Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plísně

CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12416

100 % 2 recenze

Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a plísňovými houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur).

Více informací

106

Skladem

Zboží odešleme 21. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 22. 1. 2019.

Zboží odešleme 21. 1. 2019, předpokládaný termín doručení 22. 1. 2019.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a plísňovými houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur).

sp.zn. sukls254504/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Canifug-Lösung 1% Kožní sprej, roztok (Clotrimazolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1% používat
 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Canifug-Lösung 1% a k čemu se používá

Canifug-Lösung 1% je protiplísňový roztok určený k podání na kůži. Canifug-Lösung 1% se používá k léčbě houbových infekcí kůže (mykóz) způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida ), plísňovými houbami a jinými organismy, jako je Malassezia furfur . Ty se mohou projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, povrchová kandidóza nebo Pityriasis versicolor.

Mykotická infekce nohou a kůže postihuje místa snadného zapaření (meziprstí, kožní záhyby). Typickými příznaky těchto onemocnění jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo k šupinatění v centru ložiska. Povrchové kandidózy se projevují jako zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty. Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor) je houbová infekce s jasně ohraničenými skvrnami, obvykle hnědými na světlé kůži a bělavými na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na hrudníku nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, je nutné se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Lösung 1%

používat

Nepoužívejte přípravek Canifug-Lösung 1%

 jestliže jste alergický(á) na klotrimazol, propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  v oblasti prsů v průběhu kojení.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canifug-Lösung 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající

Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože není znám žádný nárůst výskytu nebo intenzity nežádoucích účinků při použití přípravku Canifug-Lösung 1%. Další léčivé přípravky a přípravek Canifug-Lösung 1%

Canifug-Lösung 1% snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). Současně s přípravkem Canifug-Lösung 1% nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Canifug-Lösung 1% se z preventivních důvodů nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1.

  1. měsíc). V průběhu kojení se Canifug-Lösung 1% nesmí aplikovat na oblast prsů. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Canifug-Lösung 1% nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje

propylenglykol, který může způsobovat podráždění pokožky. 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Canifug-Lösung 1% je roztok ke kožnímu podání. Jestliže lékař nedoporučí jinak, přípravek Canifug-Lösung 1% nastříkejte v tenké vrstvě 2- 3krát denně na postižená místa na kůži. Před každým použitím přípravku nejprve postižené místo pečlivě omyjte a poté důkladně osušte. Při každém použití přípravku Canifug-Lösung 1% prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Odstraňte z trysky spreje průhledné víčko.
 • Pokud se přípravek chystáte použít poprvé, trysku několikrát stiskněte, než dojde k vystříknutí rovnoměrného aerosolu. Při dalších aplikacích je přípravek připraven k okamžitému použití.
 • Lahvičku držte 10-30 cm od kůže a nastříkejte přípravek na postižená místa. V závislosti na místě aplikace můžete lahvičku držet s tryskou směřující nahoru nebo dolů (viz obrázky).

nebo

 • Při každé aplikaci stiskněte trysku jednou až dvakrát. Toto množství stačí i na rozsáhlejší ložiska houbové infekce.
 • Vetřete aplikovaný roztok do kůže.
 • Poté na trysku opět nasaďte průhledné víčko. Doba trvání léčby

Pro úspěšnost léčby přípravkem Canifug-Lösung je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Trvání léčby je různé a závisí na různých faktorech, jako je rozsah a místo onemocnění. Aby se dosáhlo úplného vyléčení, nesmí se obvykle léčba zastavit, jakmile zmizí příznaky onemocnění, ale musí se v ní pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických známek onemocnění. Obvyklá délka léčby u dermatomykóz je 3-4 týdny, u Pityriasis versicolor 1-3 týdny. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Canifug-Lösung 1%, než jste měl(a)

Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canifug-Lösung 1%

Přípravek použijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Canifug-Lösung 1%

Pro úspěch léčby je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba (viz bod 3. Jak se přípravek Canifug-Lösung 1% používá). Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Canifug-Lösung 1% a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Velmi vzácné nežádoucí účinky

(vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000): alergické reakce Méně časté

nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000): podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení nebo píchání) Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření:

Do uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Canifug-Lösung 1% obsahuje

Léčivou látkou je clotrimazolum. Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 0,01 g. Dalšími složkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol. Jak přípravek Canifug-Lösung 1% vypadá a co obsahuje toto balení

Canifug-Lösung 1% je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částeček, zapáchající po isopropylalkoholu, který se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým mechanickým rozprašovačem. Balení obsahuje 30 ml, 50 ml a 60 ml roztoku ve spreji pro kožní podání. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstraße 56, D-33611 Bielefeld, Německo Tel.: +49 (0)521 8808-05 Fax: +49 (0)521 8808-334 E-mail: info@wolff-arzneimittel.de Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno Česká republika Tel.: 541 511 011 Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: DR. WOLFF
Značka: CANIFUG
Kód výrobku: 12416
Kód EAN: 8594156270056
Kód SÚKL: 71980
Držitel rozhodnutí: DR. WOLFF

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Ty se mohou se projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, pityriasis versicolor, povrchová kandidóza.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití zobrazíte nebo stáhnete zde: CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití.pdf

Recenze (2)

Recenze produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

používám ho již dlouho

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CANIFUG-LÖSUNG 1% 1X30ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 04/01/2014

používám ho již dlouho

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám