Podrobné informace

Přípravek snižuje překrvení a otok sliznice, uvolňuje průchodnost horních cest dýchacích, snižuje bolestivost při zánětu středouší a kataru Eustachovy trubice.

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Značka: NASIVIN
Kód výrobku: 158954
Kód EAN: 4022536645605
Kód SÚKL: 119685
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls117561/2011,
sukls117562/2011, sukls117564/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta
Nasivin 0,01%
Nasivin 0,025%
Nasivin 0,05%
Nosní kapky, roztok

Oxymetazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Nasivin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin používat
3. Jak se přípravek Nasivin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nasivin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NASIVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nasivin je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum
oxymetazolin.
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti (v místě svého účinku způsobuje stažení cév), pomocí
kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Snižuje otok sliznic, následně usnadňuje
dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů.
Tento lék se používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické
rýmy (rhinitis vasomotorica). Dále se po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku sekretu
z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha
v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NASIVIN
POUŽÍVAT
2/5
Nepoužívejte přípravek Nasivin
- pokud máte Vy či dítě určitou formu chronické rýmy (rinitis sicca), projevující se zduřelou sliznicí
spojenou s tvorbou krust, často provázenou malým krvácením po odloučení krust,
- pokud jste Vy či dítě alergičtí (přecitlivělí) na oxymetazolin hydrochlorid nebo na jakoukoli složku
přípravku.
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Nasivin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště v
těchto případech:
- u novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců,
- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
- jestliže máte závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní
tlak (hypertenze),
- jestliže jste léčen/a inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,
- jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
- u metabolických poruch, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes
(cukrovka),
- při zvětšení prostaty,
- u porfyrie (metabolické onemocnění).
Trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a
v konečné fázi k porušení nosní sliznice.

Děti a dospívající

Nasivin 0,01% je určen novorozencům a kojencům do 1 roku.
Nasivin 0,025% je určen dětem od 1 roku do 8 let.
Nasivin 0,05% je určen pro dospělé a děti od 8 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Nasivin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné
době používal(a) nebo které možná budete používat
Současné použití přípravku Nasivin a některých léků stimulujících náladu (inhibitory
monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků
zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na
kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin používat pouze po poradě s
lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.

Těhotenství a kojení a fertilita
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno,
můžete používat přípravek Nasivin pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém
zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené
dávkování, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu
mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a
obsluhovat stroje.
3/5


JAK SE NASIVIN POUŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nasivin 0,01%
Nasivin 0,01% kapky je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku dítěte pro aplikaci do nosu.
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se novorozencům do 4 týdnů 1 kapka roztoku do každé
nosní dírky 2 - 3 krát denně. Od 5. týdne věku do 1 roku se aplikují 1 - 2 kapky do každé nosní dírky
2 - 3 krát denně.
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.
U novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců se musí lékař
rozhodnout, jakou odpovídající dávku zvolí.
Nasivin 0,025%
Nasivin 0,025%kapky je určen malým dětem ve věku 1 - 8 let pro aplikaci do nosu.
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3 krát denně do každé nosní dírky.
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.
Nasivin 0,05%
Nasivin 0,05% kapky je určen dospělým a školním dětem od 8 let věku pro aplikaci do nosu.
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se 1-2 kapky 2-3 krát denně do každé nosní dírky.
Účinek může nastat během několika sekund po aplikaci a trvá až 8 hodin.
K usnadnění a k zajištění přesného dávkování je Nasivin všech sil vybaven dávkovací pipetou. Podle
značek odměříme zvolené množství roztoku v kapkách, např.: máme-li podat 1 kapku, je nasáto tolik
roztoku, že hladina zůstane na značce 1. Při vyprázdnění pipety je zachována jistota použití přesně
zvoleného množství.
Jak dlouho se přípravek Nasivin používá
Nepoužívejte přípravek Nasivin déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak.
Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod
lékařským dohledem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin, než jste měl/a
Informujte ihned svého lékaře.
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití
přípravku Nasivin. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin může být nejasný, protože se fáze
aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního systému střídají s fázemi útlumu.
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a
rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může
následovat snížení krevního tlaku.
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid,
halucinace a křeče.
4/5
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a
koma.
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice
(mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi
(cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a
zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš
rychlý/pomalý srdeční tep.
V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno
sledování pacienta a léčba.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle
instrukcí.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.


Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout v určitých frekvencích, které jsou definovány následujícím
způsobem:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů
Časté: postihují 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté: postihují 1 až 10 z 1 000 pacientů
Vzácné: postihují 1 až 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.
Nervový systém
Vzácné: Bolest hlavy, nespavost, únava (ospalost, útlum).
Kardiovaskulární systém
Vzácné: Bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.
Velmi vzácné: Poruchy srdečního rytmu.
Dýchací systém
Časté: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.
Méně časté: Intenzívní pocit ucpaného nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu.
Svaly a kosti
Velmi vzácné: Křeče (zvláště u dětí).
Imunitní systém
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic).
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NASIVIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za
použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
5/5

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin používán déle než 6 měsíců.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Nasivin obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin hydrochloridum.
Nasivin 0,01%: 1 ml přípravku Nasivin 0,01% kapky pro novorozence a kojence obsahuje 0,1 mg
oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje 4 mikrogramy oxymetazolin hydrochloridu.
Nasivin 0,025%: 1 ml přípravku Nasivin 0,025% kapky pro děti ve věku 1 - 8 let obsahuje 0,25 mg
oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje 10 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.
Nasivin 0,05%: 1 ml přípravku Nasivin 0,05% kapky pro dospělé a školní děti od 8 let obsahuje 0,5
mg oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 kapka o objemu 40 mikrolitrů roztoku obsahuje 20 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citronanu sodného, benzalkonium chlorid, glycerol 85 %,
čištěná voda.
Jak přípravek Nasivin vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvička z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty a se skleněným kapátkem,
krabička.
Velikost balení:
Nasivin 0,01% 1x5ml
Nasivin 0,025% 1x10ml
Nasivin 0,05% 1x10ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Merck Selbstmedikation GmbH
64293 Darmstadt
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.4.2012.

Recenze (11)

Recenze produktu NASIVIN 0,025% 10ML Nosní kapky, roztok

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 86 %.

Přidat recenzi produktu

(12) (8)

80 %

(9) (7)

100 %

(7) (7)

80 %

(9) (6)

100 %

opravdu pomáhá

(8) (6)

100 %

(10) (6)

80 %

(7) (8)

100 %

(9) (8)

80 %

(9) (6)

40 %

(7) (8)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NASIVIN 0,025% 10ML Nosní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze