Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plíseň a mykózy

CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12416

100 % 1 recenze

Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a plísňovými houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur).

Více informací

102

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a plísňovými houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur).

Informace o produktu

Výrobce: DR.AUGUST WOLFF GMBH & CO., BIELEFELD
Značka: CANIFUG
Kód výrobku: 12416
Kód EAN: 8594156270056
Kód SÚKL: 71980
Držitel rozhodnutí: DR.AUGUST WOLFF GMBH & CO., BIELEFELD
Ty se mohou se projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, pityriasis versicolor, povrchová kandidóza.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls254504/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

Canifug-Lösung 1% 

Kožní sprej, roztok 

(Clotrimazolum) 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 

znovu. 

•  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

•  Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 

poradit s lékařem.  

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1% používat 
3.  Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

1.   Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá 
Canifug-Lösung 1% je protiplísňový roztok určený k podání na kůži. 
Canifug-Lösung 1% se používá k léčbě houbových infekcí kůže (mykóz) způsobených 
dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida), plísňovými houbami a jinými 
organismy, jako je Malassezia furfur. Ty se mohou projevovat jako mykotická infekce nohou, 
mykotická infekce kůže a kožních záhybů, povrchová kandidóza nebo Pityriasis versicolor.  
Mykotická infekce nohou a kůže postihuje místa snadného zapaření (meziprstí, kožní 
záhyby). Typickými příznaky těchto onemocnění jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) 
lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo 
větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo 
k šupinatění v centru ložiska. 

Povrchové kandidózy se projevují jako zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, 
často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty. 
Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor) je houbová infekce s jasně ohraničenými skvrnami, 
obvykle hnědými na světlé kůži a bělavými na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na hrudníku 
nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže. Pokud se 
Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, je nutné se poradit s lékařem. 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1% 

používat 

Nepoužívejte přípravek Canifug-Lösung 1% 
  jestliže jste alergický(á) na klotrimazol, propylenglykol nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  v oblasti prsů v průběhu kojení. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Canifug-Lösung 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Děti a dospívající 
Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože není znám žádný nárůst výskytu nebo intenzity 
nežádoucích účinků při použití přípravku Canifug-Lösung 1%. 

Další léčivé přípravky a přípravek Canifug-Lösung 1% 
Canifug-Lösung 1% snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, 
natamycin). 
Současně s přípravkem Canifug-Lösung 1% nenanášejte na postižená místa jiný přípravek 
k lokálnímu podání. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Canifug-Lösung 1% se z preventivních důvodů nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1. 
- 3. měsíc). 
V průběhu kojení se Canifug-Lösung 1% nesmí aplikovat na oblast prsů. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Canifug-Lösung 1% nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje 
propylenglykol, který může způsobovat podráždění pokožky. 

3.  

Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
Canifug-Lösung 1% je roztok ke kožnímu podání. 

Jestliže lékař nedoporučí jinak, přípravek Canifug-Lösung 1% nastříkejte v tenké vrstvě 2-
3krát denně na postižená místa na kůži. 
Před každým použitím přípravku nejprve postižené místo pečlivě omyjte a poté důkladně 
osušte. 
Při každém použití přípravku Canifug-Lösung 1% prosím postupujte podle níže uvedených 
pokynů: 

Odstraňte z trysky spreje průhledné víčko. 

 

Pokud se přípravek chystáte použít poprvé, trysku několikrát stiskněte, než dojde 
k vystříknutí rovnoměrného aerosolu. Při dalších aplikacích je přípravek 
připraven k okamžitému použití. 

 

Lahvičku držte 10-30 cm od kůže a nastříkejte 
přípravek na postižená místa. V závislosti na místě 
aplikace můžete lahvičku držet s tryskou směřující 
nahoru nebo dolů (viz obrázky). 

 
 
nebo 

Při každé aplikaci stiskněte trysku jednou až dvakrát. Toto množství stačí i na 
rozsáhlejší ložiska houbové infekce. 

 

Vetřete aplikovaný roztok do kůže. 

 

Poté na trysku opět nasaďte průhledné víčko. 

 

Doba trvání léčby 
Pro úspěšnost léčby přípravkem Canifug-Lösung je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá 
léčba. Trvání léčby je různé a závisí na různých faktorech, jako je rozsah a místo onemocnění.  
Aby se dosáhlo úplného vyléčení, nesmí se obvykle léčba zastavit, jakmile zmizí příznaky 
onemocnění, ale musí se v ní pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických 
známek onemocnění. 
Obvyklá délka léčby u dermatomykóz je 3-4 týdny, u Pityriasis versicolor 1-3 týdny. Pokud 
nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Canifug-Lösung 1%, než jste měl(a) 
Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte 
neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto 
příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canifug-Lösung 1% 
Přípravek použijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.  
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Canifug-Lösung 1% 
Pro úspěch léčby je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba (viz bod 3. Jak se přípravek 
Canifug-Lösung 1% používá). 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

4.   Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání 
přípravku Canifug-Lösung 1% a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000):  
alergické reakce  
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000):  
podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení nebo píchání) 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

5.   Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 
Doba použitelnosti po prvním otevření: Do uplynutí doby použitelnosti uvedené na 
krabičce a lahvičce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6.   Obsah balení a další informace 
Co přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje
  
Léčivou látkou je clotrimazolum.  
Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 0,01 g. 
Dalšími složkami jsou 
makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. 

Jak přípravek Canifug-Lösung 1% vypadá a co obsahuje toto balení 
Canifug-Lösung 1% je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částeček, zapáchající po 
isopropylalkoholu, který se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým mechanickým 
rozprašovačem.  

Balení obsahuje 30 ml, 50 ml a 60 ml roztoku ve spreji pro kožní podání. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstraße 56, D-33611 Bielefeld, Německo 
Tel.:   

+49 (0)521 8808-05 

Fax:    

+49 (0)521 8808-334 

E-mail:  

info@wolff-arzneimittel.de 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00  Brno 
Česká republika 
Tel.: 541 511 011 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
15. 11. 2017 
 

Recenze (1)

Recenze produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Anna P.

100 % 10/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám