Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na hojení ran a vředů

INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 330424
95 %

Infadolan je mast vhodná k urychlení obnovy pokožky na postiženém místě. Používá se na drobné rány, trhliny, oděrky a popáleniny I. stupně.

Více informací

149 Kč

Skladem zítra

V úterý 11. 8. odešleme, u vás ve středu 12. 8.

V úterý 11. 8. odešleme, u vás ve středu 12. 8.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g

Infadolan je mast vhodná k urychlení obnovy pokožky na postiženém místě. Používá se na drobné rány, trhliny, oděrky a popáleniny I. stupně.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro pacienta

Infadolan

1 600 IU/g + 300 IU/g mast

retinoli acetas (vitamin A), ergocalciferolum (vitamin D2)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Infadolan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infadolan používat
 3. Jak se Infadolan používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Infadolan uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Infadolan a k čemu se používá

Infadolan je mast pro zevní použití obsahující vitamin A a vitamin D2 v bezvodém masťovém základu, vhodná k urychlení hojení a obnovy pokožky na postiženém místě. Infadolan se používá na neinfikované drobné rány, oděrky, popáleniny I. stupně, na suchou popraskanou kůži, na trhliny v kožních rýhách. Přípravek je zvláště vhodný k promazávání suché pokožky u chronických ekzémů či onemocnění kůže, u pacientů s atopickou dermatitidou, a dále k prevenci opruzení u dětí a dospělých. Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě bércových vředů (k urychlení epitelizace, hojení vředů, které mají čistou, neinfikovanou spodinu) nebo proleženin. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající, děti od novorozeneckého věku, pro těhotné i kojící ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infadolan používat

Nepoužívejte Infadolan:

 • jestliže jste alergický(á) na retinoli acetas, ergocalciferolum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • na sliznice a do očí

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Infadolan se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem. Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře. Při používání přípravku Infadolan na rozsáhlejší plochy poškozené pokožky (při proleženinách nebo bércových vředech) se o způsobu používání a délce léčby poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Infadolan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Infadolan a jiných přípravků není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Infadolan.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Infadolan lze používat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Infadolan obsahuje tuk z ovčí vlny

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Infadolan používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí, dospívajících a dospělých

Neurčí-li lékař jinak, dospělým, dospívajícím i dětem se Infadolan nanáší v tenké vrstvě 1 - 3x denně na postižená místa, či na suchou kůži. Dávkování a způsob použití u bércových vředů a proleženin určuje lékař.

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů nebo naopak dojde k jejich zhoršení, nebo se v ráně objeví známky zánětu, infekce či dojde k rozvoji celkových příznaků (např. horečka, zimnice), obraťte se na lékaře. Délka léčby přípravkem Infadolan bez porady s lékařem nemá přesáhnout 2 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Infadolan, než jste měl(a)

Vzhledem k charakteru přípravku a místnímu podání je předávkování nepravděpodobné. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Infadolan

Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Infadolan

Předtím, než se rozhodnete přestat používat Infadolan, měl(a) byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárnika.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výjimečně se může u přecitlivělých osob vyskytnout alergická kožní reakce (např. kožní vyrážka, svědění a pálení).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41, Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Infadolan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě. Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Infadolan obsahuje

 • Léčivými látkami jsou retinoli acetas a ergocalciferolum. Jeden gram masti obsahuje retinoli acetas 1 600 IU (1,0665 mg) a ergocalciferolum 300 IU (0,0075 mg).
 • Pomocné látky (masťový základ): bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína

Jak Infadolan vypadá a co obsahuje toto balení

Jednofázová světle žlutá mast máslovité konzistence Druh obalu: 1) hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr s propichovacím trnem, krabička 2) laminátová tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr, krabička

Obsah balení: 30 g, 100 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika Tel: +420 466 741915 e-mail: recordati@recordati.cz

Výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

26. 3. 2018

sp.zn.sukls150530/2018

Informace o produktu

Výrobce: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Značka: HERBACOS
Produktová řada: HERBACOS léčivé přípravky volně prodejné
Kód výrobku: 330424
Kód EAN: 8594002959807
Kód SÚKL: 0202879
ATC skupina: Jiná léčiva podporující tvorbu jizev
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g

Příbalovou informaci k produktu INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g zobrazíte nebo stáhnete zde: INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (14)

Recenze INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g

Recenze od 14 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Na suchou kuzi Vyhovuje mi

Pouzivam na suchou pokozku
90 %

lepší než drahý bepanten

100 %

dobrý krém, vazelina která i léčí. Používáme od kojence, hlavně v zimním období na suchou pokožku.

100 %

Velmi příjemný, hodně mastný, rychle regeneruje, pokožka po aplikaci nepálí ani když je podrážděná.

hodně mastný
velmi příjemné složení
pokud je pokožka popraskaná, tak po aplikaci nepálí
špatně se vymačkává z tuby
ocenila bych menší balení
100 %

Cenově výborný krém na miminko,používají i v porodnici

perfektní pro miminko na zadeček
cena
horší tuba,špatně se vymačkává
90 %

spokojen

90 %

Vyhovuje m pro péči o kůži

hojí některé problémy na kůži
100 %

Letitá zkušenost, vyzkoušeno na dětskou pleť, dospělou i pokročilého věku a v současné době i na psí.

80 %

fajn na promazavani suche kuze

Diskuze (3)

Diskuze INFADOLAN 1600 IU/g + 300 IU/g UNG 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Jita - Infadolan

(2) 20/12/2017

Dobrý den, chci se zeptat, může se používat jen tak jako krém na obličej. Mám hodně suchou pokožku. Pokud ano, jak často. Je mi 43 let. Děkuji za odpověď.J.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám