podkožních měkkých tkání (např. šlach, úponů šlach a vazů, svalů). 

 
 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mobilat používat  

 
Nepoužívejte Mobilat: 

-  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky kyselinu salicylovou, glykosaminoglykan- polysulfát 

(chondroitin polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

-  na porušenou  kůži, do očí a na sliznice 
-  v oblasti prsů, pokud kojíte (Viz bod Těhotenství a kojení) 
-  v průběhu těhotenství na velké plochy kůže (Viz bod Těhotenství a kojení). 

 
 
Upozornění a opatření  

 

Před použitím přípravku Mobilat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud trpíte poruchou funkce ledvin 

 

2/4 

 

Děti a dospívající 
Vzhledem  k nedostatku  zkušeností  není přípravek  Mobilat  určen pro  děti a  dospívající. 

 

Další léčivé přípravky a Mobilat 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
Kyselina salicylová může zvýšit vstřebávání jiných současně používaných přípravků k zevnímu použití. 
Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa  jiné krémy, masti nebo spreje. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V těhotenství přípravek používejte pouze na doporučení lékaře. 
Pokud kojíte, nesmíte používat Mobilat na kůži v oblasti prsou.   

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Dosud není známo, že by Mobilat měl nějaký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Mobilat obsahuje propylenglykol 
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. 
 
3. 

Jak se Mobilat používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Doporučená dávka je:  
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  nanášejte  na  postižené  místo  2  až  3krát  denně  potřebné  množství gelu (5-15 
cm dlouhý proužek). 
 
Způsob použití 
Mobilat naneste v tenké vrstvě na postižené oblasti a lehce vmasírujte. Ošetřené místo se nezakrývá 
obvazem. 
Mobilat, gel je také na doporučení lékaře určen pro kombinaci s fyzikální léčbou. 
Před prvním použitím je třeba  propíchnout hliníkovou folii na  otvoru tuby  hrotem,  který je na vrchní 
straně uzávěru. 
 
Délka léčby 
Jestliže se do 5 dnů od zahájení léčby gelem Mobilat příznaky onemocnění nezlepší nebo se dokonce 
zhoršují,   vyhledejte  lékaře!  Bez  porady  s  lékařem  nepoužívejte  přípravek déle než 14 dnů. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mobilat, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Mobilat 
Pokračujte v léčbě, jak je to uvedeno v této příbalové informaci. Nezdvojnásobujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Nenanášejte silnější vrstvu ani nepoužívejte přípravek častěji. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. V hodnocení nežádoucích účinků jsou použity následující četnosti výskytu: 
 

3/4 

 

 
Velmi časté 

postihují více než  1 z 10 léčených pacientů  

Časté 

postihují méně než  1 z 10 ale více než 1 ze 100 léčených pacientů  

Méně časté 

postihují méně než  1 ze 100 ale více než 1 z 1000 léčených pacientů   

Vzácné 

postihují méně než  1 z 1000 ale více než 1 z 10 000 léčených pacientů   

Velmi vzácné 

postihují méně než  1 z 10 000 léčených pacientů   

Není známo 

z dostupných údajů nelze určit  

 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi časté: podráždění kůže v místě nanesení přípravku.  
Velmi vzácné: alergická reakce jako následek kontaktu léčivé látky s kůží (kontaktní alergie). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

 

 
5. 

Jak Mobilat uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 

C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na tubě za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Mobilat obsahuje 
Léčivými látkami jsou glycosaminoglycani polysulfas,  acidum salicylicum,  extractum suprarenale. 
 
100  g  gelu  obsahuje  glycosaminoglycani  polysulfas  0,2  g,  acidum  salicylicum  2,0  g,  extractum 
suprarenale 1,0 g 
 
Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, kyselina polyakrylová, propylenglykol,, etanolamin,  
dihydrát   dinatrium- edetátu , rozmarýnová   silice, čištěná voda. 
 
Jak Mobilat vypadá a co obsahuje toto balení 
Průhledný bezbarvý homogenní gel. 
Velikost balení: 30 g, 50 g a 100 g gelu v hliníkové tubě. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 

 

4/4 

 

Výrobce 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo 
 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
21.9.2016 
 
 
Doplňující informace pro uživatele: 
 

 Jak otevřít tubu: 

Před  prvním  použitím  propíchněte  pečetící  fólii  v  hrdle  tuby  pomocí  hrotu  v 
plastovém  uzávěru.  Nasaďte  uzávěr  hrotem  na  fólii,  pevně  zatlačte  a  otočte 
uzávěrem. Ujistěte se, že je fólie protržena v celé ploše. 
 
 
 

U  každé  tuby  přípravku  Mobilat  se  kontroluje,  zda  má  správnou  hmotnost.  V  průběhu  plnění  je  z 
technických důvodů potřeba ponechat určitý prázdný prostor v tubě pro zajištění správného uzavření 
tuby. Tento prázdný prostor nemá žádný vliv na skutečnou hmotnost přípravku v tubě. 
 
 

Recenze (1)

Recenze produktu MOBILAT 1X50GM Gel

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Produkt není možné sehnat běžně v lékárně (konec distribuce), opravdu pomáhá. Pacientovi se velice zlepšila hybnost kolene.

Diskuze

Diskuze k produktu MOBILAT 1X50GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 02/09/2011

Produkt není možné sehnat běžně v lékárně (konec distribuce), opravdu pomáhá. Pacientovi se velice zlepšila hybnost kolene.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám