Podrobné informace

Magnesium lactate obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému.

Informace o produktu

Výrobce: Biomedica s.r.o.
Značka: BIOMEDICA
Kód výrobku: 331452
Kód EAN: 8594002391492
Kód SÚKL: 171577
Držitel rozhodnutí: Biomedica s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls159475/2010 (OTC)

Příbalová informace: informace pro uživatele Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety magnesii lactas dihydricus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat
3. Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá

Přípravek Magnesium lactate Biomedica obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v
lidském těle. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických reakcí.
Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je
významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému.
Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu. Je určen k prevenci či odstranění všech forem
nedostatku hořčíku vzniklého při ztrátách hořčíku, případně při některých onemocněních (cukrovka,
poruchy jaterních funkcí při zánětech jater či u alkoholismu), při jednostranné výživě apod.
Na doporučení lékaře lze přípravek podle potřeby užívat v těhotenství, při kojení, při úzkostných
stavech a svalových křečích.
Na doporučení lékaře je vhodný i při současné dlouhodobé léčbě některými léky (jako jsou
hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky) a jako doplňkový lék
u chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, některé poruchy srdečního rytmu), u
chronických zánětlivých střevních onemocnění, migrény, předmenstruačního syndromu.
Po zvážení lékařem je vhodný u těhotných žen při nespavosti, bolestech svalstva, bolestivých stazích
dělohy.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství, děti od šesti let, těhotné a kojící ženy.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe a nevymizí obtíže (jako jsou svalové křeče, bolesti svalů,
migrény apod.) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Porada s lékařem je vhodná i
před zahájením samoléčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat 2/4
Neužívejte Magnesium lactate Biomedica:

jestliže jste alergický(á) na magnesium laktát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6), včetně nesnášenlivosti mléka u dětí,
při dlouhodobých průjmech, ztrátě a nedostatku tekutin v organizmu (odvodnění),
při močových kamenech i jen v anamnéze (prodělané onemocnění) osobní i rodinné,
při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí),
při Addisonově chorobě (nedostatečnosti nadledvinek),
při poruchách vedení vzruchu v srdci (pokud nemáte zavedený kardiostimulátor - přístroj na
povzbuzení činnosti srdce),
při zvýšené hladině hořčíku v organizmu,
při poruše minerálové rovnováhy,
při infekci močových cest se zvýšenými fosfáty v moči.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Magnesium lactate Biomedica se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.
Zvýšenou opatrnost při podávání přípravku je třeba dodržovat při poruchách funkce ledvin nebo jater,
při poruchách srdečního rytmu, při současné léčbě digitalisovými glykosidy (k léčbě srdečních potíží)
či myorelaxancii (léky k uvolnění svalů). Podávání přípravku na lačno může působit projímavě.
Týká-li se vás některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Magnesium lactate
Biomedica se svým lékařem.
Další léčivé přípravky a Magnesium lactate Biomedica
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném podávání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění vstřebávání

jednotlivých účinných látek. To se týká přípravků obsahujících:

- chinolony, tetracykliny, nitrofurantoin (k léčbě infekcí),
- digoxin (k léčbě srdečních obtíží),
- dexametazon (hormonální lék, kortikoid),
- paracetamol, salicyláty ( k léčbě bolesti a zánětu),
- fosfor, vápník a železo (minerály),
- bifosfonáty (k léčbě osteoporózy),
- mykofenoláty (chemoterapeutika).

Přípravek je proto nutné podávat nejméně v tříhodinovém odstupu od uvedených léků.
Při současném podávání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění účinku. Poraďte se se

svým lékařem, pokud současně užíváte:

- blokátory vápníkových kanálů (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží),
- thiazidová a kličková diuretika (léky na odvodnění),
- gentamycin, amfotericin (antibiotika),
- cis-platinu (na nádorová onemocnění),
- inzulin (při cukrovce).

Magnesium lactate Biomedica s jídlem a pitím
Tablety se obvykle polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Potrava bohatá na kyselinu šťavelovou (špenát, rebarbora) snižuje vstřebávání hořčíku.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek je možné užívat v těhotenství i během kojení, o jeho použití však musí rozhodnout lékař,
který rovněž stanoví dávku a dobu podávání. 3/4
Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat
ochablost svalstva novorozence.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při běžném dávkování nemá tento přípravek žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé je:

- jako prevence nedostatku hořčíku 2-3 tablety denně;
- při léčbě nedostatku hořčíku 6 tablet denně. Při těžkém nedostatku se může užívat i více, ale v
takovém případě musí o dávce rozhodnout lékař;
- v ostatních případech použití 4 tablety denně.

Použití u dětí

Děti nad 6 let: 1tabletu denně.
Denní dávku u dospělých je vhodné rozdělit do 2 – 3 dávek (ráno, poledne a večer) a zapíjet
dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se obvykle polykají celé, nerozkousané.
Obvyklá doba užívání přípravku je 3 – 4 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesium lactate Biomedica, než jste měl(a)

K předávkování hořčíkem může snadněji dojít při poruše funkce ledvin. Při předávkování se může
dostavit svalová ochablost, nechutenství, nevolnost, zvracení, pocity žízně, případně až ospalost nebo
celkový útlum, srdeční obtíže. V případě předávkování je nutné přípravek ihned vysadit a vyhledat
lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnesium lactate Biomedica

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky při dávkách nižších než 7 tablet za den jsou
výjimečné, zvláště je-li užíván při jídle. Ojediněle mohou být pozorovány nechutenství, průjem,
bolesti břicha; průjem může vyvolat užití na lačno.
Při překročení doporučených dávek se může vyskytnout únavnost, svalová slabost, ospalost, zažívací
obtíže (nechutenství, zvracení , průjem), pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšené pocení.
Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat
ochablost svalstva novorozence.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 4/4
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Magnesium lactate Biomedica obsahuje

- Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 500 mg v jedné tabletě.
- Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát.

Jak Magnesium lactate Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro
snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Jedno balení obsahuje 50 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a sídlo výrobce
Biomedica spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika
S místem propouštění přípravku: Biomedica, spol. s r. o., Divize Hořátev
Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.6.2014.

Recenze

Recenze produktu Magnesium Lactate Biomedica 500 mg tablety

Diskuze

Diskuze k produktu Magnesium Lactate Biomedica 500 mg tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze