Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

MULTI-SANOSTOL 1X300 GM Sirup - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11836

96 % 5 recenzí

MULTI-SANOSTOL se užívá k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů. Čtěte pečlivě příbalovou informaci, lék k vnitřnímu užití.

Více informací

202
Běžná cena: 223 Kč, Ušetříte: 9 % (21 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

MULTI-SANOSTOL se užívá k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů. Čtěte pečlivě příbalovou informaci, lék k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: ZF ALTANA PHARMA SP.Z.O.O., LYSZKOWICE
Značka: SANOSTOL
Kód výrobku: 11836
Kód EAN: 5903263900580
Kód SÚKL: 214909
Držitel rozhodnutí: ZF ALTANA PHARMA SP.Z.O.O., LYSZKOWICE

Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku) v těhotenství, v době kojení, při ztrátě chuti k jídlu, vnímavosti vůči infekcím, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci. Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls4151/2008 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Multi-Sanostol 

sirup 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové  informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat  

3. 

Jak se Multi-Sanostol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Multi-Sanostol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá 

 
Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník. 
 
Přípravek se používá jako  prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v  období 
kojení,  při  ztrátě  chuti  k  jídlu,  v období  zvýšeného  výskytu  sezónních  infekčních  onemocnění,  při 
poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení 
celkového stavu po prodělané nemoci. 
Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat  

 
Neužívejte přípravek Multi-Sanostol 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

-         při hyperkalcemii (zvýšený obsah vápníku v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování vápníku 

v moči), při hypervitaminóze A a D (předávkování vitamínem A a D). 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Multi-Sanostol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při podávání delším než  3 měsíce se poraďte s lékařem.  
Nepřekračujte  doporučené  dávkování.  Při  překročení  doporučeného  dávkování  existuje  možnost 
předávkování vitamíny A a D.  
Užívání přípravku Multi-Sanostol po dobu delší než 3 měsíce, a také užívání přípravku u pacientů s

 

multisystémovým  granulomatózním  onemocněním  nejistého  původu  (sarkoidózou)  a  u  pacientů 
trpících ledvinovými kameny (nefrolitiázou), má být posouzeno lékařem. 
 

Přípravek  neužívejte  současně  s jinými  přípravky  s obsahem  vitaminu  A  a  D  z důvodu  možnosti 
předávkování. 
 
Informace pro pacienty s celiakií: 
Multi-Sanostol obsahuje sladový extrakt a potravinářskou příměs z obiloviny ječmene, který obsahuje 
lepek (<0,3 %). Přípravek Multi-Sanostol nemůže být tedy považován za bezlepkový. 
 
 
Příležitostné  žluté  zabarvení  moči  po  užití  Multi-Sanostolu je  způsobeno  obsahem  vitamínu  B

2

  a  je 

tudíž zcela neškodné. 
 
 
Další léčivé přípravky a Multi-Sanostol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 
20 ml sirupu za den. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Multi-Sanostol nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat  
stroje. 
 
Multi-Sanostol obsahuje sacharosu a glukosu  
Multi-Sanostol  obsahuje v jedné dávce(10 ml)  6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy  
Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.  
Přípravek může být škodlivý pro zuby. 
 
3. 

Jak se Multi-Sanostol užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem  
 
 
Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je : 
děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně)   
děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně) .  
Nepřekračujte doporučené dávkování! 
 
Délka používání 
Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více Multi-Sanostolu, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Multi-Sanostol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
 

 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
U přípravku Multi-Sanostol není znám výskyt nežádoucích účinků . 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Multi-Sanostol uchovávat 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah  dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 

o

C  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 

vlhkostí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a na lahvi za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Multi-Sanostol obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D

3

0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B

1

) 2 mg;  riboflavini natrii phosphas (vitamín 

B

2

)  2  mg;  pyridoxini  hydrochloridum  (vitamín  B

6

)  1  mg;  acidum  ascorbicum  (vitamín  C)  100  mg, 

tocoferoli  alfa  acetas  (vitamín  E)  2  mg;  nicotinamidum  (vitamín  B

3

)  10  mg;  dexpanthenolum 

(dexpanthenol)  4  mg;  calcii  gluconas  (monohydrát  kalcium-glukonátu)  50  mg;  calcii  lactophosphas 
(kalcium-laktofosfát) 50 mg  

 

Pomocnými  látkami  jsou  sacharosa,  tekutá  glukosa,  kyselina  citronová,  agar,  tragant,  hustý  sladový 
extrakt,  natrium-benzoát,  tetrahydrát  kalcium-sacharátu,  polysorbát  80,  silice  oplodí  sladkého 

pomeranče,  grapefruitové  aroma,  sušená  pomerančová  šťáva,  kyselina  sorbová,  čištěná  voda 
slunečnicový olej a tokoferol-alfa. 
 
Jak Multi-Sanostol vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Multi-Sanostol je žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina. 
Hnědé skleněné lahve s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem, krabička. 
Velikost balení : 300 g, 600 g 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Takeda GmbH 
78467 Konstanz 
Německo 
 
Výrobce 
Takeda Pharma  Sp.Zo.o. 
99-420 Lyszkowice  
Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.4.2016. 
 
 

Recenze (5)

Recenze produktu MULTI-SANOSTOL 1X300 GM Sirup

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

jsem s ním spokojená, začne nachlazení a při okamžitém podání se nerozjede nemoc, naopak mám klid

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu MULTI-SANOSTOL 1X300 GM Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Veronika H.

100 % 28/03/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám