Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na opary

HERPESIN KRÉM 1X5GM 5% Krém - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 192581

88 % 18 recenzí

Při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.

Více informací

172
Běžná cena: 186 Kč, Ušetříte: 8 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 19. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (18)
Diskuze

Podrobné informace

Při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: HERPESIN
Kód výrobku: 192581
Kód EAN: 8594056569724
Kód SÚKL: 155941
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls156222/2017 
 

Příbalová informace – Informace pro uživatele 

 

HERPESIN

 

 KRÉM 

 

aciclovirum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkoviStejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz. bod 4 

  Pokud  se  do  10  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 

s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této  příbalové informaci: 
 
1. Co je přípravek HERPESIN KRÉM a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HERPESIN KRÉM používat 
3. Jak se  přípravek HERPESIN KRÉM používá  
4. Možné nežádoucí účinky. 
5. Jak přípravek HERPESIN KRÉM uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 

1. Co je přípravek HERPESIN KRÉM a k čemu se používá  

Léčivou  látkou  přípravku  HERPESIN  KRÉM  je  aciklovir.  Aciklovir  je  látka,  která  výrazně  brání 
množení viru Herpes simplex (I a  II) a Varicella zoster v lidském organizmu.  Po průniku do buňky 
infikované  virem  je  aciklovir  postupně  přeměňován  až  na  aciklovirtrifosfát.  Ten  je  vlastní  léčivou 
látkou, která přednostně tlumí enzymatické pochody viru.  

Přípravek HERPESIN KRÉM se používá při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí. 
Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HERPESIN KRÉM užívat 
 
Neužívejte přípravek HERPESIN KRÉM: 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  aciklovir,  valaciklovir  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

 

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku HERPESIN KRÉM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

2/4 

Přípravek HERPESIN KRÉM je určen k zevnímu použití při léčbě oparu rtů nebo jiných částí obličeje 
s  výjimkou  oka  a  spojivkového  vaku.  V  případě  neúmyslného  nanesení  krému  do  oka  proveďte 
výplach oční vodou nebo vlažnou vodou. Při dalších potížích požádejte o lékařské ošetření. Krém není 
určen k léčbě v ústní dutině. Při vniknutí krému do úst může dojít k podráždění ústní sliznice, avšak v 
tomto  případě  není  třeba  dalších  opatření.  Nepřekračujte  stanovenou  dávku.  Jestliže  je  postižení 
oparem rozsáhlejší, lékař doporučí nejvhodnější léčbu. 

Onemocnění  opary  je  přenosné,  proto  se  vyvarujte  přímého  kontaktu  ložiska  onemocnění  s  lidmi 
(např. při líbání) nebo s věcmi společného užívání (ručník apod.). Dokud si po aplikaci krému řádně 
neomyjete ruce, nedotýkejte se jiných částí těla, zvláště očí. 

U  pacientů  s těžkou  poruchou  imunity,  např.  u  HIV  pozitivních  pacientů  nebo  pacientů  po 
transplantaci  kostní  dřeně,  by  se  mělo  zvážit  podání  acikloviru  ve  formě  tablet.  Léčba  jakékoliv 
infekce by měla být u těchto pacientů vedena lékařem. 

Přípravek  nesmí  být  nanášen  na  sliznice  (např.  dutina  ústní,  oko,  pochva),  protože  by  mohlo  dojít 
k místnímu podráždění. 

 
Děti a dospívající 
Přípravek Herpesin krém je určen také pro léčbu dětí a dospívajících. 
Další léčivé přípravky a přípravek HERPESIN KRÉM 

Vzájemné  nepříznivé  působení  acikloviru  ve  formě  krému  s  jinými  léčivými  přípravky  není  dosud 
známé. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost: 

O užívání přípravku v těhotenství a kojení rozhodne vždy lékař. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Není známo, že by přípravek HERPESIN KRÉM 
ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.  

 

Přípravek HERPESIN KRÉM obsahuje cetylalkohol, methylparaben, propylparaben 
Cetylalkohol  může  způsobit  místní  alergickou  reakci  (např.  kontaktní  dermatitidu).Methylparaben  a 
propylparaben mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 

 

3. Jak se přípravek HERPESIN KRÉM používá  

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Děti a dospělí 

Aby byl účinek léčby co nejlepší, je důležité ji zahájit ihned, jakmile se objeví první příznaky, tj. pocit 
napětí,  pálení  nebo  píchání  v  místech,  kde  později  dojde  k  výsevu  oparu.  Již  tehdy  naneste  malé 
množství přípravku HERPESIN KRÉM na postižené místo 5krát denně ve 4 hodinových intervalech s 
vynecháním noční dávky. Léčba trvá 5 (výjimečně až 10) dní. Hojení probíhá zpravidla velmi rychle, 
pokračujte však v nanášení krému alespoň 3 dny po vyhojení oparu. 

 

3/4 

Při nanesení krému na postižené místo i potom je nutné si umýt ruce. Vyloučí se tak zhoršení nebo 
přenos infekce na jiné místo. 

Pokud nenastane zhojení ani po 10 dnech, vyhledejte lékaře. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit 
u každého.  
Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), 
časté  (postihují  1  až  10  pacientů  ze  100),  méně  časté  (postihují  1  až  10  pacientů  z 1  000),  vzácné 
(postihují 1 až 10 pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není 
známo (z dostupných údajů nelze určit). 

Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti včetně angioedému (rychlý otok kůže nebo sliznice, který může 
způsobit potíže s dýcháním) a kopřivky. 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Méně časté: 

- po aplikaci přípravku HERPESIN KRÉM se může vyskytnout přechodné pálení nebo 

píchání 
 

 

- mírný pocit suchosti nebo olupování kůže; 
- svědění. 

Vzácné: 

- erytém 
- kontaktní dermatitida po aplikaci. V případech, kdy byl proveden test citlivosti se 
zjistilo, že příčinou reakce z přecitlivělosti byly spíše pomocné látky než léčivá látka 
aciklovir. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

 
5. Jak přípravek HERPESIN KRÉM uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25 

C, v  tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek  HERPESIN  KRÉM  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  

6. Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek HERPESIN KRÉM obsahuje 

Léčivou látkou je aciclovirum (aciklovir) 5% (50 mg v 1g krému) 

 

4/4 

Pomocnými  látkami  jsou:  karbomer,  hydroxid  sodný,  dimetikon,  cetylalkohol,  natrium-lauryl-sulfát, 
methylparaben E218, propylparaben E216, čištěná voda. 

 
Jak přípravek HERPESIN KRÉM vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku: bílý hladký krém.  

Velikost balení:  

1 tuba obsahuje 2 g nebo 5 g krému.  

Obal  přípravku  je  hliníková  tuba  opatřená  vnitřním  ochranným  lakem,  s bílým  šroubovacím  PE 
uzávěrem s propichovacím hrotem, krabička. 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 15000 Praha 5, Česká republika 

Výrobce:  

 

Wake spol. s r.o., Rokycany, Česká republika 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 6. 2017 
 

Recenze (18)

Recenze produktu HERPESIN KRÉM 1X5GM 5% Krém

Recenze od 18 uživatelů s celkovým hodnocením 88 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

60 %

80 %

80 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu HERPESIN KRÉM 1X5GM 5% Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 12/08/2011

celkem dobý přípravek

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám