Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na trávení a proti nechutenství

LOMAC 14X20MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24593
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LOMAC 14X20MG Tobolky

1/4
sp.zn. sukls137517/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele - Rp

Lomac
(omeprazolum)
enterosolventní tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit a to i tehdy, má
li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či
lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Lomac a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomac užívat
3. Jak se Lomac užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Lomac uchovávat
6. Další informace

1. Co je Lomac a k čemu se používá
Kyselina solná (chlorovodíková), která způsobuje kyselost žaludečního obsahu, je uvolňována do žaludku
specializovanými buňkami žaludeční sliznice (vnitřní povrch žaludku). Tyto buňky obsahují tak zvanou
kyselou žaludeční pumpu, což jsou ve své podstatě enzymy, které kyselinu solnou produkují. Lomac potlačuje
činnost těchto buněk, a tak snižuje kyselost žaludečního obsahu. Lomac snižuje sekreci žaludeční kyseliny
v průběhu asi 2 hodin po podání první dávky a plného účinku je dosaženo po 3-5 dnech pravidelného užívání.
Lomac není určen k okamžité úlevě s ohledem na dobu nástupu plného účinku. Jedna tobolka obsahuje 20 mg
léčivé látky omeprazol.
Lomac se používá k léčbě peptického vředu (jícnu, žaludku i dvanáctníku), gastroesophageálního refluxního
onemocnění (způsobeného zpětným tokem obsahu žaludku do jícnu), vředů vyvolaných podáváním
nesteroidních antirevmatik (léky proti bolesti a zánětu) a též v jejich prevenci a dále k léčbě Zollinger
Ellisonova syndromu a těžší refluxní oesophagitidy (zánět jícnu vyvolaný častým návratem žaludeční
kyseliny do jícnu).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lomac užívat
Neužívejte přípravek Lomac jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku (omeprazol) nebo kteroukoliv
složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lomac je zapotřebí
- jestliže u vás došlo k nechtěné náhlé ztrátě tělesné hmotnosti
2/4
- jestliže opakovaně zvracíte
- jestliže obtížně polykáte
- jestliže se objevila krev ve zvratcích nebo stolici.
Ve všech těchto případech je nutné, abyste navštívil/a bez odkladu lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek přípravku Lomac a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by
proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na
lékařský předpis nebo bez něho.
Lomac může prodlužovat vylučování některých léčiv z organizmu a tak zvyšovat jejich koncentrace v krvi
(plazmě) - například u diazepamu, warfarinu a fenytoinu.
Užívání přípravku Lomac s jídlem a pitím
Lomac užívejte nejlépe ráno před snídaní a zapijte sklenkou vody.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. U přípravku Lomac není
dostatek klinických zkušeností s jeho užíváním v těhotenství a při kojení, a proto může být Lomac podáván
těhotným a kojícím ženám pouze v zásadně odůvodněných případech.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lomac nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lomac
Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Pokud se přecitlivělost na přípravek anebo těhotenství u vás zjistí
teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Tento přípravek obsahuje
azobarviva. Může způsobit alergickou reakci včetně záchvatu průduškového astmatu. Alergická reakce
je častější u pacientů se známou přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou.

3. Jak se Lomac užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle tohoto návodu. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem. Lomac užívejte pravidelně každý den. Spolkněte 1 tobolku nejlépe ráno před snídaní a zapijte
sklenkou vody. Tobolky spolkněte celé, nekousejte je ani nedrťte, mohl/a byste tak snížit účinnost přípravku. O
dávkování a délce léčby musí rozhodnout lékař. Nerozhodne-li lékař jinak, obvyklé dávky u dospělých a
mladistvých jsou: Při léčbě vředu dvanáctníku se užívá 20 mg (1 tobolka) jedenkrát denně po dobu 4 týdnů. Při
žaludečním vředu se užívá 20 mg (1 tobolka) jedenkrát denně 8 týdnů, u závažnějších stavů se může dávka
zvýšit na 40 mg (2 tobolky) jednou denně. Při gastroezofageálním refluxním onemocnění se užívá 20 až 40 mg
(1-2 tobolky) denně po dobu 4 až 8 týdnů, léčba může být lékařem prodloužena podle výsledku
instrumentálního vyšetření (endoskopie žaludku).
Pacienti, kteří nereagovali na léčbu jiným přípravkem, při dvanáctníkovém vředu užívají 40 mg (2 tobolky)
jednou denně po dobu 4 týdnů, při žaludečním vředu nebo refluxním onemocnění žaludku a jícnu 8 týdnů.
Délka léčby může být opět upravena lékařem.
Při léčbě Zollingerova - Ellisonova syndromu je počáteční dávka 60 mg (3 tobolky) denně. Dávka by se měla
upravovat podle individuální potřeby, přičemž léčebný účinek se dosáhne podáním 20 - 120 mg (1-6 tobolek)
denně. Dávku vyšší než 80 mg (4 tobolky) denně nutno rozdělit a podávat dvakrát denně. O případném
dávkování u dětí rozhodne lékař individuálně.3/4

Jestliže jste užil/a více přípravku Lomac, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více než 1 tobolku za den (nebo v případě náhodného předávkování nebo požití více tobolek
dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Lomac
Pokračujte až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Lomac je obvykle velmi dobře snášen. Nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a nejsou závažné. Mohou se
vyskytnout trávicí obtíže (tlak v nadbřišku, plynatost, zácpa, průjem, nevolnost), kožní vyrážka nebo bolest
hlavy. Byly zaznamenány poruchy centrální nervové soustavy projevující se přechodnými stavy zmatenosti.
Méně často se objevuje bolest kloubů, svalů, poruchy v krevním obraze pokles počtu bílých krvinek a pokles
počtu krevních destiček, některé druhy zánětu ledvin nebo vzácně jaterní poruchy.

Frekvence neznámá
Pokud užíváte Lomac déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké
hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a
zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Lomac po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně
zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda
trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).


5. Jak Lomac uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Lomac pokud si všimnete
jakékoliv změny tobolek (např. barvy apod.)
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace
Co Lomac obsahuje
Léčivou látkou je Omeprazolum 20 mg v 1 tobolce
4/4
Pomocnými látkami jsou: lehký zásaditý uhličitan hořečnatý, hyprolosa, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu
sodného, kukuřičný škrob, mastek, sacharosa, zrněný cukr, hydroxypropylmethylcelulosa, metakrylátový
kopolymer A, oxid titaničitý, polysorbát 80, makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Tvrdá želatinová tobolka (velikost 2)
Víčko: Brilantní modř (E 133), azorubin (E 122), tartrazin (E 102), oxid titaničitý, methylparaben,
propylparaben, čištěná voda, želatina.

Tělo: sodná sůl erythrosinu, (E 127), oranžová žluť (E 110), oxid titaničitý, methylparaben, propylparaben,
čištěná voda, želatina.

Jak Lomac vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdá, želatinová tobolka s bílým potiskem LMC nad 20, vrchní část kaštanová, spodní část růžová, obsahující
bílé až téměř bílé pelety.
Lahvička s vysoušedlem uzavřená Al folií indikující první otevření a dětským bezpečnostním uzávěrem,
krabička.

Velikost balení: 28 a 56 tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci
Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie
Výrobce
S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.,
Sídlo společnosti: Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.)

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.8.2013

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Značka: LOMAC
Kód výrobku: 24593
Kód EAN: 8901117120068
Kód SÚKL: 75974
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Lomac se užívá při onemocněních spojených s nadměrným vylučováním žaludeční kyseliny, např. při nezhoubných vředech žaludku a dvanáctníku, při gastroesofageálním refluxním onemocnění (zpětné vyvrhování žaludeční kyseliny do jícnu popřípadě až do úst) nebo při nádoru slinivky břišní, který vyvolává tvorbu dvanáctníkových vředů (Zollingerův - Ellisonův syndrom). Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu LOMAC 14X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LOMAC 14X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám