Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11456

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES MAYOLY SPINDLER, CHATOU CEDEX
Kód výrobku: 11456
Kód EAN: 3760001040012
Kód SÚKL: 67269
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES MAYOLY SPINDLER, CHATOU CEDEX
Meteospasmyl se užívá k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, zejména dráždivého tračníku, onemocnění, které se projevuje bolestmi břicha až bolestivými křečemi, nadýmáním, střevní plynatostí, případně nutkavým průjmem střídajícím se se zácpou. Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.

Příbalový leták

1/3 

sp.zn.: sukls154895/2012 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Meteospasmyl 

měkké tobolky 

alverini citras, simeticonum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Meteospasmyl a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat 
3.  Jak se Meteospasmyl užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Meteospasmyl uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je Meteospasmyl a k čemu se používá 
 
Meteospasmyl je kombinovaný přípravek obsahující alverin-citrát, látku tlumící bolestivé stahy střeva, 
a simetikon, který působí proti nadýmání a plynatosti. Po podání ústy vytvoří simetikon ochranný film 
na střevní sliznici a alverin-citrát postupně zmírní napětí stěny střevní.  
Meteospasmyl  se  užívá  bez  porady  s lékařem  k léčbě  příznaků  funkčních  střevních  poruch,  které  se 
projevují  pocity  plných  střev,  nadýmáním,  zvýšenou  střevní  plynatostí.  Délka  léčby  bez  dohledu 
lékaře nesmí přesáhnout 7 dní. 
Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat 
 
Neužívejte Meteospasmyl  

jestliže  jste  alergický(á)  na  alverin-citrát,  simetikon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte neprůchodností střev, 

pokud jste těhotná, 

když kojíte. 

Meteospasmyl nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Upozornění a opatření 

jestliže se u Vás objeví příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, příměs krve a hlenu ve 
stolici,  zástava  větrů  a  stolice,  které  mohou  předcházet  neprůchodnosti  střev,  nebo  horečka  či 
průjem, neužívejte Meteospasmyl a vyhledejte lékaře.  

 

2/3 

Další léčivé přípravky a Meteospasmyl 
Nebylo zaznamenáno žádné vzájemné ovlivnění účinku přípravku Meteospasmyl a účinku jiných léků. 
Nicméně informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Meteospasmyl s jídlem a pitím 
Meteospasmyl se užívá na začátku jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Meteospasmyl se nesmí užívat v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by Meteospasmyl ovlivňoval schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3.  Jak se Meteospasmyl užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvykle  užívají  dospělí  1  tobolku  2–3  krát  denně.  Tobolky  se  užívají  na  začátku  jídla,  polykají  se 
nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 7 po sobě následujících dní. 
Denní dávka přípravku Meteospasmyl v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě 
překročit 3 tobolky denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a), vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Meteospasmyl  
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít jednu  nebo  více  dávek,  užijte  příští  dávku  v obvyklý  čas  a  pokračujte 
v obvyklém dávkování.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky
 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Jestliže  se  u Vás  při  léčbě  přípravkem  Meteospasmyl  vyskytnou  příznaky  jako  otoky  rukou,  nohou, 
obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání, může se jednat 
o alergickou  reakci.  Může  se  také  vyskytnout  vyrážka  nebo  svědění.  V případě  výskytu  těchto 
příznaků přestaňte Meteospasmyl užívat a vyhledejte ihned lékaře. Alergická reakce může vést až 
k šoku. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): 

sucho v ústech, 

nevolnost, 

bolesti hlavy, 

slabost, 

závratě, 

pokles krevního tlaku. 

Vzácně byly hlášeny případy změn na játrech, které se upravily po přerušení léčby. 
 

3/3 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak Meteospasmyl uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Meteospasmyl obsahuje 
Léčivými  látkami  jsou  alverini  citras  a  simeticonum.  Jedna  tobolka  obsahuje  alverini  citras  60 mg 
a simeticonum 300 mg. 
Dalšími složkami jsou želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý ( E171). 
 
Jak Meteospasmyl vypadá a co obsahuje toto balení 
Meteospasmyl jsou měkké želatinové krémově bílé tobolky obsahující bílou neprůhlednou masu. 
Meteospasmyl je dodáván v blistrovém balení po 20 tobolkách. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Laboratoires MAYOLY SPINDLER 
6, avenue de l’Europe – B.P. 51 
78401 CHATOU CEDEX, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
22.12.2015 

Recenze

Recenze produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Meteospasmyl není k dostání!!??

(1) 22/10/2007

Chtěla bych se zeptat, zda bude přípravek meteospasmyl opěk k dostání. Velice mi pomáhal při mých potížích s dráždivým tračníkem, ale v poslední době úplně zmizel z lékáren a prý se již nevyrábí. Pokud je tato informace pravdivá, je možné jej nahradit jiným, stejně účinným přípravkem? Beru ještě Duspatalin Retard a v kombinaci s Meteospasmylem byla úleva zaručená. Děkuji za odpověď. Markéta Cheb Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám