Podrobné informace

Léčba průjmu způsobeného různými bakteriálními infekcemi nebo po léčbě antibiotiky, nezbytná součást každé cestovní lékárničky. Lék volně prodejný.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ENDIARON
Produktová řada: Endiaron
Kód výrobku: 321648
Kód EAN: 8594739216525
Kód SÚKL: 202924
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

<b>Léčba průjmu způsobeného různými bakteriálními infekcemi</b> nebo po léčbě antibiotiky, nezbytná součást každé cestovní lékárničky. Lék volně prodejný.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3
sp.zn. sukls220227/2013
a
sp.zn. sukls218633/2013
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
ENDIARON2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktosy
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

potahované tablety
Popis přípravku: slabě hnědé potahované čočkovité tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace
Průjmy s pravděpodobnou infekční etiologií, pokud původce patří do spektra účinnosti kloroxinu (viz
5.1), dále postantibiotické dysmikrobie, různé střevní poruchy, u nichž lze předpokládat porušené
složení střevní mikrobiální flóry. Amébová dyzenterie, giardióza.
4.2 Dávkování a způsob podání
Endiaron ve formě potahovaných tablet je určen dospělým a dětem s hmotností nad 40 kg. Obvyklá
dávka je 250 mg kloroxinu třikrát denně. Doba podávání je dána klinickým obrazem - u
nespecifických průjmů 2 - 3 dny (do normalizace stolice), u amébové dyzenterie a giardiózy 7 - 10
dní. Tato doba nemá být překračována pro zvýšené riziko nežádoucích účinků. Léčebnou kúru lze
opakovat až po týdenní přestávce.
Potahované tablety se polykají nerozkousané, nejlépe po jídle, zapíjejí se tekutinou.
4.3 Kontraindikace
Přecitlivělost na léčivou látku nebo jinou složku přípravku, těžká porucha funkce jater či ledvin.
Přípravek není určen pro děti s nižší váhou než 40 kg.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Speciální upozornění nejsou. Vzhledem k nízkému vstřebávání kloroxinu z gastrointestinálního traktu
není zapotřebí při mírně snížené funkci jater a ledvin jeho dávkování redukovat.
Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózogalaktózovou
malabsorbcí by neměli tento léčivý přípravek užívat, protože obsahuje laktosu
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Interakce nejsou známy.
4.6 Těhotenství a kojení
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyla ověřena, proto se nedoporučuje podávat
Endiaron v těhotenství a při kojení.
2/3
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Endiaron nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
4.8 Nežádoucí účinky
Jen zřídka žaludeční intolerance (nauzea, zvracení), vzácně lékový exantém, cefalea.
Při dlouhodobém podávání jodových derivátů hydroxychinolinu byla popsána subakutní myelooptická neuropatie, po dichlorchinolinu (kloroxinu) popsána nebyla.
4.9 Předávkování
Nebylo dosud popsáno, resorpce kloroxinu je nízká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Střevní antiinfektiva
ATC kód: A07AX
Kloroxin má výrazné bakteriostatické, fungistatické a antiprotozoární vlastnosti. Spektrum jeho účinnosti zahrnuje streptokoky, stafylokoky, shigely, giardie, trichomonády. Proteus vulgaris, kvasinky a různé druhy plísní, vegetativní formy střevních améb. Nevyvolává rezistenci a normální střevní flóru neovlivňuje.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Kloroxin se jen nepatrně resorbuje z trávicího ústrojí, kde jeho koncentrace zůstává vysoká.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Bezpečnost podávání přípravku byla doložena dlouhodobým používáním v klinické praxi.


¨6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85 %, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol 300, hypromelosa, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
3 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
6.5 Druh obalu a velikost balení
Blistr, krabička.
Balení: 10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet
3/3
6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci
Perorální podání


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
42/101/74-C


9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
27.2.1974/3.2.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU
17.1.2014

Recenze (5)

Recenze produktu Endiaron 10x250 mg

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

(6) (5)

100 %

(5) (5)

80 %

(6) (5)

80 %

(5) (4)

100 %

Vždycky u mě zabere

(5) (7)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu Endiaron 10x250 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze