Lékárna.cz

BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml - příbalový leták

Homeopatický lék
BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml

K léčbě suchého kašle, dráždivého kašle.

Více informací

Skladem Dnes odešleme, u vás v pondělí 22. 4.

Před slevou: 219 Kč
195 Kč
Ušetříte: 11 % (24 Kč)
Doprava domů od 59 Kč 97 % spokojených zákazníků

Potřebuji poradit

195 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml

Příbalovou informaci k produktu BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml stáhnete ve formátu pdf zde: BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC BOIRON Drosetux neo sirup 150 ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DROSETUX NEO sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod 4.).
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek DROSETUX NEO a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DROSETUX NEO užívat.
 3. Jak se přípravek DROSETUX NEO užívá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak přípravek DROSETUX NEO uchovávat.
 6. Obsah balení a další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

DROSETUX NEO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek DROSETUX NEO

jestliže jste alergický/á na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku DROSETUX NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití. Neužívejte přípravek DROSETUX NEO v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

Děti

Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek DROSETUX NEO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek nesmí být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).

Přípravek DROSETUX NEO s jídlem, pitím a alkoholem

Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Těhotenství, kojení a plodnost

Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy. Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy, Dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy, Dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Děti mladší 5 let:

 • 2,5 ml sirupu 3-4x denně.

Děti starší 5 let:

 • 5 ml sirupu 3-5x denně.

Dospělí:

 • 15 ml sirupu 2-3x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.

Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Způsob užití

Perorální podání (ústy).

Jestliže jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku DROSETUX NEO, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DROSETUX NEO

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek DROSETUX NEO nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DROSETUX NEO UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek DROSETUX NEO obsahuje

 • Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou Arnica montana 4 CH 0,1 g Belladonna 4 CH 0,1 g Cina 4 CH 0,1 g Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g Corallium rubrum 4 CH 0,1 g Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g Drosera 4 CH 0,1 g Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g Solidago virga aurea 3 DH 0,1 g
 • Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

Jak přípravek DROSETUX NEO vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek DROSETUX NEO je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok). Je v lahvičce o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou. Vnějším obalem je papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce a etiketě: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.

sp.zn. sukls107800/2014

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.