Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Léky na boleni v krku

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15390

100 % 4 recenze

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

Více informací

122
Běžná cena: 147 Kč, Ušetříte: 17 % (25 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 25. 5. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 5. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Užívají se ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní, při zánětech dásní a jako podpůrná léčba u angíny.

sp.zn. sukls24303/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Strepsils Pomeranč s vitaminem C

pastilky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat
 3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahují léčivé látky dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty a v ústní dutině.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat

Nepoužívejte Strepsils Pomeranč s vitaminem C:

 • jetliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • přípravek není určen dětem do 5 let.

Upozornění a opatření:

Před použitím Strepsils Pomeranč s vitaminem C se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:

 • Strepsils Pomeranč s vitaminem C je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);
 • přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti: Strepsils Pomeranč s vitaminem C není určen dětem do 5 let.

Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitaminem C:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C s jídlem a pitím:

Nedoporučuje se používat pastilky během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Strepsils Pomeranč s Vitaminem C nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje glukosu a sacharosu:

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 5 let.

Doporučená dávkování přípravku je:

Dospělí a dospívající od 15 let: Každé 2 - 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Děti od 8 do 15 let: Používá se 4 x denně 1 pastilka.

Děti od 5 do 7 let: Používá se 3 x denně 1 pastilka.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Pomeranč s vitaminem C, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);
 • vyrážka;
 • bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje:

Léčivými látkami jsou: alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, acidum ascorbicum, natrii ascorbas. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg,amylmetacresolum 0,6 mg, acidum ascorbicum 33,5 mg, natrii ascorbas 74,9 mg.

Pomocnými látka jsou: levomenthol, pomerančové aroma, propylenglykol, kyselina vinná, usušená tekutá glukosa, prostý sirup 67%.

Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C vypadá a co obsahuje toto balení:

Světle žluté až žluté nebo světle hnědé až hnědé kulaté pastilky charakteristické kyselé, pomerančové a mentolové chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr z PVC/PVdC/Al, krabička. Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. 103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH, Slough, Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s.r.o. Atrium Flóra Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Tel.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.5.2016.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: STREPSILS
Kód výrobku: 15390
Kód EAN: 5000167014211
Kód SÚKL: 62549
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy se pastilky Strepsils užívají? Pastilky Strepsils se užívají ke zmírnění nebo místnímu zaléčení zánětů dutiny ústní a nosohltanu, při zánětech sliznice dutiny ústní (stomatitis, soor, afty), při zánětech dásní (gingivitis) a jako podpůrná léčba u angíny.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek.pdf

Recenze (4)

Recenze produktu STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu STREPSILS Pomeranč s vitamínem C 24 pastilek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Vladimíra Ř.

100 % 13/06/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám