Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na akné

ICHTOXYL UNG 1X30GM

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12607
K místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin.

Více informací

Běžná cena: 75 Kč
59
Ušetříte: 21 % (16 Kč)

Skladem

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (12)
Diskuze
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace ICHTOXYL UNG 1X30GM

K místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin.

sp. zn. sukls67700/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele

ICHTOXYL mast

Ichthammolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Ichtoxyl a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ichtoxyl používat 3.Jak se přípravek Ichtoxyl používá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak přípravek Ichtoxyl uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK ICHTOXYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthammolum 90 mg v 1 g masti. Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních onemocnění, při drobných infikovaných poraněních a plísňových onemocněních, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovitosti (akné). Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol. Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení. Perboritan sodný, oxid vápenatý a síran hlinito-draselný působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný stahující účinek. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK ICHTOXYL

Nepoužívejte přípravek Ichtoxyl:

 jestliže jste alergický(á) na ichthamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • při akutním dráždivém zánětu kůže
  • při akutním ekzému
  • na sliznice a do očí

Upozornění a opatření

Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o způsobu používání Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem. Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření. Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ichtoxyl

Účinek Ichtoxyl masti a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ichtoxyl. Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Účinná látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití. Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro místní používání. Přípravek Ichtoxyl s jídlem a pitím

Použití léku Ichtoxyl není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Ichtoxyl není jídlem ani nápoji ovlivněn. Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Ichtoxyl obsahuje tuk z ovčí vlny

(lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ICHTOXYL POUŽÍVÁ

Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem na trudovitost (akné) a na drobná infikovaná poranění. O vhodnosti použití masti při jiných onemocněních se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití Ichtoxylu:

U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 - 3krát denně na postižená místa. Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem. Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 2 týdny. Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.

Použití u dětí

Děti starší než 1 rok mohou používat Ichtoxyl mast pouze na doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtoxylu u dětí se poraďte s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více

přípravku Ichtoxyl, než jste měl(a)

Pokud použijete nadměrné množství přípravku Ichtoxyl může dojít k projevům podráždění kůže. Vždy se snažte postupovat podle pokynů pro používání přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít

přípravek Ichtoxyl Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace, zapomeňte na vynechanou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů. Není známo (z dostupných údajů nelze určit). Nežádoucí účinky:

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně svědění, pálení kůže, zčervenání kůže, polékový kožní výsev

Poruchy imunitního systému přecitlivělost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

zduření

Místní reakce jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41, Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK ICHTOXYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. . 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ICHTOXYL obsahuje

Léčivá látka je ichthammolum, jeden gram masti obsahuje ichtammmolum 90 mg

Pomocné látky:

perboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda Jak přípravek ICHTOXYL vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní, suspenzně-emulzní mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického pachu po ichtamolu, v hliníkové tubě s polypropylénovým šroubovacím uzávěrem. Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Držitel rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2015

Informace o produktu

Výrobce: Herbacos Recordati s.r.o.
Značka: HERBACOS
Produktová řada: HERBACOS léčivé přípravky volně prodejné
Kód výrobku: 12607
Kód EAN: 8594002950781
Kód SÚKL: 59982
Držitel rozhodnutí: Herbacos Recordati s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Ichtoxyl se používá u dospělých k místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině. O vhodnosti použití masti při Vašem onemocnění se poraďte s lékařem. Ichtoxyl mohou používat na doporučení lékaře i děti starší než 1 rok a těhotné nebo kojící ženy.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (12)

Recenze ICHTOXYL UNG 1X30GM

Recenze od 12 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Skvělá cena,kvalita
100 %

80 %

na hnisavá ložiska na kůži - ideální a účinný na komplikace při zarostlém nehtu

100 %

80 %

60 %

100 %

20 %

Příšerný smrad a na akné mi nikdy nepomohl.

100 %

Prověřeno - zarustající nehty

100 %

Diskuze

Diskuze ICHTOXYL UNG 1X30GM

Příbalový leták

Příbalový leták ICHTOXYL UNG 1X30GM

Příbalovou informaci k produktu ICHTOXYL UNG 1X30GM zobrazíte nebo stáhnete zde: ICHTOXYL UNG 1X30GM.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám