Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

Olynth® 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32070

93 % 44 recenzí

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Více informací

79
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 20 % (20 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 1. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 1. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (44)
Diskuze

Podrobné informace

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Kód výrobku: 32070
Kód EAN: 3574660403091
Kód SÚKL: 17173
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI

Přípravek Olynth 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Přípravek Olynth 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PXÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO U}IVATELE

 

olynth 0,1%

(xylometazolini hydrochloridum)

nosní sprej, roztok

Tento pYípravek je dostupný bez lékaYského pYedpisu. PYesto vaak pYípravek Olynth 0,1% musíte pou~ívat pe

nejvíce prospl.

Ponechte si pYíbalovou in

formaci pro

p

Yípad, ~e si ji budete potYebovat pYe

.

Po~ádejte svého lékárníka, pokud potYebujete dalaí informace nebo radu.

Pokud se Vaae pYíznaky zhoraí nebo nezlepaí do 5-7 dno, musíte se poradit s lékaYem.

Pokud se kterýkoli z ne~ádoucích ú

informaci, sdlte to svému lékaYi nebo lék

árníkovi.

 

V

 

pYíbalové informaci naleznete:

Co je pYípravek Olynth 0,1% a k 

Jak se pYípravek Olynth 0,1% pou~ívá

Mo~né ne~ádoucí ú

Jak pYípravek Olynth 0,1% uchovávat

Dalaí informace

1. CO JE PXÍPRAVEK OLYNTH 0,1% A K  EMU SE POU}ÍVÁ

 

eno. K nástupu ú

-10 minut.

 

P

Yípravek Olynth 0,1% je ur

sní sliznice pYi akutní rým, pYi nadmrné tvorb hlenu zposobené vazomotorickou rýmou a pYi alergické rým.

 

PYípravek Olynth 0,1% je rovn~

ur

 

Olynth 0,1% je ur

 

 

2. EMU MUSÍTE VNOVAT POZORNOST, NE} ZA NETE PXÍPRAVEK OLYNTH 0,1% POU}ÍVAT

 

Nepou~ívejte pYípravek Olynth 0,1%

- jestli~e jste alergický/á (pYecitlivlý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli dalaí slo~ku pYípravku

v pYípad suchého zántu nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a aimrání v nose

u dtí do 7 let.

 

Zvláatní opatrnosti pYi pou~ití pYípravku Olynth 0,1%

je zapotYebí

jestli~e jste lé

jestli~e trpíte zvýaeným nitroo

jestl

i~e trpíte záva~ným onemocnním obhového

systému (na

p

Y. ischemickou chorobou srde

lakem)

jestli~e trpíte feochromocytomem (nádorem dYen nadledvin, který zposobuje zvýaení krevního tlaku)

jestli~e trpíte nkterými poruchami látkové výmny (zvýaenou funkcí atítné ~lázy, cukrovkou)

 

V tchto pYípadech lze pYípravek Olynth 0,1% pou~

ívat pouze po porad s lékaYem, který zhodn

otí prospa

nost lé

 

Vzájemné po

sobení s dalaími lé

Prosím, informujte svého lékaYe nebo lékárníka o vaech lécích, které u~íváte nebo jste u~íval/a v nedávné dob

, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaYského pYedpisu.

 

Ú

Hovat. Týká se to nkterých léko u~ívaných na zlepaení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou posobit na obhový systém zvýaením krevního tlaku.

 

Pou~ívání pYípravku Olynth 0,1% s jídlem a pitím

PYípravek Olynth 0,1% lze pou~ívat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

 

Thotenství a kojení

Porate se se svým lékaYem nebo lékárníkem dYíve, ne~ za

í doporu

 

Xízení dopravních prostYedk

o a obsluha

strojo

PYi dlouhodobém podávání nebo pYi podání v

yaaí dávky pYípravku Olynth 0,1% nelze vylou

opnost Yídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

 

Dole~ité informace o nkterých slo~kách pYípravku Olynth 0,1%

PYípravek obsahuje konzerva

u benzalkonium-chlorid. PYípravek Olynth 0,1% proto nepou~ívejte v pYípad, ~e jste pYecitlivlý/á na tuto látku.

 

 

3. JAK SE PXÍPRAVEK OLYNTH 0,1% POU}ÍVÁ

 

PYípravek Olynth 0,1% pou~ívejte v~dy pYesn podle pokyno lékaYe. Pokud si nejste jistý/á, porate se se svým lékaYem n

ebo lékárníkem.

 

Pokud lékaY nedo

poru

vku. Bez porady s lékaYem nepou~ívejte pYíprave

k Olynth 0,1% déle ne~ 5-7 dní. Jestli~e se do této doby pYíznaky onemocnní nezlepaí, nebo se naopak zhoraují, nebo se vyskytnou ne~ádoucí ú

 

K dalaímu pou~ívání pYípravku smí dojít pouze po nkolikadenní pYestávce.

 

Pou~ívání pYípravku Olynth 0,1% u chronické rýmy je povoleno pouze pod dohledem lékaYe vzhledem k nebezpe

 

Návod k pou~ití

OdstraHte ochranný kryt. PYed prvním pou~itím nkolikrát stisknte pumpi

ehce vdechnte nosem. Lahvi

m dr~te svi

s

le. NevstYikujte si dávku pYípravku dr~ením nosní

ho spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvi

 

Jestli~e jste pou~il/a víc

e pYípravku Ol\tvÞ

N š

Þ

´ìZ^ˆŒÐ<À*†:"š"2#\# $ü$Ú&V'„(ª(¬(Ò(0.0¬3þ3L2LRLRDSFSóçÙç馎çÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎç΂Îç€çÎçÎthÎOVh„e¾6CJ

aJUhÎOVh„e¾>*CJaJ.hÎOVh„e¾5CJOJQJaJmHnH sHu$hÎOVh„e¾CJOJQJaJmHsH(hÎOVh„e¾@ˆþÿCJOJQJaJmHsHhÎOVh„e¾CJaJhÎOVh„e¾5;CJaJhÎOVh„e¾5CJaJhÎOVhÎOV5CJaJ+\^v¶Þ

¾

N úúúúúúõ«aI

& FdðEƀìÛF-I

& FdðEƀìÛF

-dð$a$ Æt.uþþN ø

š

œ

Þ

¶mgg$*$a$H

& F

& F

>Ò´iK$

& F*$EƀìÛF.a$K$

& F*$EƀìÛF.a$K$

& F*$EƀìÛF.a$J’²´iK$

& F*$EƀìÛF

.a$K$

& F*$EƀìÛF.a$K$

& F*$

EƀìÛF.a$²´DFvxèê슌ҼúäúâââââââââäÖξ$

& F„7„Éý^„7`„Éýa$$

& Fa$ $

& F„þÿ]„þÿa$$

& F„þÿ„7„Éý@&]„þÿ^„7`„Éýa$$a$¼:<­VJ<

& F„þÿ@&]„þÿa$ $

& F„þÿ]„þÿa$V$

& F

Æ87„7„ÉýEƀìÛF-^„7`„Éýa$Q$

& F

& FEƀìÛF-F

& FEƀìÛF-F

& FEƀìÛF-ŽT(*ˆäæ8":"œ"¸qoooccoocc $

& F„þÿ]„þÿa$F

& FEƀìÛF-F

& FEƀìÛF- œ"0#2#\#ž$ $ü$Ø&Ú&V'€(‚(„(Ô(Ö(ä)æ)j.l.// 00óóåãóÙããåãããÃóóóãóãããó$

& F„þÿ„7„Éý@&]„þÿ^„7`„Éýa$ $

& F@&a$

&

&

F„þÿ]„þÿa$0.0¬3®34L4O6OjPlP4Q6

QRRRNRPRDSFSdSU’U°UZVýýïïýýýýýýïããÍ¿¿ýýýýýý

& F„ãÿ@&]„ãÿa$$

& F„þÿ„7„Éý@&]„þÿ^„7`„Éýa$ $

& F„þÿ]„þÿa$

& F„þÿ@&]„þÿa$ynth 0,1%, ne~ jste ml/a

PYi pYedávkování nebo neúmyslném po~ití pYípravku mo~e dojít k tmto pYíznakom: rozaíYení zornic (mydriáze), nucení na

zvracení, zvracení, modravému zabarvení rto (cyanóze), hore

kYe

 

Mo~e dojít té~ k ospalosti, sní~ení tlesné teploty, zpomalení srde

 

PYi tchto obtí~ích je nutné ihned vyhledat lékaYe! Jako první pomoc je mo~né podat ~ivo

 

Máte-li jakékoli dalaí otázky, týkající se pou~ívání tohoto pYípravku, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

 

 

4. MO}NÉ NE}ÁDOUCÍ Ú INKY

 

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i pYípravek Olynth

0,1% ne~ádoucí ú

vyskytnout u ka~dého.

 

Dýchací systém

U citlivých nemocných mo~e pYípravek Olynth 0,1% zposobit pYíznaky drá~dní sliznice pYechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice. V ojedinlých pYípadech mo~e dojít ke zvýaenému otoku nosní sliznice po odeznní ú

 

Nervový systém

Ve velmi vzácných pYípadech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Obhový systém

Ojedinle a~ vzácn se mohou dostavit ú

 

Dlouhodobé nebo

 pocitom pálení v nose nebo suchosti sliznic

, ale i k pY

ekrvení sliznic, které se zhorauje s nadmrným pou

~íváním léku (tzv. rhinitis medicamentosa). K tomuto ú

rvalému poakození sliznice, pocitu sucha a aimrání v nose s tvorbou strupo a drobným krvácením po jejich odlou

 

Pokud se kterýkoli z n

e~ádoucích ú

 

 

5. JAK PXÍPRAVEK OLYNTH 0,1% UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dtí.

 

Uch

ovávejte pYi teplot do 25°C.

 

Nepou~ívejte po uplynutí doby pou~itelnosti, uvedené na obalu. Doba pou~itelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného msíce.

 

Z hygienických dovodo se má pYípravek zlikvidovat po 4 týdnech od prvního pou~ití .

 

pravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do

mácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat pYípravky, které ji~ nepotYebujete. Tato opatYení pomáhají chránit ~ivotní prostYedí.

6. DAL`Í INFORMACE

 

Co pYípravek Olynth 0,1% obsahuje

 

Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosfore

anu sodného, chlorid sodný, sorbitol 70% krys

talizující,

 

Jak pYípravek Olynth 0,1% vypadá a

co obsahuje toto balení

PYípravek je vyrábn v lékové form nosního spreje, je balen ve sklenné lahvi

 

Velikost balen

í: 10 ml

 

Dr~itel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Ve

lká Británie

Výrobce

FAMAR ORLÉANS

5, Avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2 Francie

 

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o registraci: Johnson&Johnson s.r.o., Karla Engliae 3201/6, 15000 Praha 5, tel. 227 012 111, ww

w.jnjcz.cz

 

Tato pYíbalová informace byla na

posledy schv

á

lena

5.11. 2009

 

-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Vá~ená pacientko, vá~ený paciente,

 

témY ka~dý

rpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ae ji~ v dosledku  b~ného nachlazení nebo alergické reakce. V naprosté vtain pYípado jde o neakodné one

mocnní, které vaak pYesto mo~e být zat~ující. Zvláat nepYíjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí posti~ený dýchat pYevá~n ústy a dochází u nj k osychání rto a vysychání sliznice krku. Proto Vám chceme s pomocí pYípravku Olynth 0,1% u

 

Jak

vzniká rýma?

Rýma z nachlazení, od

born nazývaná "akutní virová rinitida ", je virové onemocnní. Naproti tomu je  alergická rinitida (napY. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci (napY. pylu). Reakce je v obou pYípadech obdobná

: nosní sliznice ote

tví hlenu. Máte rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být jeat zhoraeny doprovodnou bakteriální infekcí.

 

Olynth 0,1%  nadechnte se!

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze (44)

Recenze produktu Olynth® 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Recenze od 44 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Uvolňuje nos, sliznici nezanechává suchou, nedráždí.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu Olynth® 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jaroslav P.

100 % 30/09/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám