Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika polykomponenty

BOIRON Drosetux Neo sirup 150 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 362164
Přípravek Drosetux Neo je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii.

Více informací

139
Běžná cena: 169 Kč, Ušetříte: 18 % (30 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Drosetux Neo je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 362164
Kód EAN: 3352712007295
Kód SÚKL: 211306
Držitel rozhodnutí: BOIRON

sp.zn. sukls107800/2014

Příbalová informace Drosetux Neo sirup:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4.).
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Drosetux Neo  a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat.
3. Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVAT
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO
jestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte
otázky vztahující se k jeho užití.
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného
tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a
může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem.
U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).
Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholem
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Těhotenství, kojení a plodnost
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní
prostředky a obsluhovat stroje.
Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.
Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,
Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy,
Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.
Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.
Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.
Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Způsob užití
Perorální podání (ústy).
Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí
účinky.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEO
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DROSETUX NEO obsahuje:
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou : Arnica montana 4 CH 0,1 g, Belladonna 4 CH 0,1 g, Cina 4 CH 0,1 g, Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g, Corallium rubrum 4 CH 0,1 g, Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g, Drosera 4 CH 0,1 g, Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g, Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g, Solidago virga aurea 3 DH 0,1 g
Pomocnými látkami jsou:
natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).
Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Zkratky uvedené na krabičce a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls107800/2014 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

DROSETUX NEO 

sirup 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci (viz bod 4.). 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek DROSETUX NEO a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat. 

3. 

Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat. 

6. 

Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek  DROSETUX  NEO  je  homeopatický  léčivý  přípravek  užívaný  tradičně  v homeopatii  k 
léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
DROSETUX NEO  UŽÍVAT 
 

 
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO  
jestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

 

 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte 
otázky vztahující se k jeho užití. 
Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného 
tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a 
může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách. 
 
Děti 
Tento léčivý přípravek je určen také dětem. 
U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEO  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia). 
 
Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholem 
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu 
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  DROSETUX  NEO  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  dopravní 
prostředky a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy. 

Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy,  

 

Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy, 

 

Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy. 

 
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
 

 

 

3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně. 
Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně. 
Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.  
 
Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce. 
 
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu 
jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním. 
 
Pokud  se  po  3  dnech  léčby  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem. 
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní. 
 
Způsob užití 
Perorální podání (ústy). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)
 
Pokud  jste  užil(a)  více  přípravku  DROSETUX  NEO,  než  jste  měl(a),  neočekávají  se  nežádoucí 
účinky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEO  
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVAT  

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  etiketě  lahvičky  za  zkratkou 
EXP.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek DROSETUX NEO obsahuje 
 
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou 
Arnica montana  

 

   

4 CH   

0,1 g 

Belladonna  

 

   

4 CH   

0,1 g 

Cina  

 

   

4 CH   

0,1 g 

Dactylopius coccus (Coccus cacti)     

5 CH   

0,1 g 

Corallium rubrum  

 

   

4 CH   

0,1 g 

Cuprum metallicum  

 

   

5 CH   

0,1 g 

Drosera  

 

   

4 CH   

0,1 g 

 Ferrum phosphoricum   

   

5 CH   

0,1 g 

Ipecacuanha (Ipeca) 

 

   

4 CH   

0,1 g 

Solidago virga aurea    

   

3 DH   

0,1 g 

 
Pomocnými látkami jsou 
natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy). 
 
Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).  
Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.  
 
Zkratky uvedené na krabičce a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.
 

Recenze

Recenze produktu BOIRON Drosetux Neo sirup 150 ml

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Drosetux Neo sirup 150 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám