Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky

OXAMET MINT 0,5 PM 1X10ML Roztok ve spreji

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24342

94 % 3 recenze

K mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici, alergické rýmy, zánětu čelistních dutin.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici, alergické rýmy, zánětu čelistních dutin.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: OXAMET
Kód výrobku: 24342
Kód EAN: 8594737036910
Kód SÚKL: 49948
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Oxamet mint 0,05% se podává k mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici (vazomotorické rýmy), alergické rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. Přípravek Oxamet mint 0,05% mohou používat děti starší 8 let a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3
sp.zn. sukls56018/2009
Příbalová informace: informace pro uživatele

Oxamet Mint 0,5
nosní sprej, roztok
(oxymetazolini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v příbalové informaci
1. Co je Oxamet mint 0,5 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxamet mint 0,5 používat
3. Jak se Oxamet mint 0,5 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Oxamet mint 0,5 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Oxamet Mint 0,5 a k čemu se používá

Oxamet mint 0,5 způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení
otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan
(Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 10
minut a přetrvává 6-8 hodin.
Oxamet mint 0,5 se podává k mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené
poruchou propustnosti cév v nosní sliznici (vazomotorické rýmy), alergické rýmy, zánětu čelistních
dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha.
Přípravek Oxamet mint 0,5 mohou používat děti starší 8 let a dospělí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxamet Mint 0,5 používat

Nepoužívejte Oxamet mint 0,5 :
- jestliže jste alergický(á) na oxymetazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů
v okolí nosních průduchů).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Oxamet Mint 0,5 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
- jestliže trpíte zbytněním prostaty
- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě deprese (inhibitory monoaminoxidázy) nebo
jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak
2/3
- jestliže trpíte chronickou rýmou

Pokud je přípravek Oxamet Mint 0,5 užíván po delší dobu, může dojít k chronickému ucpání nosu
a k porušení nosní sliznice. Proto jej bez doporučení lékaře nepoužívejte déle než jeden týden.

Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti mladší 8 let.

Další léčivé přípravky a Oxamet mint 0,5
Při současném podávání přípravku Oxamet mint 0,5 a některých léků užívaných k léčbě deprese
nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva) může dojít
ke zvýšení krevního tlaku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Oxamet Mint 0,5 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení
lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Oxamet Mint 0,5 obsahuje benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může
způsobit kožní reakce.

3. Jak se Oxamet Mint 0,5 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, vstřikuje se dětem od 8 let a dospělým 1 dávka 2-3 krát denně do každé
nosní dírky. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 6 hodin.

Přípravek se používá krátkodobě. Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 7 dnů. Pokud
dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve.
Pokud se Vaše příznaky po 3 dnech nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte svého lékaře.
Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení léčby.

Způsob použití
Před použitím sejměte ochranný kryt. Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát
stiskněte, dokud se neobjeví souvislý obláček aerosolu. Při aplikaci držte lahvičku s přípravkem ve
svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou
část dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí se doporučuje lehce
vdechnout nosem. Stejným způsobem se ošetří i druhá nosní dírka. Po použití nasaďte ochranný kryt.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Oxamet mint 0,5 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Oxamet mint 0,5 , než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě
vyhledejte lékaře.

3/3
Jestliže jste zapomněl(a) použít Oxametu mint 0,5 :
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení, suchost
nosní sliznice a kýchání. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány
silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně se mohou dostavit celkové účinky, jako je nervozita,
zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak.
Dlouhodobé a časté užívání může vést k vysýchání sliznice nebo jejímu překrvení a lékem vyvolané
rýmě.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Oxamet Mint 0,5 uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace

Co Oxamet Mint 0,5 obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 5 mg v 10 ml.
Pomocnými látkami jsou kyselina boritá (E284), dekahydrát tetraboritanu sodného, benzalkonium-
chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, blahovičníková silice, polysorbát 80, čištěná voda.

Jak Oxamet Mint 0,5 vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý až velmi světle hnědý roztok, charakteristického zápachu po eukalyptu.
Průhledná lahvička z HDPE, opatřená mechanickou pumpičkou s rozprašovačem a červeným nebo
průhledným krytem (pumpička PP, PE; těsnění PE-BU), krabička.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.11.2013.


Recenze (3)

Recenze produktu OXAMET MINT 0,5 PM 1X10ML Roztok ve spreji

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Výborný. Pro mne asi lepší než Olynth.

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu OXAMET MINT 0,5 PM 1X10ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Elena S.

80 % 24/07/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám