Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na srdce a cévy » Léky na nemoci cév

STACYL 100 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 100x 100 mg Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 286340
Přípravek Stacyl se užívá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech srdečních operací k rozšíření a uvolnění krevních cév.

Více informací

49
Běžná cena: 55 Kč, Ušetříte: 11 % (6 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Stacyl se užívá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech srdečních operací k rozšíření a uvolnění krevních cév.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: STADA
Kód výrobku: 286340
Kód EAN: 4011548018460
Kód SÚKL: 188850
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/7 

 

sp. zn. sukls238135/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Stacyl 100 mg enterosolventní tablety 

Acidum acetylsalicylicum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 - 

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Stacyl a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stacyl užívat 

3. 

Jak se přípravek Stacyl užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Stacyl uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Stacyl a k čemu se používá 

 
Přípravek Stacyl obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, která v nízkých dávkách patří do skupiny 
léčiv zvaných protidestičkové látky (tlumí shlukování krevních destiček). Krevní destičky 
(trombocyty) jsou malá krevní tělíska, která způsobují, že se krev sráží a účastní se tak při vzniku 
trombózy (vzniku krevních sraženin v cévách). Když vznikne krevní sraženina (trombus) v tepně, 
zastaví průtok krve a přeruší přísun kyslíku. Pokud toto nastane v srdci, může to vyvolat srdeční 
infarkt (infarkt myokardu) nebo záchvat anginy pectoris; v mozku to může způsobit cévní 
mozkovou příhodu. 

 

Přípravek Stacyl se užívá ke snížení rizika tvorby krevních sraženin a tím k předcházení dalších: 

  infarktů myokardu 
  cévních mozkových příhod 

  srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ 

záchvatovité bolesti na hrudi) 

 
Přípravek Stacyl se užívá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech srdečních 
operací k rozšíření a uvolnění krevních cév. 
 

 
Tento léčivý přípravek není určen pro použití při akutních stavech. Používá se pouze jako 
preventivní léčba.

2/7 

 

 

2. 

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stacyl užívat 

 
NEUŽÍVEJTE přípravek Stacyl, jestliže: 

  jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6)  

  jste alergický(á) na jiné salicyláty nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto jsou 

často používány k léčbě artritidy nebo revmatizmu a bolesti.  

  jste někdy měl(a) astmatický záchvat nebo otok některých částí těla, např. obličeje, rtů, 

hrdla nebo jazyka (angioedém) po užití salicylátů nebo nesteroidních protizánětlivých léků 

  máte v současné době nebo jste někdy měl(a) žaludeční vřed, vřed v tenkém střevě nebo 

jakýkoli typ krvácení podobný cévní mozkové příhodě 

  jste někdy měl(a) problém se správným srážením krve 

  máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin 

  jste v poslední třetině těhotenství; nesmíte užívat vyšší dávky než 100 mg denně (viz bod 

„Těhotenství a kojení“) 

  užíváte lék zvaný methotrexát (např. k léčbě rakoviny nebo revmatoidní artritidy) v dávkách 

vyšších než 15 mg týdně. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Stacyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem zvláště tehdy, jestliže: 

  máte poruchu funkce ledvin nebo jater nebo srdeční problémy 

  máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo tenkého střeva 
  máte vysoký krevní tlak 

  jste astmatik, máte sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění 

dýchacího ústrojí; kyselina acetylsalicylová může vyvolat astmatický záchvat 

  jste někdy měl(a) záchvat dny 

  máte silné menstruační krvácení 

 
Musíte se okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vaše příznaky zhoršují nebo zaznamenáte závažné 
neočekávané nežádoucí účinky, např. neobvyklé krvácivé projevy, závažné kožní reakce nebo 
jakékoli jiné projevy závažné alergie (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). 
Informujte svého lékaře o tom, že máte podstoupit plánovanou operaci (i když se jedná o malý 
výkon jako je vytržení zubu), protože kyselina acetylsalicylová snižuje srážlivost krve („ředí 
krev“) a může se tedy zvýšit riziko krvácení. 

 

Kyselina acetylsalicylová může při podávání dětem vyvolat Reyův syndrom. Reyův syndrom je 
velmi vzácné onemocnění, které postihuje mozek a játra a může být i život ohrožující. Proto se 
přípravek Stacyl nemá podávat dětem do 16 let věku, pokud tak neurčil lékař. 

 

Máte dbát na to, abyste nebyl(a) dehydratován(a) (můžete pociťovat žízeň a sucho v ústech), 
protože v tomto případě může užívání kyseliny acetylsalicylové vést k zhoršení funkce ledvin. 

 

Tento léčivý přípravek není vhodný k potlačení bolesti nebo snížení horečky. 

 

Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených údajů, nebo si nejste jistý(á) poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Stacyl 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je kyselina acetylsalicylová užívána současně s jinými 
léky určenými k léčbě následujících stavů: 
 

  ředění krve/prevence tvorby krevních sraženin (např. warfarin, heparin, klopidogrel) 

3/7 

 

  odmítnutí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus) 
  vysoký krevní tlak (např. diuretika a inhibitory ACE ) 

  regulace srdečního rytmu (digoxin) 

  bipolárně afektivní porucha (maniodepresivní onemocnění) (lithium) 

  bolest a zánět (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen nebo steroidy) 

  dna (např. probenecid) 

  epilepsie (valproát, fenytoin) 
  glaukom (acetazolamid) 

  zhoubné nádorové onemocnění nebo revmatoidní artritida (methotrexát; v dávce nižší než 

15 mg týdně) 

  cukrovka (např. glibenklamid) 
  deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako je sertralin 

nebo paroxetin) 

  použití hormonů k substituční léčbě, když došlo ke zničení nadledvin nebo hypofýzy nebo 

byly tyto žlázy odstraněny, nebo k léčbě zánětu včetně revmatické choroby a zánětu střev 

(kortikosteroidy) 

 

Přípravek Stacyl s jídlem, pitím a alkoholem 
Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu a prodloužit krvácivost. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Těhotné ženy nemají během těhotenství užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař. 
Nemáte užívat přípravek Stacyl, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, pokud Vám to 
nedoporučil Váš lékař a denní dávka v takovém případě nemá překročit 100 mg (viz bod 
„Neužívejte přípravek Stacyl“). Pravidelné užívání nebo vysoké dávky tohoto léčivého přípravku 
během pozdního těhotenství mohou způsobit vážné komplikace u matky nebo dítěte. 

 

Kojící ženy nemají užívat kyselinu acetylsalicylovou bez porady s lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Stacyl by neměl mít vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 

 

3. 

Jak se přípravek Stacyl užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte jednu tabletu (100 mg) jednou denně. 

 

Dospělí 
Prevence srdečních infarktů: 

  Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. 

Prevence cévní mozkové příhody: 

  Doporučená dávka je 100 mg jednou denně.  

Prevence srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ 
záchvatovité bolesti na hrudi): 

  Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. 

Prevence tvorby krevních sraženin po určitých typech chirurgických výkonů na srdci: 

  Doporučená dávka je 100 mg jednou denně.  

 
Obvyklá dávka při dlouhodobém podávání je 100 mg (jedna tableta) jednou denně. Přípravek 
Stacyl nemá být podáván v dávkách vyšších, pokud tak nedoporučí lékař, a předepsaná dávka 
nemá být vyšší než 300 mg denně. 

4/7 

 

Starší pacienti 
Dávkování je stejné jako u dospělých. Obecně má být kyselina acetylsalicylová podávána s 
opatrností u starších pacientů, kteří mají větší sklon k výskytu nežádoucích účinků. Léčba má být v 
pravidelných intervalech kontrolována. 

 

Děti 
Kyselina acetylsalicylová se nemá podávat dětem a dospívajícím do 16 let věku, pokud tak 
nepředepsal lékař (viz bod „Upozornění a opatření“). 

 

Způsob podání 
Perorální podání. 

 

Tablety se mají polykat vcelku s dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice vody). Vzhledem ke 
gastrorezistentnímu potahu tablet, který brání dráždivému účinku přípravku na trávicí trakt, se 
tablety nemají drtit, lámat nebo žvýkat. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Stacyl, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, máte se ihned poradit se 
svým lékařem nebo kontaktovat okamžitě nejbližší oddělení lékařské pohotovosti. Ukažte lékaři 
zbylé množství léku nebo prázdný obal. 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat zvonění v uších, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať, 
zmatenost, pocit na zvracení, zvracení a bolest břicha. Značné předávkování může vyvolat 
rychlejší dýchání než normální (hyperventilace), horečku, výrazné pocení, neklid, záchvaty, 
halucinace, nízkou hladinu cukru v krvi, kóma a šok. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stacyl 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, počkejte, až bude čas na další dávku a pak pokračujte jako 
obvykle.  
Nezdvonásobjujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  

 

4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte 
užívat přípravek Stacyl a okamžitě vyhledejte lékaře:
 

  Náhle vzniklý sípot, otok rtů, obličeje nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže 

(závažná alergická reakce) 

  Zčervenání kůže s tvorbou puchýřů nebo s olupováním, které může být spojeno s horečkou a 

bolestí kloubů. Může se jednat o erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom nebo 
Lyellův syndrom. 

  Neobvyklé krvácení jako je vykašlávání krve, přítomnost krve ve zvratcích nebo moči, nebo 

černá stolice 

Časté       nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů)       

  Poruchy trávení 
  Zvýšený sklon ke krvácení 

 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů)       

  Kopřivka 
  Rýma 

  Dýchací obtíže 

 
 

5/7 

 

Vzácné nežádoucí    účinky  (postihují až 1 z 1000 pacientů)      : 

  Závažné krvácení ze žaludku nebo střev, krvácení do mozku; změna počtu krevních buněk 

  Pocit na zvracení a zvracení 

  Křeče v dolní části dýchacího traktu, astmatický záchvat 
  Zánět cév 

  Podlitiny s purpurovými skvrnami (kožní krvácení) 

  Závažné kožní reakce jako vyrážka známá pod názvem erythema multiforme a její život 

ohrožující formy Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom 

  Reakce přecitlivělosti jako je otok např. rtů, obličeje nebo těla, nebo šok 

  Abnormálně silné nebo prodloužené menstruační krvácení 

 

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

  Zvonění v uších (tinitus) nebo zhoršení sluchu 
  Bolest hlavy 

  Závrať 

  Vředy v žaludku nebo v tenkém střevě a perforace 
  Prodloužená krvácivost 

  Porucha funkce ledvin 

  Porucha funkce jater 

  Vysoká hladina kyseliny močové v krvi 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek Stacyl uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
Nepoužívejte přípravek Stacyl po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo 
lahvičce/blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace  

Co přípravek Stacyl obsahuje 

Léčivou látkou je kyselina acetylsalicylová. 

Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 100 mg. 

6/7 

 

Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová; potahová vrstva: kopolymer MA/EA 1:1, 
polysorbát 80, natrium-lauryl-sulfát, triethyl-citrát, mastek. 

 

Jak přípravek Stacyl vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek Stacyl jsou kulaté, bílé, bikonvexní potahované tablety o průměru 7,2 mm.  

 

Velikosti balení: 
Blistry: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 168, 266 enterosolventních tablet.  
Lahvičky: 10, 30, 50, 100, 500 enterosolventních tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci  
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2 - 18 
61118 Bad Vilbel  
Německo 
 
Výrobce 

Actavis Limited 
BLB 016, Bulebel Industrial Estate 
Zejtun ZTN 3000 
Malta 
 
Balkanpharma Dupnitsa AD 
3, Samokovsko Shosse Str.  
2600 Dupnitsa  
Bulharsko 
 
Actavis ehf   
Reykjavíkurvegur 76-78 
220 Hafnarfjördur 
Island 
 
STADA Arznemittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 
Gollstrasse 1, 
84529 Tittmoning 
Německo 
 
 

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Belgie          

ASA EG 100, 100 mg maagsapresistente tabletten 

Česká republika   

Stacyl 100 mg enterosolventní tablety 

Itálie 

ACIDO ACETILSALICILICO EG – 100 mg compresse gastroresistenti 

Lucembursko  

ASA EG 100 mg comprimés gastro-resistants 

Německo         

ASS AL Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten 

Rakousko        

Thrombostad Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten 

7/7 

 

Slovenská republika  STADAPYRIN 100 mg gastrorezistentné tablety 
Švédsko          

Tianzakt 100 mg enterotablett 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.12.2016 

 

Recenze

Recenze produktu STACYL 100 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 100x 100 mg Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu STACYL 100 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 100x 100 mg Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám