Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

SINUPRET Forte 20 obalených tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 252720

100 % 5 recenzí

Při zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě.

Více informací

174
Běžná cena: 197 Kč, Ušetříte: 12 % (23 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Při zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: SINUPRET
Kód výrobku: 252720
Kód EAN: 4029799164072
Kód SÚKL: 134872
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 4 

sp.zn.sukls181116/2016

 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Sinupret forte 

 

Gentianae radix, Primulae flos, Rumicis herba, Sambuci nigrae flos, Verbenae herba  

 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinupret forte musíte užívat pečlivě 
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte  svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 – 14 dnech, musíte kontaktovat svého lékaře.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 
V příbalové informaci naleznete:  
 
1. 

Co je Sinupret forte a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret forte užívat 

3. 

Jak se Sinupret forte užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak Sinupret forte uchovávat 

6. 

Další informace 

 
 
 

  1. 

CO JE SINUPRET FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Sinupret forte patří do farmakoterapeutické skupiny: Fytofarmakum – otorinolaryngologikum, 
sekretolytikum
 
Sinupret  forte  je  léčivý  přípravek  z  rostlinných  drog  s  obsahem  hořčin,  saponinů,  flavonoidů, 
hydroxyfenylkarbonových  kyselin,  esterů  a  steroidních  triterpenů.  Zvyšuje  tvorbu,  rozpouštění  a 
vykašlávání hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým a bakteriálním infekcím. 
 
Sinupret forte se používá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích 
cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 
12 let. 
 
Obvykle jsou to onemocnění horních dýchacích cest jako je zánět vedlejších dutin nosních /sinusitida/ 
a rhinosinusitida. Počínající příznaky těchto zánětů se projevují výtokem z nosu, následně ucpaným 
nosem a bolestmi tváře a pocitem tlaku, hlavně kolem nosu. 
 
V případě chronických respiračních onemocnění: 
U chronických stavů se jednotlivé příznaky mohou vyskytnout individuálně v různé intenzitě, 
případně vícero příznaků se může vyskytnout současně. 
Bez porady s lékařem mohou pacienti Sinupret forte užívat 7-14 dní. Pacienti s chronickými 
nemocemi dýchacích cest mohou dlouhodobě přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 
 

Stránka 2 z 4 

  2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET FORTE 

UŽÍVAT  

 
Neužívejte Sinupret forte 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku  léčivého přípravku. 

 
Zvláštní opatrnosti při použití Sinupretu forte je zapotřebí 
 

-  podávání dětem mladším 12 let nebylo dostatečně zkoumáno 
-  z tohoto důvodu by se Sinupret forte neměl podávat dětem mladším 12 let 
-     v případě, že příznaky přetrvávají déle než 7 – 14 dní, horší se nebo se opakovaně vracejí, 
nebo v případě výskytu dyspnoe (dýchavičnost), horečky nebo sputa (hlen) s obsahem hnisu, se 
poraďte s lékařem. 

 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Doposud nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky. 
 
Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Stejně jako u ostatních léků, měl by se Sinupret forte v těhotenství a kojení podávat pouze na základě 
přesného zhodnocení prospěchu a rizika ošetřujícím lékařem. 
 
Poraďte se  svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nejsou potřebná žádná bezpečnostní opatření. 
 
Důležité informace o některých složkách Sinupretu forte 
 
Obalené tablety přípravku Sinupret forte obsahují monohydrát laktózy, sacharózu, sorbitol a tekutou 
glukózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat.   
 
 

  3. 

JAK SE SINUPRET FORTE UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte Sinupret forte přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující: 
 
Dospělým a mladistvým nad 12 let se podává 1 tableta 3x denně.  

 
Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se malým množstvím vody. 
 
Jak dlouho můžete užívat Sinupret forte? 
 Pro účinek Sinupretu®forte  je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 7 – 14 dnů . 
 
Jestliže jste užil více Sinupret forte, než jste měl 
V případě, že jste užil více Sinupret forte, než jste měl poraďte s lékařem. On je schopný rozhodnout 
zdali jsou potřebné vykonat nějaká opatření. Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou zvýraznit.  
 

Stránka 3 z 4 

Jestliže jste zapomněl užít Sinupret forte  
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě 
Sinupretem forte podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinupret forte nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout vždy.  
 
Následující rozdělení  nežádoucích účinku do kategorií , je založeno na jejich zjištěné frekvenci:   
 

Velmi časté
Více než u 1 z 10 léčených osob 

Časté: 
Více než u 1 ze 100 léčených osob 

Méně časté
Více než u 1 z 1000 léčených osob 

Vzácné: 
Více než u 1 z 10 000 léčených osob 

Velmi vzácné
méně než u 1 z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů 

 

Důležitě nežádoucí účinky anebo příznaky, kterým by jste měli věnovat pozornost a v případě  jejich 
výskytu přijat opatření.  
 
V méně častých případech se mohou vyskytnout gastrointestinální potíže (mezi jinými bolesti břicha, 
nauzea – pocit na zvracení) 
 
Kožní reakce z přecitlivělosti (vyrážka, zarudnutí kůže, svědění) jsou hlášeny vzácně. 
 
Dále se mohou vyskytnout alergické reakce, např. otok vznikající na různých místech organismu, 
dyspnoe – dušnost, otok obličeje.  
 
Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti)  
přerušte užívání přípravku Sinupret forte a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit 
závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity 
vyskytly, znovu již preparát neužívejte.   
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 

  5. 

JAK SINUPRET FORTE UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte Sinupret forte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 

Stránka 4 z 4 

 
Co Sinupret forte obsahuje 
 
Léčivou látkou je:   
Jedna  tableta obsahuje: 
Gentianae radix  (hořcový kořen) 

 

  

12 mg 

Primulae flos (prvosenkový květ) 

 

 

36 mg,  

Rumicis herba (šťovíková nať)   

 

 

36 mg 

Sambuci nigrae flos (květ černoho bezu) 

 

36 mg 

Verbenae herba (sporýšová nať)  

 

 

36 mg 

 

 

Pomocné látky: Uhličitan vápenatý E 170, panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, želatina, glukosový sirup, monohydrát laktosy, lehký 
oxid hořečnatý, kukuřičný škrob, dextrin, montanglykolový vosk, bramborový škrob,  šelak, sorbitol, 
kyselina stearová, sacharosa, mastek, oxid titaničitý E171,  práškovaná sodná sůl měďnatéhokomplexu 
chlorofylinu  (obsahuje  25  %  sodné  soli  měďnatého  komplexu  chlorofylinu  a  75  %  tekuté  glukosy), 
hlinitý lak indigokarmínu (E 132) a riboflavin (E 101) 
 
 
Jak Sinupret forte vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Sinupret forte jsou obalené tablety balené v blistru.  
Je dodáván v balení po 20 ,50 a 100 obalených tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11 – 15 
92318 Neumarkt 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místího zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Schwabe Czech Republic s.r.o. 
Čestmírova 1 
140 00 Prague 4 
Česká republika 
Tel.: 241 740 447 
E-mail: info@schwabe.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9/2016 
 

Recenze (5)

Recenze produktu SINUPRET Forte 20 obalených tablet

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Maximální spokojenost

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu SINUPRET Forte 20 obalených tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lucie H.

100 % 24/11/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám