Lékárna.cz

Podmínky použití internetových stránek Lékárna.cz

1. Obsah

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Podmínky použití internetových stránek Lékárna.cz ("Podmínky") se vztahují na celé internetové stránky https://www.lekarna.cz/ ("Web").

2.2. Vstupem na tento Web se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

2.3. Podmínky se vztahují na všechny podstránky Webu, avšak v případě, že Web odkazuje na stránky třetích osob, užijí se podmínky uvedené na takových stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob.

3. Provozovatel a kontakty

3.1. Provozovatelem Webu je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, sídlo: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zápis v OR: C 69981 vedená u Městského soudu v Praze ("Lékárna.cz").  

3.2. Kontakty Lékárna.cz jsou dostupné zde.

3.3. Pokud nás chcete informovat o jakémkoli porušení práv na Webu, nezákonném obsahu, nutnosti ohlásit trestný čin a jakékoliv jiné požadavky týkající se obsahu Webu, použijte, prosím, tyto kontakty:
3.3.1. Pošta: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
3.3.2. Email: dozor@lekarna.cz

4. Podmínky užití

4.1. Na Webu jsou použity materiály jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text ("Díla"). Díla jsou majetkem Lékárna.cz, jsou chráněna ustanoveními autorského zákona, zákona o ochranných známkách a zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva.

4.2. Jakékoli užití Děl nad rámec ryze osobních účelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Lékárna.cz. Totéž platí i pro jakékoliv změny Děl, zejména překlady nebo jinou formou zpracování, a na předávání Děl dalším osobám.

4.3. Jsou-li na Webu Díla výslovně poskytována ke stažení, vztahují se na Díla specifické podmínky použití uvedené přímo u Díla. 

4.4. Pokud si uživatel Dílo stáhne nebo jej použije v jakékoliv jiné formě, činí tak na své vlastní riziko. Lékárna.cz nebude odpovědná za jakékoliv ztráty, které uživateli v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardwaru nebo softwaru. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Lékárna.cz nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

4.5. Informace obsažené na Webu byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Lékárna.cz však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Web je určen pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazuje rady lékaře nebo specialisty.

4.6. Lékárna.cz si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele do uživatelské zóny v případě, že uživatel poruší tyto Podmínky a/nebo jakékoliv účinné právní předpisy. V takovém případě nebude přístup do této oblasti nadále umožněn a jakékoliv další používání tak bude neoprávněné. Lékárna.cz si vyhrazuje právo neoprávněné používání a jakékoliv porušení práv stíhat a vymáhat případné nároky, což platí zejména pro porušení osobních práv, ochranných známek, vzorů, autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví vyplývajících z občanského nebo trestního práva. 

5. Obsah a pravidla moderování nelegálního obsahu

5.1. V souladu s účinnou právní úpravou je Lékárna.cz povinna a zároveň oprávněna v případě potřeby moderovat nelegální obsah.

5.2. Jakýkoliv uživatel je oprávněn nahlásit jakýkoliv nelegální obsah.

5.3. Uživatel ve svém nahlášení dostatečně identifikuje nahlašovaný obsah, například kopií, printscreenem, odkazem apod. a odůvodní, proč považuje daný obsah za nelegální. Oznámení musí vždy obsahovat: 
5.3.1. dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč daná osoba či subjekt tvrdí, že dotčené informace představují nezákonný obsahů;
5.3.2. jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění těchto informací, například přesnou jednotnou adresu URL nebo adresy URL, a v případě potřeba dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na typ obsahu a konkrétním typu hostingové služby;
5.3.3. jméno osoby nebo název subjektu podávajících oznámení a jejich e-mailovou adresu, kromě případu informací, o nichž se usuzuje, že představují jeden z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU;
5.3.4. prohlášení potvrzující, že se osoba nebo subjekt podávající oznámení v dobré víře domnívají, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné. 

5.4. Oznámení je podáváno vždy na těchto kontaktech.

5.5. Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby nebo subjektu podávajících oznámení, zašle jim Lékárna.cz bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení.

5.6. Lékárna.cz zavedla postupy pro moderování nelegálního obsahu, a to v souladu s účinnou právní úpravou, mimo jiné dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065, o digitálních službách ("DSA").

5.7. Lékárna.cz každé hlášení prověří, určí, zda jde obsah opravdu nelegální, resp. existují dostatečné důvody pro označení obsahu za rizikový z hlediska nemožnosti doložit legálnost obsahu a postupuje dle účinné právní normy včetně moderování takového obsahu.

5.8. Lékárna.cz vyřizuje všechna oznámení bez prodlevy, transparentně a nediskrimninačně. 

5.9. Za nelegální obsah se považuje jakýkoliv obsah, který je nezákonný ("nelegální obsah"), tedy zejména, nikoliv výlučně: 
5.9.1. Porušuje autorská práva - jde například o nahrávání a užívání autorských děl bez souhlasu autora,
5.9.2. Porušuje práva třetích osob - nelegální výrobky včetně padělků,
5.9.3. Porušuje účinnou právní úpravu v rámci svého obsahu - nezákonné nenávistné projevy, teroristický obsah, diskriminační obsah,
5.9.4. Je závažným trestným činem - sdílení dětské pornografie, sdílení soukromých snímků bez souhlasu, kybernetické pronásledování,
5.9.5. Porušuje práva osob - porušení spotřebitelských práv, porušování osobnostních práv,
5.9.6. Jinak porušuje účinnou právní úpravu, ať již v oblasti civilní, trestní či správní.

5.10. Lékárna.cz nenese odpovědnost za nelegální obsah, který nebyl zjištěn odpovědnou osobou za obsah Webu. V případě, že se Lékárna.cz dozví o nelegálním obsahu, podnikne kroky pro jeho odstranění, resp. moderování.

5.11. V případě, že Lékárna.cz moderuje nelegální obsah, oznámí dotčenému uživateli důvod. Uvedené se neuplatní, pokud Lékárna.cz nezná kontakty takového uživatele nebo jde o klamavý obchodní obsah ve velkém objemu.

5.12.  Dotčenému uživateli (nelegálního obsahu) jsou informace poskytovány obratem a srozumitelně, zejména o následujícím obsahu: 
5.12.1. informace, zda rozhodnutí obnáší odstranění informací, znemožnění přístupu k nim, přiřazení horší pozice ve vyhledávání, omezení jejich viditelnosti nebo pozastavení či ukončení peněžních plateb souvisejících s těmito informacemi či ukládá jiná opatření v souvislosti s těmito informacemi, a v relevantních případech územní působnost tohoto rozhodnutí a jeho dobu platnosti,
5.12.2. skutečnosti a okolnosti, z nichž rozhodnutí vychází, v relevantních přípradech včetně informací, zda bylo rozhodnutí přijato na základě oznámení nebo na základě dobrovolného šetření z vlastního podnětu, a je-li to nezbytně nutné, identitu oznamovatele,
5.12.3. v relevantních případech informace o použití automatizovaných postupů při přijímání rozhodnutí, včetně informace, zda bylo rozhodnutí přijato s ohledem na obsah zjištěný či indentifikovaný automatizovanými postupy,
5.12.4. týká-li se rozhodnutí údajně nezákonného obsahu, odkaz na příslušný právní základ a vysvětlení, proč se informace z tohoto důvodu pokládají za nezákonný obsah,
5.12.5. jestliže se rozhodnut zakládá na údajné neslučitelnosti informací se smluvními podmínkami Lékárna.cz, odkaz na příslušný smluvní základ a vysvětlení, proč se informace pokládají za neslučitelné s příslušným(i) ustanovením(i),

5.12.6. informace o možnostech nápravy, které má uživatel s ohledem na rozhodnutí k dispozici, zejména prostřednictvím  případných interních mechanismů vyřizování stížností, mimosoudního řešení sporů a soudní nápravy,

5.13. Uživatel je oprávněn podat námitky proti moderování nelegálního obsahu a Lékárna.cz se zavazuje námitky posoudit a sdělit uživateli svá zjištění.

5.14. Lékárna.cz také uvědomí osobu či subjekt podávající oznámení o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytne jim informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. 

5.15. V případě, že Lékárna.cz zjistí podezření na možné spáchání trestného činu, je oprávněna informovat příslušné orgány.

5.16. Uživatel není oprávněn ukládat, zveřejňovat či zasílat jakýkoliv nelegální obsah. Obsah může uživatel zaznamenávat mimo jiné prostřednictvím hodnocení, diskuzí, zpráv, využitím služby, použitím uživatelského účtu či jiným způsobem uložení, zaslání či zveřejnění jakéhokoliv obsahu (ať již textového, obrazového, video apod.). Poskytnutím nelegálního obsahu uživatelem (veřejně či neveřejně) je závažným porušením Podmínek. 

5.17. Za moderování nelegálního obsahu se mimo jiné považuje:

5.17.1. Úprava a zkrácení příspěvku,
5.17.2. Odstranění příspěvku,
5.17.3. Omezení možnosti využívat službu,
5.17.4. Zrušení možnosti využívat službu,
5.17.5. Omezení možnosti využívat uživatelský účet,
5.17.6. Zrušení možnosti využívat uživatelský účet,
5.17.7. Další nezbytné kroky pro zabránění uložení nelegálního obsahu.

5.18. Uživatel je oprávněn se obrátit na subjekt pro mimosoudní řešení sporů anebo podat stížnost k orgánu dozoru.

5.19 Lékarna.cz každý rok vydává výroční zprávu o moderování obsahu. Zpráva je přístupná na Webu a obsahuje informace o tom, jak v daném roce docházelo k moderaci na základě těchto Podmínek, tak o dodržování účinné právní úpravy v podobě DSA.

6. Pravidla recenzí

6.1. Uživatelé, kteří skutečně vyzkoušeli anebo zakoupili naše produkty, mají možnost odeslat recenzi anebo hodnocení produktů ("Recenze"), a to výhradně po jejich zakoupení, resp. vyzkoušení.

6.2. Recenze jsou složeny z recenzí ověřených, neověřených a recenzí sponzorovaných. Každá jednotlivá recenze je označena.

6.3. K ověření skutečnosti, zda je Recenze činěna osobou, která náš výrobek skutečně použila anebo zakoupila, je určeno závazné prohlášení osoby recenzenta před odesláním recenze a zároveň recenze může činit pouze zákazník Webu. Pro ověření některých recenzí je také využit systém Heureka.cz

6.4. Podrobný popis způsobu získávání recenzí, včetně těch neověřených případně
sponzorovaných:

6.4.1. Ověřený zákazník z Heureka.cz

 • Označení “Ověřený zákazník z Heureka.cz” se objevuje u recenzí, které zákazníci Webu napsali v dotazníku od Heureka.cz.
 • Tento dotazník zákazníci Webu obdrželi na svoji e-mailovou adresu po zakoupení produktu na našem Webu.
 • Heureka nám umožnila recenze umístit na naše stránky.
 • Dotazník nemůže vyplnit jiná osoba, než zákazník Webu.
 • Více informací také na https://www.heureka.cz/

6.4.2. Ověřený zákazník

 • Recenze označené štítkem “Ověřený zákazník” mohou napsat pouze zákazníci, kteří si daný produkt zakoupili na Webu. Pro ostatní uživatele je tato možnost uzamčena.
 • Dotazník zákazníci Webu obdrželi na svoji e-mailovou adresu po zakoupení produktu na Webu.
 • Při vyplnění dotazníku zákazník Webu prohlašuje, že dodržuje tyto Podmínky.


6.4.3. Sponzorované recenze (Otestovali jsme pro Vás)

 • Abychom vám nákup usnadnili, rozhodli jsme pro Vás produkty sami otestovat.
 • Produkt zkoušíme po dobu minimálně jednoho měsíce a na základě našich zkušeností pak napíšeme detailní recenzi.
 • Testované produkty nám poskytují naši dodavatelé zdarma.
 • Testující potvrzují prohlášení a zavazují se postupovat v souladu s těmito Podmínkami, účinnou právní úpravou a pravidly pro zajišťování nestranných recenzí.

6.4.4. Neověřené recenze

 • Neověřené recenze byly vloženy v době, kdy ještě nebylo možné jejich původ ověřit, resp. neexistovala účinná právní úprava týkající se ověřování recenzí.
6.5.  V případě, že je zde důvod domnívat se, že Recenze není činěna osobou, která výrobek skutečně použila nebo zakoupila, je Lékárna.cz navíc, nad rámec povinného prohlášení recenzenta, oprávněna postupovat podle těchto Podmínek. 

6.6. Kromě poskytování obecných hodnocení našich produktů mohou uživatelé klást dotazy nebo poskytovat další informace o sobě a produktech, které si zakoupili. Každá Recenze musí být relevantní ve vztahu k vyzkoušeným produktům případně související bezprostředně s nákupem produktu anebo se službami při nákupu produktů. Každá Recenze musí být skutečná, pravdivá a nesmí poškozovat práva třetích osob či pravidla morálky a společenského soužití. 

6.7. Bez udělení souhlasu ke zveřejnění Recenze, není možné ji zveřejnit.

6.8. Recenze nesmí obsahovat osobní údaje či prvky osobnosti třetích osob, jmenování konkurenčních produktů a jakýkoliv jiný obsah v rozporu s účinnou právní úpravou.

6.9. Pokud uživatel odešle Recenzi, souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

6.10. Veškeré Recenze, které jsou v rozporu s účinnou právní úpravu anebo těmito Podmínkami budou odstraněny, případně upraveny.

6.11. Recenze vyjadřují výhradně názory, zkušenosti a stanoviska jejich autorů a Lékárna.cz nemůže ovlivnit jejich obsah. Proto za ně Lékárna.cz nenese odpovědnost, ale má právo je moderovat nebo mazat.

6.12. Uživatelé vkládají Recenze k výrobkům zcela samostatně, na základě vlastních zkušeností. Uživatel vložením příspěvku prohlašuje, že je jeho autorem a dává souhlas k jeho zveřejnění. 

6.13. Není povoleno zveřejňovat Recenze, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly účinnou právní úpravu, dobré mravy nebo tyto Podmínky. 

6.14. Recenze nesmí obsahovat vulgarismy, urážky nebo zesměšňování třetích osob, výrobků či značek.

6.15. Do Recenzí je zakázáno vkládat reklamu, odkazy, spam a jakýkoliv komerční obsah nesouvisející s předmětem Recenze.

6.16. Lékárna.cz si vyhrazuje právo uživateli zakázat zveřejňování Recenzí, pokud dojde k opakovanému porušení těchto Podmínek. 

6.17. Práva na užívání a zveřejnění Recenze:
6.17.1. Odesláním Recenze na Web, resp. udělením příslušných souhlasů uživatel Lékárna.cz bezplatně převádí výhradní práva k využívání Recenze, včetně přiložených fotografií, videí a dalšího obsahu (dále souhrnně také jen jako "Recenze") bez jakéhokoliv omezení z hlediska času, území nebo druhu použítí, tj. ​

 • ​ Lékárna.cz je výlučně oprávněna publikovat, reprodukovat a využívat Recenze pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob, zcela nebo zčásti, sám nebo prostřednictvím třetích osob, zcela nebo zčásti, sám nebo prostřednictvím třetích osob, jakýmkoliv způsobem v celosvětovém měřítku a na neomezenou dobu, v neomezeném množstevním rozsahu, prostřednictvím všech médií (offline i online),
 • Lékárna.cz je oprávněna zcela nebo zčásti převést přiznaná práva na třetí osoby (zejména na skupiny společností) a udělovat sublicence třetím stranám,
 • Lékárna.cz je rovněž oprávněna užít pouze část Recenze,
 • Pokud uživatel uvede své jméno v Recenzi, je Lékárna.cz oprávněna, nikoliv však povinna, uvést jeho jméno při publikování Recenze.
6.18.  Neoprávněný obsah Recenze: 

6.18.1. Uživatel odesláním Recenze zaručuje, že Recenze:
 • není nesprávná, resp. odpovídá jeho zkušenostem s úžíváním či faktickým nákupem výrobku na Webu,
 • je udělena osobou, která výrobek vyzkoušela, resp. odpovídá uživatelské zkušenosti s nákupem anebo užitím našeho produktu,
 • neporušuje autorská práva nebo jiná práva třetích osob,
 • neporušuje zákony nebo jiné účinné právní předpisy,
 • není poškozující, hanlivá, urážlivá, se sexuálním podtextem nebo diskriminující vůči jednotlivci nebo společnosti , či jinak narušuje pravidla společenské morálky a občanského soužití,
 • nebyla jakkoliv uhrazena či založená na protiplnění od třetí strany,
 • neobsahuje informace týkající se jiných webových stránek, adres, emailových adres, kontaktních informací nebo telefonních čísel nebo jakékoliv jiné údaje umožňující zjištění totožnosti,
 • neobsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory.
6.19. Lékárna.cz si vyhrazuje právo smazat Recenze neodpovídající těmto Podmínkám či účinné právní úpravě, zejména ty  s nelegálním obsahem, mimo jiné včetně Recenzí, které jsou diskriminační, násilné, pornografické, rasistické, urážlivé nebo obsahující řetězové maily, hromadné mailingy či jiné formy nebo takový obsah na Webu neuveřejnit.

6.20. Lékárna.cz nezveřejní anebo odstraní jakoukoliv Recenzi, která je v rozporu s těmito Podmínkami.

6.21. Odpovědnost za Recenze:
6.21.1. Lékárna.cz umožňuje uživatelům vkládat Recenze za použití částečně automatizovaného formuláře. Lékárna.cz za Recenze odpovídá, pokud jí bylo známo, že je Recenze prokazatelně v rozporu s účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami anebo jinými právy třetích osob.
6.21.2. V případě, že bude Lékárna třetí stranou oznámena recenze, která bude odporovat těmto Podmínkám, Lékárna.cz učiní neprodleně veškeré kroky, které je povinna s ohledem na účinnou právní úpravu učinit. 
6.21.3. Lékárna.cz jakkoliv neupravuje či neovlivňuje obsah Recenze, ledaže je to výslovně umožněno těmito Podmínkami.
6.21.4. Lékárna.cz je oprávněna, v případě důvodné pochybnosti o oprávněnosti Recenze podané ke zveřejnění, zveřejněné Recenze anebo žádosti o stažení již zveřejněné Recenze, požadovat doložení potřebných podkladů (ať již ze strany recenzenta či nahlašující třetí strany) tak, aby bylo zřejmé, zda je Recenze v souladu s těmito Podmínkami či nikoliv. Mezi potřebné doklady může patřit (například, nikoliv však výlučně) doložení dokladu o zakoupení výrobku, potvrzení o převzetí darovaného výrobku anebo potvrzení o převzetí zkušebního vzorku, to vše písemně anebo elektronicky tak, aby došlo k vyvrácení pochybností a umožnění Lékárna.cz kvalifikovaně rozhodnout, zda je Recenze v souladu s účinnou právní úpravou, těmto Podmínkami a prohlášením uživatele.

6.22. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde, přičemž odesláním Recenze je uživatel bere na vědomí, případně uděluje potřebné souhlasy ke zveřejnění.

7.  Pravidla diskusí

7.1. Do diskusí u produktů může přispívat každý uživatel, jehož příspěvky nejsou v rozporu s těmito Podmínkami.

7.2. Vložením jakéhokoliv textu v rámci diskusí, komentářů, příspěvků,názorů apod. ("příspěvku") diskutující prohlašuje, že jde o jeho výlučný soukromý názor, uděluje souhlas ke zveřejnění příspěvku a licenci k užití obsahu v rozsahu dle ustanovení 5.15 těchto Podmínek a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky. 

7.3. Příspěvky v diskuzích vyjadřují výhradně názory, zkušenosti a stanoviska jejich autorů a Lékárna.cz nemůže ovlivnit jejich obsah. Proto za ně Lékárna.cz nenese odpovědnost, ale má právo je moderovat nebo mazat. 

7.4. Uživatelé vkládají příspěvky k produktům zcela samostatně, na základě vlastních zkušeností. Uživatel vložením příspěvku prohlašuje, že je jeho autorem a dává souhlas ke zveřejnění. 

7. 5. Není povoleno zveřejňovat příspěvky, které by jakýmkoliv způsobem porušovaly účinnou právní úpravu, byly v rozporu s dobrými mravy, byly zjevně nerelevantní s ohledem na daný produkt, obsahovaly zmínky na třetí osoby či subjekty, obsahovaly zmínky na konkurenční produkty anebo jiným způsobem poškozovaly Lékárna.cz.

7.6. Diskutující jsou povinni se v rámci příspěvků vyjadřovat bez vulgarismů a vyvarovat se urážkám nebo zesměšňování ostatních diskutujících.

7.7. Do příspěvků je zakázáno vkládat reklamu, odkazy, spam a jakýkoliv komerční obsah nesouvisející s předmětem diskuze.

7.8. V rámci příspěvků nesmí být obsah odporující ustanovením dle článku 5 těchto Podmínek.

7.9. Ostatní podmínky zveřejňování a moderování příspěvků se řídí článkem 5 těchto Podmínek analogicky.

7.10. Uživatelé, kteří opakovaně porušují tyto Podmínky anebo účinnou právní úpravu mohou být ve vztahu k dalším diskuzím, resp. příspěvkům blokováni. 

7.11. Lékárna.cz je oprávněna upravit či odstranit anebo nezveřejnit příspěvek do diskuze, který odporuje těmto Podmínkám.

7.12. Lékárna.cz je oprávněna omezit délku příspěvku do diskuze dle technických možností.

7.13. Lékárna.cz je oprávněna odstranit příspěvky, které jsou zjevně neaktuální anebo starší než 2 roky. 

7.14. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde, přičemž odesláním příspěvku je uživatel bere na vědomí, případně uděluje potřebné souhlasy ke zveřejnění. 

8. Vyřizování stížností

8.1. Uživatel je oprávněn u Lékárna.cz podat stížnost. 

8.2. Lékárna.cz určila pro příjem stížností pověřenou osobu a tato přijímá stížnosti na kontaktu dozor@lekarna.cz

8.3.  Uživatel ve stížnosti uvede zejména tyto informace:
8.3.1. Předmět stížnosti,
8.3.2. Odůvodnění stížnosti,
8.3.3. Návrh na řešení stížnosti,
8.3.4. Své identifikační a kontaktní údaje.

8.4. Lékárna.cz vždy elektronicky potvrdí zaevidování stížnosti.

8.5. V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, je pověřená osoba odpovědná za projednání stížnosti s nadřízeným pracovníkem.

8.6. Lékárna.cz stížnosti vyřizuje bez zbytečné prodlevy, nejdéle do 30 kalendářních dní.

8.7. Uživatel je informován o způsobu vyřízení stížnosti elektronicky , a to nejdéle ve lhůtě dle věty první tohoto ustanovení. 

8.8. V případě, že je to potřebné pro efektivní uplatnění práv uživatele, Lékárna.cz poučí uživatele o dalších právech.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Neúčinnost jakéhokoliv ustanovení obsaženého v těchto Podmínkách nemá vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Podmínek.

9.2. Lékárna.cz je oprávněna Podmínky v případě potřeby, při změně právních předpisů anebo při aktualizaci Webu upravit.

9.3. Změna je účinná dnem zveřejnění anebo dnem pozdějším uvedeným v takové změně. Změna se nedotýká práv či povinností, které uživatel již nabyl. 

9.4. Verze Podmínek: květen 2024

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.