Podrobné informace

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: BIONORICA
Značka: MASTODYNON
Kód výrobku: 16482
Kód EAN: 9006396111925
Kód SÚKL: 45547
Držitel rozhodnutí: BIONORICA

Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při premenstruálním syndromu, tj. krátce před menstruálním krvácením výskyt pocitu napětí nebo bolestivovsti prsů (mastodynie), spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou, bolestmi hlavy migrenózního typu, event. otoky v oblasti obličeje, rukou a nohou, při fibrocystické mastopatii (nezhoubné bolestivé onemocnění prsů). Před započetím léčby je u menstruálních poruch a pocitech bolestivosti, tlaku nebo napínání v prsech vždy nezbytné odborné diagnostické ověření příčiny obtíží a vyloučení jiných, závažnějších příčin.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Stránka 1 z 3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls31331/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Mastodynon
Léčivé látky: Agnus castus, Caulophyllum thalictroides, Cyclamen europaeum, Strychnos ignatii,
Iris versicolor, Lilium tigrinum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Mastodynon musíte užívat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Mastodynon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mastodynon užívat
3. Jak se Mastodynon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Mastodynon uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MASTODYNON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mastodynon je lék, který patří do farmakoterapeutické skupiny - fytofarmakum, gynekologikum.
Kombinace rostlinných matečných tinktur, které jsou obsaženy v Mastodynonu v různém stupni
decimálního ředění, z nichž především látky z Agnus castus (plodů drmku obecného) působí
experimentálně prokázaným dopaminergním mechanismem (D2) na laktotropní buňky předního
laloku hypofýzy, čímž snižují uvolňování prolaktinu. Přípravek je určen pro ženy ve fertilním
(plodném) věku.
Přípravek se používá při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení), při
premenstruálním syndromu, tj. krátce před menstruálním krvácením výskyt pocitu napětí nebo
bolestivosti prsů (mastodynie), spojené často s psychickou nevyrovnaností až depresivní náladou,
bolestmi hlavy migrenózního typu, event. otoky v oblasti obličeje, rukou a nohou, při fibrocystické
mastopatii (nezhoubné bolestivé onemocnění prsů).
Před započetím léčby je u menstruálních poruch a pocitech bolestivosti, tlaku nebo napínání v prsech
vždy nezbytné odborné diagnostické ověření příčiny obtíží a vyloučení jiných, závažnějších příčin.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MASTODYNON UŽÍVAT
Neužívejte Mastodynon
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na Agnus castus nebo na kteroukoli další složku Mastodynonu
Stránka 2 z 3
Zvláštní opatrnosti při použití Mastodynonu je zapotřebí
Tento léčivý přípravek obsahuje 53% obj. alkoholu, tj. do 500 mg v jedné dávce (30 kapek), což
odpovídá do 12 ml piva, 5 ml vína.
Tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako
jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Přípravek by též neměl být podáván po úspěšné
odvykací léčbě alkoholiků.
Přípravek se nepoužívá při nádorech hypofýzy a zhoubných onemocněních prsu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Současné užívání hormonálních přípravků (gestagenů) může ovlivnit (snížit) účinek přípravku.
Těhotenství a kojení
Přípravek by se neměl podávat v těhotenství a není vhodný pro kojící matky, protože pokusy na
zvířatech prokázaly redukci laktace
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Množství alkoholu absorbovaného v jedné dávce (cca 0,5 g) je katabolizováno osobou se zdravým
metabolismem a normální váhou v průběhu několika minut. Ke snížení pozornosti při řízení a obsluze
strojů nedochází.
3. JAK SE MASTODYNON UŽÍVÁ
Vždy užívejte Mastodynon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 2x denně (ráno a večer) vždy 30 kapek.
Kapky se nakapou do malého množství vody a vypijí. Lahvičku při odměřování kapek držte svisle!
Užívání nemá být přerušováno (ani během menstruace). Zlepšení obtíží nastává zpravidla po 6
týdnech, léčba má trvat po dobu nejméně 3 měsíců. Pokud se po ukončení léčby obtíže opět objeví, lze
podle výsledku kontroly gynekologem v léčbě případně pokračovat.
Protože není dostatek zkušeností s aplikací přípravku u dětí, neměl by být tento lék podáván dětem
mladším 12 let.
Jestliže jste užila více Mastodynonu, než jste měla
Toxické vlastnosti přípravku ani jednotlivých složek nejsou dosud známy.
Požití velkého množství přípravku může vyústit v otravu alkoholem a zvláště u dětí může vést
k ohrožení života. Je - li požito celé balení 50 ml nebo 100 ml, pak je požito 25,5 g nebo 45,0 g
alkoholu.
Jestliže jste zapomněla užít Mastodynon
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě
Mastodynonem podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Mastodynon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Ojediněle se může vyskytnout nevolnost, žaludeční potíže, mírný vzestup hmotnosti, svědivá vyrážka,
akné nebo bolest hlavy. Při užívání léků obsahujících extrakt z Agnus castus se může objevit
přechodný psychický a tělesný neklid, stavy zmatenosti a halucinace.
Stránka 3 z 3
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MASTODYNON UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Mastodynon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Mastodynon obsahuje
Léčivými látkami jsou Agnus castus, Caulophyllum thalictroides, Cyclamen europaeum, Strychnos
ignatii, Iris versicolor, Lilium tigrinum.
100 ml kapek obsahuje: Agnus castus D 1 20,0 g, Caulophyllum thalictroides D 4 10,0 g, Cyclamen
europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2 20,0 g, Lilium tigrinum D 3
10,0 g. 1 ml = 0,9 g = 30 kapek.
Pomocnou látkou je ethanol.
Jak Mastodynon vypadá a co obsahuje toto balení
Mastodynon je čirá, slabě nažloutlá tekutina. Je dodáván v balení 50 a 100 ml. Na trhu nemusí být
všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: +420 241 740 447
e-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.2.2012

Recenze

Recenze produktu MASTODYNON GTT 1X100ML

Diskuze

Diskuze k produktu MASTODYNON GTT 1X100ML

Přidat nový příspěvek do diskuze