Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES MAYOLY SPINDLER, CHATOU CEDEX
Kód výrobku: 11456
Kód EAN: 3760001040012
Kód SÚKL: 67269
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES MAYOLY SPINDLER, CHATOU CEDEX
Meteospasmyl se užívá k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, zejména dráždivého tračníku, onemocnění, které se projevuje bolestmi břicha až bolestivými křečemi, nadýmáním, střevní plynatostí, případně nutkavým průjmem střídajícím se se zácpou. Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls181087/2010


Příbalová informace: informace pro uživatele

Meteospasmyl
měkké tobolky
alverini citras, simeticonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat
3. Jak se Meteospasmyl užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Meteospasmyl uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá

Meteospasmyl je kombinovaný přípravek obsahující alverin-citrát, látku tlumící bolestivé stahy střeva, a
simetikon, který působí proti nadýmání a plynatosti. Po podání ústy vytvoří simetikon ochranný film na
střevní sliznici a alverin postupně zmírní napětí stěny střevní.
Meteospasmyl se užívá bez porady s lékařem k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, které se projevují
pocity plných střev, nadýmáním, zvýšenou střevní plynatostí. Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí
přesáhnout 7 dní.
Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat

Neužívejte přípravek Meteospasmyl
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže Váš lékař Vám řekl, že trpíte neprůchodností střev,
- pokud jste těhotná,
- když kojíte.
Meteospasmyl nesmí být podáván dětem a mladistvým do 18 let.

2/3
Upozornění a opatření
- jestliže se u Vás objeví příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, příměs krve a hlenu ve
stolici, zástava větrů a stolice, které mohou předcházet neprůchodnosti střev, nebo horečka či
průjem, neužívejte Meteospasmyl a vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Meteospasmyl
Nebylo zaznamenáno žádné vzájemné ovlivnění účinku přípravku Meteospasmyl a účinku jiných léků.
Nicméně informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Přípravek Meteospasmyl s jídlem a pitím
Meteospasmyl se užívá na začátku jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Meteospasmyl se neužívá v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by Meteospasmyl ovlivňoval schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje.


3. Jak se Meteospasmyl užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle užívají dospělí 1 tobolku 2-3 krát denně. Tobolky se užívají na začátku jídla, polykají se
nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 7 po sobě následujících dní.
Denní dávka přípravku Meteospasmyl v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě
překročit 3 tobolky denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a), vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Meteospasmyl
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek, užijte příští dávku v obvyklý čas a pokračujte
v obvyklém dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže se u Vás při léčbě přípravkem Meteospasmyl vyskytnou příznaky jako otoky rukou, nohou,
obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání, může se jednat
o alergickou reakci. Může se také vyskytnout vyrážka nebo svědění. V případě výskytu těchto
příznaků přestaňte užívat přípravek Meteospasmyl a vyhledejte ihned lékaře. Alergická reakce
může vést až k šoku.
3/3
Při léčbě se vzácně (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob) mohou objevit:
- sucho v ústech,
- nevolnost,
- bolesti hlavy,
- slabost,
- závratě,
- pokles krevního tlaku.
Vzácně byly hlášeny případy změn na játrech, které se upravily po přerušení léčby.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Meteospasmyl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Meteospasmyl obsahuje
- Léčivými látkami jsou alverini citras a simeticonum. Jedna měkká tobolka Meteospasmyl
obsahuje 60 mg alverin-citrátu a 300 mg simetikonu.
- Dalšími složkami jsou želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý.

Jak přípravek Meteospasmyl vypadá a co obsahuje toto balení
Meteospasmyl jsou měkké želatinové krémově bílé tobolky obsahující bílou neprůhlednou masu.
Meteospasmyl měkké tobolky jsou dodávány v blistrovém balení po 20 tobolkách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
6, avenue de l´Europe B.P. 51
78 401 CHATOU CEDEX
FRANCIE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
20.3.2013

Recenze

Recenze produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu METEOSPASMYL 20X60MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

(3) (5) (1) 22/10/2007

Markéta D. - Meteospasmyl není k dostání!!??

Chtěla bych se zeptat, zda bude přípravek meteospasmyl opěk k dostání. Velice mi pomáhal při mých potížích s dráždivým tračníkem, ale v poslední době úplně zmizel z lékáren a prý se již nevyrábí. Pokud je tato informace pravdivá, je možné jej nahradit jiným, stejně účinným přípravkem? Beru ještě Duspatalin Retard a v kombinaci s Meteospasmylem byla úleva zaručená. Děkuji za odpověď. Markéta Cheb Více

Vstoupit do diskuze