Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na opary

VIRU-MERZ 1X5GM Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137606
K léčbě počátečního stadia jednoduchého oparu nebo pásového oparu.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě počátečního stadia jednoduchého oparu nebo pásového oparu.

Informace o produktu

Výrobce: MERZ
Značka: VIRU-MERZ
Kód výrobku: 137606
Kód EAN: 4008491311830
Kód SÚKL: 70445
Držitel rozhodnutí: MERZ

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls250604/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Viru-Merz, gel
tromantadini hydrochloridum

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Viru-Merz a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viru-Merz používat.
3. Jak se přípravek Viru-Merz používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Viru-Merz uchovávat.
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Viru-Merz a k čemu se používá

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze
vzniku puchýřků.

Viru-Merz se používá k úlevě od počáteční příznaků opakujících se oparů herpes simplex,
(např. v případě pálení, bodání, svědění pocitu napětí a bolesti), ve fázi před vznikem
puchýřků.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viru-Merz používat

Přípravek Viru-Merz nepoužívejte:
V případě přecitlivělosti (alergie) na tromantadin, methylparaben, kyselinu sorbovou nebo
na kteroukoli další složku přípravku Viru-Merz.
Jestliže se vyskytla nepřiměřená reakce po předchozí léčbě tromantadinem.
Pokud se objevily puchýřky, zejména pokud již puchýřky praskly.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
2/5


Upozornění a opatření

Opatrnost je nutná, pokud dojde v průběhu léčby ke zhoršení stávající příznaků nebo se objeví
nové opary. V tomto případě byste neměli pokračovat v používání přípravku Viru-Merz.
Je obtížné rozlišit případné kontaktní alergie, které se vyskytují v místě léčby (viz bod 4.
Možné nežádoucí účinky) a samotné příznaky infekce herpes simplex. To Vás může mylně
přivést k používání další místní léčby zhoršující herpes simplex. V ojedinělých případech byly
pozorovány superinfekce a abscesy. V takových případech je nutné ukončit použití přípravku
Viru-Merz gel.

Další léčivé přípravky a přípravek Viru-Merz

K dnešnímu dni nejsou známy žádné interakce.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte/používáte nebo jste
užíval/používal jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení a fertilita:
Těhotenství:
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití přípravku Viru-Merz v těhotenství. Studie na
zvířatech neprokázaly žádné škodlivé účinky na nenarozené dítě. Přesto v těhotenství můžete
používat Viru-Merz pouze po konzultaci se svým lékařem a pouze v případě, pokud se Váš
lékař domnívá, že je jeho použití nezbytně nutné. Pokud používáte Viru-Merz v průběhu
těhotenství, nenanášejte jej na velkou plochu.

Kojení:
Není známo, zda léčivá látka obsažená v přípravku Viru-Merz prostupuje do mateřského
mléka. Z bezpečnostních důvodů proto nepoužívejte Viru-Merz během kojení. Pokud je tento
lék používán, má být kojené dítě odstaveno.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Viru-Merz nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádná zvláštní opatření
nejsou nutná.

Důležité informace o některých složkách přípravku Viru-Merz:
Methylparaben může způsobit alergické reakce (i zpožděné).
Kyselina sorbová může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3. Jak se přípravek ViruMerz používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
3/5Dávkování:
Pokud lékař neurčí jinak, použijte Viru-Merz 3 - 5 krát denně (v případě potřeby častěji). Na
postižené oblasti kůže naneste dostatečné množství gelu tak, aby bylo pokryto celé postižené
místo, a přípravek lehce vetřete. Léčba má být zahájena co nejdříve po výskytu či opakování
typických příznaků infekce herpes simplex, jako jsou pálení, svědění, mravenčení, pocit
napětí nebo bolesti, bodání nebo otok postižené oblasti kůže.

Způsob podání:
Kožní podání
Viru-Merz je gel určený pro lehké vtírání do postižených oblastí kůže.

Délka léčby:
Viru-Merz smí být používán pouze do doby, než se objeví první puchýřky (cca 2-3 dny).
Aplikace musí být okamžitě přerušena, pokud se v průběhu léčby zhorší stávající příznaky
nebo dojde-li k objevení nových lézí (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
Viru-Merz používat).

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Viru-Merz je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Viru-Merz nežádoucí účinky, které se však
nemusí vyskytnout u každého.

V následující tabulce je pro upřesnění konkrétní klasifikace nežádoucích účinků:

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: méně než 1 z 10 ale více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob nebo v neznámé frekvenci


Možné nežádoucí účinky:

Méně časté: kontaktní dermatitida (zánět kůže v důsledku alergické reakce).

Během léčby přípravkem Viru-Merz se v důsledku přecitlivělosti kůže (kontaktní dermatitidy)
mohou běžně vyskytnout kožní reakce, a to i v případě, že byl dříve produkt dobře snášen.
Takové reakce se projevují jako zřetelné zhoršení příznaků herpetické infekce, například
zvýšené svědění, zvýšený pocit bolesti a napětí, zvýšené zarudnutí kůže a tvorba puchýřků.

Je obtížné rozlišit tyto projevy kontaktní dermatitidy vyskytující se v místě léčby a samotné
příznaky herpetické infekce. To může pacienta mylně přivést k používání další místní léčby
4/5


zhoršující herpes simplex. V ojedinělých případech byly pozorovány superinfekce a abscesy
(hnisavé puchýřky).

Na základě výsledků četných šetření je výskyt prokázané alergické reakce na tromantadin
(kontaktní dermatitidy) hluboko pod 1%.

Jestliže vznikne podezření na kontaktní dermatitidu, má být po odeznění akutních kožních
příznaků proveden kožní test s tromantadinem; nejdříve 4 týdny po ukončení léčby.

Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
informujte o tom lékaře nebo lékárníka.


5. Jak přípravek Viru - Merz uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti po otevření:
Tento lék je možné používat 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Viru-Merz obsahuje
Léčivou látkou je tromantadini hydrochloridum (tromantadin-hydrochlorid).
1 g gelu obsahuje 10 mg tromantadin- hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou methylparaben, kyselina sorbová, laktóza, nekrystalizující sorbitol
70%, hyetelóza a čištěná voda.

Jak Viru-Merz vypadá a co obsahuje toto balení
Viru-Merz je vyráběn jako průhledný bezbarvý gel.

Viru-Merz je k dispozici v balení obsahujícím 2 g nebo 5 g gelu. Na trhu nemusí být
dostupné všechny velikosti balení.


5/5


Držitel rozhodnutí o registraci:
Merz Pharmaceuticals GmbH
Frankfurt am Main
Německo

Výrobce:
Merz Pharma GmbH & Co KgaA
Frankfurt am Main
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
12.12.2012

Recenze

Recenze produktu VIRU-MERZ 1X5GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu VIRU-MERZ 1X5GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám