Lékárna.cz
Hledat

VECTAVIR 1X5GM Krém

Léčivý přípravek
VECTAVIR  1X5GM Krém
Při léčbě virové infekce, která se projevuje opary na rtech a v obličeji. Přípravek tlumí bolest při oparech, urychluje hojení.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

PANTHENOL Spray 130 g

Léčivý přípravek

VECTAVIR 1X5GM Krém

Vectavir se používá při léčbě virové infekce vyvolané virem herpes labialis, která se projevuje opary na rtech a v obličeji. Přípravek tlumí bolest při oparech, urychluje hojení a zkracuje dobu, po kterou je opar nakažlivý. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti nad 12 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
23837
Kód EAN:
Kód SÚKL:

Oznámit nežádoucí účinky

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls29336/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
VECTAVIR
Krém
Penciclovirum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Vectavir a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vectavir používat
3. Jak se Vectavir používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Vectavir uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE VECTAVIR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Vectavir je určen k léčbě oparů (herpes labialis). Opary jsou způsobeny virovou infekcí. Virus může po
dlouhou dobu zůstávat neaktivní, ale pokud se aktivuje, virus se pomnoží a způsobí rozvoj oparu. To může
nastat například pokud jste vyčerpaný/á, pokud máte chřipku nebo jste nachlazeý/á, nebo pokud jste byl/a
vystavena nadměrnému slunečnímu záření. Virus způsobuje bolestivé puchýře na rtech.
VECTAVIR obsahuje léčivou látku penciklovir a patří do skupiny protivirových léčiv, které zastavují
množení viru
Přípravek tlumí bolest při oparech, urychluje hojení a zkracuje dobu, po kterou je
opar nakažlivý,avšak použití Vectaviru nezabrání šíření oparu na další osoby
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VECTAVIR POUŽÍVAT

Nepoužívejte Vectavir
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na penciklovir, famciklovir propylenglykol, cetylstearylalkohol
nebo na kteroukoliv jinou složku tohoto přípravku. (viz bod 6 na konci této příbalové informace) Pokud si
myslíte, že trpíte zmíněnou přecitlivělostí, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože v takovém
případě není Vectavir pro Vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při použití Vectaviru je zapotřebí
2

Vectavir má být používán pouze na opary na rtech a v okolí úst. Nedoporučuje se používat na sliznice
(např. v ústech nebo nose, ani na sliznici pohlavních orgánů). Vyhněte se používání do očí nebo
v blízkosti očí.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
pokud si nejste jisti, zda jde u Vás opravdu o opar,
pokud máte potíže s imunitou nebo pokud užíváte léčbu, která závažně ovlivňuje imunitu (tj.
Vaše schopnost bojovat s infekcí je oslabená) např. pacienti s AIDS, po transplantaci kostní
dřeně nebo pacienti s rakovinou.
.
Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, nepoužívejte Vectavir bez konzultace s lékařem nebo
lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Používáte-li nebo chcete začít používat současně s přípravkem VECTAVIR nějaký jiný kožní přípravek
(volně prodejný nebo na lékařský předpis), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud
jste těhotná nebo kojíte, nepoužívejte Vectavir, pokud Vám jej nepředepsal lékař.

Důležité informace o některých složkách Vectaviru
Vectavir obsahuje cetylstearylalkohol. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida)
Vectavir obsahuje propylenglykol. Může způsobit podráždění kůže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl pozorován vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.


3. JAK SE VECTAVIR POUŽÍVÁ
Dospělí, včetně osob nad 60 let, mladiství a děti starší než 12 let.
Používání Vectaviru se nedoporučuje pro děti do 12 let.
Léčbu je třeba zahájit co nejdříve, ještě než se opar objeví, tj. když cítíte pálení nebo svědění. Krém je
však účinný, i když ho začnete používat až po objevení oparu. Před a po použití krému si důkladně umyjte
ruce. Vymáčkněte malé množství krému na prst a naneste na postižené místo.Volitelně, pokud si přejete, u
balení, která jsou vybavena čistými jednorázovými aplikátory, je můžete použít místo Vašich prstů.
Během dne nanášejte krém na postižené místo každé 2 hodiny (přibližně 8krát denně) po dobu 4 dnů..
Krém nestírejte.. Krém používejte celé 4 dny.
Pokud se doba použití krému shoduje s dobou jídla, krém naneste vždy až po jídle, abyste ho nemohli
při jídle setřít. Pokud krém setřete do jedné hodiny po nanesení, naneste další dávku.
Krém používejte dál i v případě, že nebudete pozorovat okamžité zlepšení. Může trvat určitou dobu, než
se účinek krému projeví.
Pokud Vaše příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují, nebo pokud nedojde ke zlepšení po 4 dnech léčby,
vyhledejte lékaře.
Máte-li nějaké otázky ohledně použití krému, poraďte se v lékárně nebo u lékaře.

Jestliže jste použil(a) více Vectaviru než jste měl(a)
Je nepravděpodobné, že by použití většího množství krému na kůži mělo škodlivé účinky, ale může se
objevit mírné podráždění kůže.
3


Jestliže jste zapomněl(a) použít Vectavir
Pokud zapomenete krém použít v určenou hodinu, použijte jej ihned, jakmile si vzpomenete a následující
dávku naneste podle původního časového rozvrhu.

Jestiže jste náhodně požil(a)
Náhodné požití krému není nebezpečné. Může způsobit přechodné mírné podráždění ústní sliznice, které
nevyžaduje zvláštní léčbu. Budete-li tím znepokojeni, kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

Pokud máte opar, dodržujte tato obecná doporučení. Pamatujte, že opar je infekční.
Aby nedošlo k infekci dalších částí těla a přenosu viru na ostatní, je důležité dodržovat následující:
Nelíbejte se s ostatními osobami, zvláště pak s dětmi.
Vyhněte se orálnímu sexu
Používejte pouze vlastní ručníky, skleničky a ostatní předměty denní potřeby.
Nepropichujte opary, protože může dojít k prodloužení doby hojení.
Nedotýkejte se očí, mohlo by dojít k přenosu oparu.
Nepůjčujte otevřené tuby s krémem jiným osobám.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Vectavir nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.Většina lidí používajících Vectavir nezaznamenala žádné problémy.Ojediněle může použití
krému vyvolat přechodný pocit pálení, píchání nebo sníženou citlivost (brnění) v
postiženém místě. Tyto příznaky však obvykle rychle odezní. Některé osoby zaznamenaly nežádoucí
účinky typu alergické reakce, jako je alergická dermatitida, vyrážka, kopřivka, svědění, puchýře a otoky.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK VECTAVIR UCHOVÁVAT

VECTAVIR uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Vectavir nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Vectavir obsahuje
- Léčivou látkou je penciclovirum. Jeden gram Vectaviru obsahuje 10 mg pencikloviru.
- Dalšími složkami jsou bílá vazelína, tekutý parafin, cetylstearylalkohol, propylenglykol, čištěná
voda, cetomakrogol 1000.

JakVectavir vypadá a co obsahuje toto balení
Vectavir je bílý jemný homogenní krém. Dodává se v zaslepené Al stlačitelné tubě uvnitř potažené
ochranným lakem, uzavřené bílým HDPE šroubovacím uzávěrem s propichovacím hrotem. Součástí
balení může být 20 jednorázových aplikátorů.
Velikost balení: 2 nebo 5 g v tubě.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


4

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.2.2013.

VECTAVIR 1X5GM Krém

VECTAVIR 1X5GM Krém

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.