Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

SEPTABENE 3 mg/1mg pastilky 16x3mg/1mg pastilky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440410

Přípravek Septabene pastilky je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití.

Více informací

129

Skladem

Zboží odešleme 13. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 14. 12. 2018.

Zboží odešleme 13. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 14. 12. 2018.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SEPTABENE 3 mg/1mg pastilky 16x3mg/1mg pastilky

Přípravek Septabene pastilky je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití.

Sp. zn. sukls93145/2014
Příbalová informace: informace pro pacienta

Septabene 3 mg/1 mg pastilky
benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene užívat
3. Jak se přípravek Septabene užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Septabene uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septabene a k čemu se používá
Přípravek Septabene pastilky, je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní
orální použití. Přípravek Septabene dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je
bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Přípravek Septabene se používá k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:
- podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
- při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene užívat
Neužívejte přípravek Septabene:
- jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- tento přípravek nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let, protože tato léková forma není
vhodná pro tuto věkovou skupinu.
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Septabene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Septabene neužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů
nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.
Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik
přecitlivělosti). V takovém případě je třeba léčbu přerušit.

Přípravek Septabene, pastilky, nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou
například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek užíván
bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Děti a dospívající
Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let, protože pastilka není vhodná pro
použití v této věkové skupině.

Další léčivé přípravky a přípravek Septabene
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při užívání přípravku Septabene neužívejte současně jiná antiseptika.

Přípravek Septabene s jídlem, pitím a alkoholem
Neužívejte přípravek Septabene spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho účinnost.
Neužívejte přípravek Septabene před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň
jedné hodiny po užití přípravku Septabene.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Septabene se během těhotenství nedoporučuje.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit nebo ukončit léčbu
přípravkem Septabene.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Septabene nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Septabene obsahuje isomalt (E953)
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Septabene užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až
6 hodin.

Děti starší než 12 let
Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až
6 hodin.

Děti od 6 do 12 let
Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

Děti mladší než 6 let
Přípravek Septabene nesmí být používán u dětí mladších než 6 let.
Nepřekračujte uvedenou dávku.
Neužívejte přípravek Septabene bezprostředně před jídlem nebo během jídla.
Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po užití tohoto přípravku.
Pro optimální účinek se nedoporučuje užívat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Délka léčby
Neužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů
nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
posledních změn v charakteru Vaší nemoci.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Septabene, než jste měl(a)
V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře
nebo jděte do nejbližší nemocnice.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Septabene
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- reakce z přecitlivělosti,
- kopřivka (urtikarie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),
- náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- místní podráždění sliznice dutiny ústní, mírný pocit pálení sliznice dutiny ústní.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):
- pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.

Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se
poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.
Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Septabene uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Septabene obsahuje
- Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka
obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.
- Dalšími složkami jsou blahovičníková silice, levomenthol, bezvodá kyselina citronová (E330),
sukralosa (E955), isomalt M (E953), brilantní modř FCF (E133).

Jak přípravek Septabene vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté, modro-bílé až modré pastilky se zkosenými hranami. Mohou být patrná malá poškrábání.
Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.
Přípravek Septabene je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilkách v blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohman-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu Název léčivého přípravku
Bulharsko, Portugalsko Septolete total
Česká republika, Finsko, Litva, Lotyšsko,
Slovinsko
Septabene
Estonsko, Rumunsko, Septolete omni
Chorvatsko Septolete duo
Itálie Septolete
Maďarsko, Slovenská republika Septolete extra
Polsko Septolete ultra
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
12.8.2015

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTABENE
Kód výrobku: 440410
Kód EAN: 3838989654641
Kód SÚKL: 0206874
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nová generace léčby bolesti v krku! Přípravek Septabene pastilky je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Pastilky Septabene dezinfikují ústa a krk a zmírňují příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Pastilky Septabene se používají k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:
- podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
- při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu).


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu SEPTABENE 3 mg/1mg pastilky 16x3mg/1mg pastilky

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTABENE 3 mg/1mg pastilky 16x3mg/1mg pastilky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám