Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

SINUPRET Forte 20 obalených tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 252720

100 % 5 recenzí

Při zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě.

Více informací

168
Ušetříte: 16 % (31 Kč)
Běžná cena: 199 Kč

Skladem

Zboží odešleme 24. 9. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 9. 2018.

Zboží odešleme 24. 9. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 9. 2018.

Doprava za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SINUPRET Forte 20 obalených tablet

Při zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě.

sp. zn. sukls20479/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sinupret forte obalené tablety

Gentianae radix, Primulae flos, Rumicis herba, Sambuci nigrae flos, Verbenae herba

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7-14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

1. Co je Sinupret forte a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret forte užívat

3. Jak se Sinupret forte užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Sinupret forte uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE SINUPRET FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinupret forte je rostlinný léčivý přípravek, který se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě. Podporuje rozpouštění a vylučování hlenů. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

Charakteristickými příznaky akutního nekomplikovaného zánětu vedlejších nosních dutin jsou výtok z nosu, následně ucpaný nos a překrvení nosní sliznice. Vyskytuje se i bolest hlavy nebo tváře, která se často prohlubuje při předklonu nebo při tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocit tlaku v obličeji, hlavně kolem nosu.

Pacienti s chronickými záněty vedlejších dutin nosních a dýchacích cest mohou tento přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET FORTE UŽÍVAT

Neužívejte Sinupret forte

  • jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, šťovíkovou nať, květ bezu černého nebo sporýšovou nať (verbena) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud příznaky přetrvávají déle než 7 - 14 dní, zhoršují se nebo se opakovaně vracejí a/nebo pokud trpíte přetrvávající nebo vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy, otokem obličeje nebo nejasnými potížemi.

Pokud máte citlivý žaludek nebo trpíte známou žaludeční poruchou je třeba zvláštní opatrnosti při užívání tohoto léku. Sinupret forte užívejte nejlépe po jídle se sklenicí vody.

Děti

Není určen pro děti mladší 12 let vzhledem k nedostatku dostatečných údajů. Další léčivé přípravky a Sinupret forte Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky nejsou doposud známy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Z bezpečnostních důvodů má být Sinupret forte podáván během těhotenství pouze po přísném zhodnocení rizika a přínosu ošetřujícím lékařem.

Není známo, jestli jsou léčivé látky Sinupretu forte vylučovány do mateřského mléka. Sinupret forte nemá být v průběhu kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Sinupret forte obsahuje monohydrát laktózy, sacharózu a tekutou glukózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje 0,444 mg sorbitolu v jedné jednotce dávky.

3. JAK SE SINUPRET FORTE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud není předepsáno jinak, denní dávka přípravku je:

Věk Jednotlivá dávka Denní dávka
Dospělí a dospívající starší 12 let 1 obalená tableta 3 obalené tablety

 

Obalená tableta se polyká vcelku 3x denně s trochou tekutiny (např. se sklenicí vody).

Jak dlouho můžete užívat Sinupret forte?

Sinupret forte nemá být užíván déle než 7 - 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více Sinupretu forte, než jste měl(a)

V případě, že jste užil(a) více Sinupretu forte, než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Váš lékař může rozhodnout, zda je nutné učinit nějaké další kroky. V případě předávkování se nežádoucí účinky uvedené níže mohou vyskytnout v intenzivnější míře. Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret forte Pokud jste zapomněl(a) užít Sinupret forte, nezdvojnásobujte následující dávku, ale pokračujte v léčbě Sinupretem forte podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) Trávicí potíže (jako bolesti břicha, pocit na zvracení)

Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1000 léčených osob) Reakce z přecitlivělosti kůže jako vyrážka, zarudnutí kůže, svědění

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) Dále se mohou vyskytnout alergické reakce jako otok rtů, jazyka a hrdla a /nebo hrtanu se zúžením dýchacích cest (angioedém), dušnost, otok obličeje.

Při prvních známkách přecitlivělé/alergické reakce nesmí být Sinupret forte obalené tablety dále užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SINUPRET FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Sinupret forte obsahuje

Léčivými látkami jsou: Jedna tableta obsahuje: Gentianae radix (hořcový kořen) 12 mg Primulae flos (prvosenkový květ) 36 mg Rumicis herba (šťovíková nať) 36 mg Sambuci nigrae flos (květ bezu černého) 36 mg Verbenae herba (sporýšová nať) 36 mg

Pomocné látky: Uhličitan vápenatý (E 170), panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, želatina, glukosový sirup, monohydrát laktosy, lehký oxid hořečnatý, kukuřičný škrob, dextrin, montanglykolový vosk, bramborový škrob, šelak, sorbitol, kyselina stearová, sacharosa, mastek, oxid titaničitý (E 171), práškovaná sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu (obsahuje 25 % sodné soli měďnatého komplexu chlorofylinu a 75 % tekuté glukosy), hlinitý lak indigokarmínu (E 132) a riboflavin (E 101).

Jak Sinupret forte vypadá a co obsahuje toto balení

Sinupret forte jsou zelené, kulaté, hladké, bikonvexní obalené tablety balené v Al/PVC/PVDC blistru. Je dodáván v balení po 20, 50 a 100 obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11 - 15 92318 Neumarkt Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech Republic s.r.o. Čestmírova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 241 740 447 E-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

15. 2. 2018

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: SINUPRET
Kód výrobku: 252720
Kód EAN: 4029799164072
Kód SÚKL: 134872
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Při zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě.

Balení obsahuje 20 tablet.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

SINUPRET Forte 20 obalených tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SINUPRET Forte 20 obalených tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: SINUPRET Forte 20 obalených tablet.pdf

Recenze (5)

Recenze produktu SINUPRET Forte 20 obalených tablet

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Maximální spokojenost

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu SINUPRET Forte 20 obalených tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 18/07/2015

Maximální spokojenost

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám