Lékárna.cz
Hledat

PANTHENOL Spray 130 g

Léčivý přípravek
PANTHENOL Spray 130 g

Používá se na léčbu poranění kůže různého původu, jako jsou odřeniny, popáleniny, opaření nebo trhliny v kůži (praskliny, trhliny) a po opalování.

Více informací

Skladem Tento produkt můžeme doručit na vaši adresu

162 Kč

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

162 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

PANTHENOL Spray 130 g

Čtěte podrobné příbalovou informaci, která je součástí každého balení. 

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
450929
Kód EAN:
3830044946814
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Dexpanthenol
Farmakoterapeutická skupina:
přípravky pro léčbu ran a vředů | léčiva podporují tvorbu jizev | jiná léčiva podporující tvorbu jizev | dexpanthenol
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:
Země původu:
Německo

Oznámit nežádoucí účinky

PANTHENOL Spray 130 g

Příbalovou informaci k produktu PANTHENOL Spray 130 g stáhnete ve formátu pdf zde: PANTHENOL Spray 130 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC PANTHENOL Spray 130 g

strana 1 (celkem 3) sp.zn.sukls193063/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Panthenol Spray 46,3 mg/g kožní sprej, suspenze

dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Panthenol Spray a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panthenol Spray používat
 3. Jak se přípravek Panthenol Spray používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Panthenol Spray uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Panthenol Spray a k čemu se používá

Dexpanthenol je analog kyseliny pantothenové (vitamín B5), který se podílí na řadě reakcí v organismu a je potřebný pro normální činnost epitelu (povrchových kožních a slizničních buněk).

Přípravek Panthenol Spray podporuje hojení kůže a sliznic, tj. poranění kůže jako odřeniny, popáleniny, opaření, aseptické operační rány, špatně se hojící kožní transplantáty, trhliny v kůži u málo elastické pokožky - fisury, ragády (praskliny, trhliny). Dále napomáhá léčení puchýřovitých zánětů kůže, zánětů kůže vyvolaných slunečním zářením a oparů způsobených slunečním zářením.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a může být použit (pod dohledem dospělých) u dětí všech věkových skupin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panthenol Spray používat

Nepoužívejte přípravek Panthenol Spray:

 • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Panthenol Spray se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při předávkování přípravku nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

strana 2 (celkem 3) Astmatici, příp. osoby s onemocněním dýchacích cest by se neměli při aplikaci přípravku nadýchat hnacích plynů, protože by mohlo dojít podrážděním sliznice k vyvolání astmatických potíží.

Při používání přípravku Panthenol Spray na pohlavní orgány nebo do oblasti konečníku a současném použití kondomů může díky parafínu, který je obsažený v přípravku, dojít ke zjemnění pevnosti kondomu a tím k narušení jeho bezpečnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Panthenol Spray

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce nejsou dosud známé.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Panthenol Spray mohou používat i těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Panthenol Spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Panthenol Spray obsahuje cetylstearylalkohol

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Panthenol Spray používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se přípravek na postižené místo několikrát denně ze vzdálenosti 10-20 cm. Při aplikaci přípravku držte nádobu svisle, dávkovacím ventilem nahoru. Před každým použitím nádobu silně protřepte.

Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži nejdéle 14 dní.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pouze vzácně dochází k reakcím z přecitlivělosti na obsahové látky přípravku projevující se svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Lékaře vyhledejte i v případě, že se hojení nezlepšuje či dokonce zhoršuje.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

strana 3 (celkem 3)

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Panthenol Spray uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nádobka je pod tlakem, chraňte ji před přímým slunečným zářením a teplotami nad 50 °C. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Po spotřebování neotvírejte nádobku násilím, nespalujte v ohni. Pozor - hořlavina. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Panthenol Spray obsahuje

 • Léčivou látkou je dexpanthenolum. Sto gramů spreje obsahuje dexpanthenolum 4,63g.
 • Dalšími složkami jsou zvlášť tekutý vosk, emulgující cetylstearylalkohol, lehký tekutý parafin, peroctová kyselina, čištěná voda, směs propanu, butanu a isobutanu jako plynů napomáhajících rozprašování spreje.

Jak přípravek Panthenol Spray vypadá a co obsahuje toto balení

Panthenol Spray je bílá pěna s mírně kyselým zápachem.

1 x 130 g

Hliníková tlaková nádobka s vnitřním ochranným lakem, který je v přímém styku s přípravkem. Nádobka je uzavřena dávkovacím ventilem a plastovým krytem, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobce

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 135 81 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2018

PANTHENOL Spray 130 g

PANTHENOL Spray 130 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.