Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku

SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440411

Pastilky Septabene dezinfikují ústa a krk a zmírňují příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Více informací

149

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek

Pastilky Septabene dezinfikují ústa a krk a zmírňují příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Sp.zn. sukls179739/2016
Příbalová informace: informace pro pacienta

Septabene citron a bezový květ 3 mg/1 mg pastilky
benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ používat
3. Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá
Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje léčivé látky benzydamin-hydrochlorid
a cetylpyridinium-chlorid.
Přípravek Septabene citron a bezový květ, pastilky, je léčivý přípravek pro místní použití v ústech
působící proti zánětu, proti bolesti a proti šíření choroboplodných zárodků. Přípravek Septabene citron
a bezový květ dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok,
pocit tepla a porucha funkce.
Přípravek Septabene citron a bezový květ se používá k léčbě příznaků bolesti v krku spojených
s mírnými infekcemi v ústech a krku (včetně zánětu dásní a zánětu hltanu).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ
používat
Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ:
- jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- tento přípravek nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Septabene citron a bezový květ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Septabene citron a bezový květ nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo
se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Použití místních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik
přecitlivělosti). V takovém případě se musí léčba přerušit a musíte se poradit s lékařem o zahájení
vhodné léčby.

Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami,
které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán
bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Buďte zvlášť opatrný(á):
- jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou)
nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).
Použití tohoto přípravku se nedoporučuje.
- jestliže máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma. V tomto případě je třeba dbát opatrnosti.

Děti a dospívající
Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Septabene citron a bezový květ
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.
Při používání přípravku Septabene citron a bezový květ nepoužívejte současně jiná antiseptika.

Přípravek Septabene citron a bezový květ s jídlem, pitím a alkoholem
Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho
účinnost.
Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ před jídlem a pitím nebo během jídla a pití.
Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití přípravku Septabene citron a bezový květ.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Septabene citron a bezový květ se během těhotenství nedoporučuje.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit nebo ukončit léčbu
přípravkem Septabene citron a bezový květ.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Septabene citron a bezový květ nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320),
benzoan sodný (E211) a propylenglykol (E1520)
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek používat.
Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění
očí a sliznic.
Benzoan sodný mírně dráždí kůži, oči a sliznice.
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

3. Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
3
Dospělí
Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až
6 hodin.
Dospívající starší než 12 let
Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až
6 hodin.
Děti od 6 do 12 let
Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.
Děti mladší než 6 let
Přípravek Septabene citron a bezový květ se nesmí používat u dětí mladších než 6 let.
Nepřekračujte uvedenou dávku.
Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ bezprostředně před jídlem a pitím nebo během
jídla a pití.
Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití tohoto přípravku.
Nedoporučuje se používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Délka léčby
Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů
nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli změn
v charakteru Vaší nemoci.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Septabene citron a bezový květ, než jste měl(a)
V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře
nebo jděte do nejbližší nemocnice.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septabene citron a bezový květ
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- reakce z přecitlivělosti,
- kopřivka (urtikárie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),
- náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus, zúžení průdušek).
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- místní podráždění v dutině ústní, pocit pálení v dutině ústní.
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):
- pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.
Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se
poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.
Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje
- Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka
obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.
- Dalšími složkami jsou silice máty peprné, levomenthol, sukralosa (E955), kyselina citronová
(E330), isomalt M (E953), citronové aroma (obsahující butylhydroxyanisol (E320)), aroma
černého bezu (obsahující propylenglykol (E1520)), kurkumin (E100) (obsahující benzoan sodný
(E211)), měďnatý komplex chlorofylinu (E141) (obsahující propylenglykol (E1520)). Viz bod 2
„Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320),
benzoan sodný (E211) a propylenglykol (E1520)“.

Jak přípravek Septabene citron a bezový květ vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle zelené až zelené barvy. Mohou být
přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých
bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.
Přípravek Septabene citron a bezový květ je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilkách
v blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu Název léčivého přípravku
Bulharsko Септолете тотал лимон и цвят от бъз
3 mg/1 mg таблетки за смучене
Česká republika Septabene citron a bezový květ
Estonsko Septolete omni lemon & elderflower
Finsko Septabene sitruuna & seljankukka 3 mg/1 mg
imeskelytabletti
Chorvatsko Septolete duo limun i bazga 3 mg/ 1 mg pastile
Itálie Septolete
Litva Septabene 3 mg/1 mg kietosios pastilės
Lotyšsko Septabene ar citronu un plūškoku 3 mg / 1 mg
sūkājamās tablets
Maďarsko Septolete extra citrom-bodza 3 mg / 1 mg
szopogató tabletta
Polsko Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu
Portugalsko Septolete Duo limão e flor de sabugueiro
Rumunsko Septolete omni lămâie şi soc 3 mg/1 mg pastile
Slovenská republika Septolete extra s príchuťou citrónu a bazového
kvetu 3 mg/1 mg tvrdé pastilky
Slovinsko Septabene z okusom limone in bezga 3 mg / 1 mg
pastile
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
27. 9. 2017

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTABENE
Kód výrobku: 440411
Kód EAN: 3838989681494
Kód SÚKL: 0172601
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nová generace léčby bolesti v krku! Pastilky s příjemnou ovocno-bylinnou příchutí citronu a bezového květu. Septabene citron a bezový květ je protizánětlivý, analgetický a antiseptický léčivý přípravek pro místní orální použití. Pastilky Septabene dezinfikují ústa a krk a zmírňují příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Pastilky Septabene se používají k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě:
- podráždění v krku, podráždění úst a dásní,
- při gingivitidě (zánětu dásní), faryngitidě (zánětu hltanu) a laryngitidě (zánětu hrtanu).
 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek

Diskuze

Diskuze SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek

Příbalový leták

Příbalový leták SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek

Příbalovou informaci k produktu SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek zobrazíte nebo stáhnete zde: SEPTABENE citron a bezový květ 3mg/1mg 16 pastilek.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám