Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15390

100 % 4 recenze

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Více informací

122
Běžná cena: 147 Kč, Ušetříte: 17 % (25 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15390
Kód EAN: 5000167014211
Kód SÚKL: 62549
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4

 

sp.zn. sukls24303/2012 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Strepsils Pomeranč s vitaminem C 

pastilky 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat 

3. 

Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá 

 

Pastilky  Strepsils  Pomeranč  s vitaminem C  obsahují  léčivé  látky  dichlorbenzylalkohol  a 

amylmetakresol,  které  mají  antiseptické  účinky  a  ničí  bakterie,  viry  a  kvasinky  způsobující  bolest 
v krku a záněty a v ústní dutině. 
 

Strepsils Pomeranč s vitaminem C se používá k  léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění 
dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C 

používat 
 

Nepoužívejte Strepsils Pomeranč s vitaminem C: 

jetliže jste  alergický(á)  na  dichlorbenzylalkohol  a  amylmetakresol    nebo  na  kteroukoli  další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

přípravek není určen dětem do 5 let. 

 

Upozornění a opatření: 
Před použitím Strepsils Pomeranč s vitaminem C se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: 

Strepsils  Pomeranč  s vitaminem C  je  určen  ke  krátkodobé  léčbě  po  dobu  nejdéle  5  dní  (při 

delším  používání  může  dojít  k narušení  rovnováhy  běžné  ústní  mikroflóry  a  k nebezpečí 
přemnožení patogenních mikroorganismů); 

přetrvávají-li  příznaky  onemocnění  déle  než  3 dny  nebo  vyskytne-li  se  horečka,  je  nutné 
vyhledat lékaře. 

 

 

2/4 

Děti: 

Strepsils Pomeranč s vitaminem C není určen dětem do 5 let. 
 
Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitaminem C: 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 
Při  současném  používání  s dalšími  místními  antiseptiky  nebo  antibiotiky  může  dojít  k prohloubení 
antimikrobiálního účinku.  

 
Strepsils Pomeranč s vitaminem C s jídlem a pitím: 

Nedoporučuje se používat pastilky během jídla. 
 

Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej 
používat  v období těhotenství a kojení. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Strepsils  Pomeranč  s Vitaminem C  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 

obsluhovat stroje. 
 

Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje glukosu a sacharosu: 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 

léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné dávce. Je 
nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 
 

 
3. 

Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 
Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 5 let.  

 

Doporučená dávkování přípravku je: 

 

Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 – 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. 
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin. 

 
Děti od 8 do 15 let: Používá se 4 x denně 1 pastilka. 

 
Děti od 5 do 7 let: Používá se 3 x denně 1 pastilka. 
 

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se 
dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní. 

 
Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Pomeranč s vitaminem C, než jste měl(a): 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 
 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 

 

3/4 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle 

následujících četností: 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  hypersenzitivní  reakce  (reakce  z přecitlivělosti  projevující  se  jako  pocit  pálení  v ústech,  vyrážka, 

horečka, průjem); 

-  vyrážka; 
-  bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. 

 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41  Praha 10  

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

 
5. 

Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 

C.  

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a 

blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 

6. 

 Obsah balení a další informace  

 
Co Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje: 

Léčivými látkami jsou:   alcohol  dichlorobenzylicus,  amylmetacresolum,  acidum  ascorbicum,  natrii 
ascorbas. 

Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg,amylmetacresolum 0,6 mg, acidum 
ascorbicum 33,5 mg, natrii ascorbas 74,9 mg. 
 

Pomocnými látka jsou: levomenthol, pomerančové aroma, propylenglykol, kyselina vinná, usušená 
tekutá glukosa, prostý sirup 67%. 

 
Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C vypadá a co obsahuje toto balení:  
Světle žluté až žluté nebo světle hnědé až hnědé kulaté pastilky charakteristické kyselé, pomerančové 

a mentolové chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky. 
 

Blistr z PVC/PVdC/Al, krabička. 

 

4/4 

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, 

Slough, Velká Británie 
 
Výrobce: 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB  

Nottingham, Velká Británie 
 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s.r.o. 

Atrium Flóra  
Vinohradská 2828/151 

130 00 Praha 3 
Tel.: +420 227 110 141 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.5.2016. 

Recenze (4)

Recenze produktu STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Vladimíra Ř.

100 % 13/06/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám