Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na akné

ICHTOXYL UNG mast 1x30 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12607
87 %

Mast k místní léčbě při infekčních a hnisavých kožních onemocněních, při infikovaných plísňových onemocněních, u omrzlin, u proleženin.

Více informací

72 Kč

Skladem

Ve středu 15. 4. odešleme, u vás ve čtvrtek 16. 4.

Ve středu 15. 4. odešleme, u vás ve čtvrtek 16. 4.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ICHTOXYL UNG mast 1x30 g

Čtěte podrobně příbalovou informaci, která je součáští každého balení. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn.sukls229456/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ichtoxyl

90 mg/g mast ichthammolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Ichtoxyl a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat
 3. Jak se Ichtoxyl používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ichtoxyl uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Ichtoxyl a k čemu se používá

Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthamol . Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu, má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení. Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k místní léčbě kožních onemocnění. Používá se např. při ekzémech, hnisavých kožních onemocněních, infikovaných plísňových onemocněních kůže, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovitosti (akné). Ichtoxyl mast je možno používat bez porady s lékařem k léčbě trudovitosti (akné), ekzémů a drobných hnisavých onemocnění kůže. U ostatních onemocnění lze přípravek používat pouze po poradě s lékařem.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat

Nepoužívejte Ichtoxyl:

 • jestliže jste alergický(á) na ichthamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při akutním dráždivém zánětu kůže
 • při akutním ekzému
 • na sliznice a do očí

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ichtoxyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o používání Ichtoxylu a délce léčby poraďte s lékařem. Pokud dojde ke zhoršení obtíží (zarudnutí, otok, bolest, zvětšování hnisavého ložiska) nebo ke zhoršení celkového stavu (objeví-li se zvýšená teplota nebo horečka, zimnice, výrazná bolest apod.), ihned vyhledejte lékaře. Místa ošetřená Ichtoxylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření. Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla. Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a Ichtoxyl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Účinek přípravku Ichtoxyl a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Ichtoxyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Léčivá látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtoxylem jiné přípravky pro místní použití. Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro místní používání.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtoxyl pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ichtoxyl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Přípravek Ichtoxyl obsahuje tuk z ovčí vlny

(lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Ichtoxyl používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 - 3krát denně na postižená místa. Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem. Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 2 týdny. Pokud se příznaky do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Použití u dětí

Děti starší než 1 rok mohou používat Ichtoxyl mast pouze na doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtoxylu u dětí se poraďte s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více Ichtoxylu, než jste měl(a)

Pokud použijete nadměrné množství přípravku Ichtoxyl, může dojít k projevům podráždění kůže. Vždy se snažte postupovat podle pokynů pro používání přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Ichtoxyl Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace, nepodávejte vynechanou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se vyskytují pouze s frekvencí “není známo” (z dostupných údajů nelze určit) jsou následující: svědění, pálení kůže, zčervenání kůže, polékový kožní výsev, přecitlivělost, zduření v místě aplikace.

Místní reakce jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčení přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41, Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ichtoxyl používat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Ichtoxyl obsahuje

Léčivá látka je

ichthammolum, jeden gram masti obsahuje ichtammolum 90 mg. Pomocné látky: peroxoboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda

Jak Ichtoxyl vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní, suspenzně-emulzní mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického pachu po ichthamolu, v hliníkové tubě s polypropylénovým šroubovacím uzávěrem. Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2018

Informace o produktu

Výrobce: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Značka: HERBACOS
Produktová řada: HERBACOS léčivé přípravky volně prodejné
Kód výrobku: 12607
Kód EAN: 8594002950781
Kód SÚKL: 0059982
Cesta podání: Kožní podání
Držitel rozhodnutí: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták ICHTOXYL UNG mast 1x30 g

Příbalovou informaci k produktu ICHTOXYL UNG mast 1x30 g zobrazíte nebo stáhnete zde: ICHTOXYL UNG mast 1x30 g.pdf

Recenze (12)

Recenze ICHTOXYL UNG mast 1x30 g

Recenze od 12 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Skvělá cena,kvalita
100 %

80 %

na hnisavá ložiska na kůži - ideální a účinný na komplikace při zarostlém nehtu

100 %

80 %

60 %

100 %

20 %

Příšerný smrad a na akné mi nikdy nepomohl.

100 %

Prověřeno - zarustající nehty

100 %

Diskuze

Diskuze ICHTOXYL UNG mast 1x30 g

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám