Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na průjem

HYLAK Forte 100 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440148

Přípravek se užívá při léčbě následujících stavů a onemocnění: Meteorismus, průjem, obstipace, dyspepsie.

Více informací

Běžná cena: 179 Kč
139
Ušetříte: 22 % (40 Kč)

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 20. 8.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 20. 8.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace HYLAK Forte 100 ml

Přípravek se užívá při léčbě následujících stavů a onemocnění: Meteorismus, průjem, obstipace, dyspepsie.

sp. zn. sukls

199961/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HYLAK FORTE

perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 ml roztoku obsahuje bezzárodkový koncentrát:

Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Enterococci faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici metabolita 49,8960 g.

Pomocná látka se známým účinkem: Laktóza 50,0 – 70,0 mg / ml.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok Čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým nakyslým zápachem po karamelu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hylak forte je indikován k léčbě dospělých, dospívajících od 12 let, dětí a kojenců.

Přípravek se užívá při léčbě následujících stavů a onemocnění: Meteorismus, průjem, obstipace, dyspepsie. Během léčby a po léčbě antibiotiky a sulfonamidy. Gastrointestinální poruchy vyvolané změnou klimatu (např. při cestách do teplých krajin).

Při salmonelové enteritidě u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování je stejné u všech indikací.

Dospělí v prvních dnech 3krát denně 2 ml

Pediatrická populace

Dospívající od 12 let v prvních dnech 3krát denně 2 ml.

Kojenci a děti v prvních dnech 3krát denně 1 ml.

Po zlepšení akutních obtíží je možno dávku redukovat na polovinu. U jedinců se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny, často spojenou s pálením žáhy, se doporučuje rozložit denní dávku do více než 3 dávek. Délka léčby závisí na typu a průběhu onemocnění a může být v případě potřeby dlouhodobá.

Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny ne však mléka (viz Inkompatibility); dospělí s vodou, čajem, pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Akutní průjem s vysokou horečkou a krví ve stolici.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacient se musí poradit s lékařem pokud se objeví závažné symptomy jako akutní průjem s vysokou horečkou nebo krví ve stolici, pokud průjem trvá déle jak 2 dny, a v případě jiných dlouhotrvajících nebo nejasných potíží gastrointestinálního traktu. Náhrada tekutin a elektrolytů je nejdůležitějším terapeutickým opatřením během průjmu, zvláště u dětí a starších lidí.

Přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je třeba se vyhnout současnému užití antacid. Hylak forte způsobuje koagulaci mléka vzhledem k acidickému pH. Proto by tento léčivý přípravek neměl být užíván s mlékem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici relevantní epidemiologická data týkající se užití přípravku Hylak forte u těhotných a kojících žen, potenciální riziko pro člověka není známo. Je nutné individuální zhodnocení poměru risk/benefit, pokud se zvažuje užití během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Hylak forte nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků je definována za použití následujících pravidel: velmi časté: ≥ 1/10, časté: ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté: ≥ 1/1000 až < 1/100, vzácné: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, velmi vzácná: < 1/10 000, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému Vzácné: obecně přecitlivělost kůže a sliznic

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácně: mírná žaludeční či střevní nevolnost

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

  • Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10
  • Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Předávkování není známo, pokud by se však vyskytlo, je vhodná symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: protiprůjmové mikroorganismy, organismy produkující kyselinu mléčnou,

ATC kód: A07FA01 Ve zdravém střevě, zejména v oblasti ilea, kolon a rekta jsou usídleny různé fyziologické bakterie např. Lactobacillus (producent mléčné kyseliny), Escherichia coli a Enterococcus faecalis (fyziologická střevní flóra).

Úloha těchto mikroorganismů spočívá také v účasti na enzymatickém štěpení potravy a tím v podpoře trávení. Na druhé straně zhoršují fyziologičtí symbionti, např. tvorbou kyseliny mléčné, růstové podmínky pro patogenní zárodky, tlumí produkci toxických látek a zabraňují jejich průniku do organismu.

Kromě toho mají střevní bakterie roli při syntéze vitaminů (B6, B12 a K). Vnějšími vlivy, jako jsou léčba antibiotiky, radioterapie, žaludeční operace (Bilroth II), ale také následkem špatného a nezvyklého dietního režimu a chování, může být potřebné fyziologické osídlení mikroby porušeno a případně může dojít k přerůstání patogenních zárodků. Z toho vyplývající obtíže, jako pocit plnosti, meteorismus, průjem nebo zácpa vyjadřují porušenou rovnováhu střevních symbiontů. Také stavy všeobecného vyčerpání, zřetelné zvýšení napadnutelnosti infekcí a určitá kožní onemocnění, jako akné a ekzémy mohou souviset s poškozením střevní flory.

Pro svoji existenci potřebují bakterie určité životní prostředí s přesně definovanými poměry kyselin. Biosyntetická mléčná kyselina s přesným stupněm kyselosti a pufrovacích solí v přípravku přispívají k nastavení těchto hodnot kyselin.

Tímto způsobem se příznivě ovlivní proces trávení (např. při anaciditě, kvasných a hnilobných dyspepsiích) a patogenním zárodkům se odeberou životní podmínky. Přívodem produktů metabolismu fyziologických střevních bakterií obsažených v přípravku se může funkce střevní sliznice upravit a tím zlepšit opětné osídlení střeva vlastními bakteriemi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Hylak forte je biologický preparát, jehož hlavní působení se odehrává intraluminálně. Údaje o farmakokinetice nejsou k dispozici.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost přípravku byla prokázána jeho dlouhodobým používáním v klinické praxi.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové, laktóza, čištěná voda.

6.2 Inkompatibility

Při smíchání přípravku s mlékem nebo mléčnými produkty může dojít k jejich vysrážení.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti po otevření: maximálně 6 měsíců.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička z hnědého skla, PE nástavec pro vylévání, PP šroubovací uzávěr, PP odměrná nálevka, krabička.

Velikost balení: 30 a 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

49/061/73-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. 9. 1973

Datum posledního prodloužení registrace: 15. 9. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

5. 3. 2018

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: HYLAK
Kód výrobku: 440148
Kód EAN: 8592387019444
Kód SÚKL: 0223200
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá při léčbě následujících stavů a onemocnění: Meteorismus, průjem, obstipace, dyspepsie. Během léčby a po léčbě antibiotiky a sulfonamidy. Gastrointestinální poruchy vyvolané změnou klimatu (např. při cestách do teplých krajin).

Při salmonelové enteritidě u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (10)

Recenze HYLAK Forte 100 ml

Recenze od 10 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Výborný. V podstatě jde o probiotikum v kapkách. Chuť je velmi kyselá, ale nic, co by dospělý nezvládl. Přirovnala bych to k octu nebo citrónu. Já sama si prostě naliji na lžičku a zapiji vodou a v pohodě. To jen v reakci na některé recenze, které tento produkt označují jako nepoživatelný. Není to žádná hrůza. Je ale třeba být na to připraven. Pro děti možná bude potřeba pomerančový džus nebo tak něco. Ale hlavně zabírá. Po týdnu pociťuji úlevu od věčně nafouknutého břicha a vůbec zlepšení trávení. Navíc mi přijde i cenově výhodný, když si vezmu, že jde v podstatě o 50 dávek po 2 ml, přičemž nejdřív se berou 3 denně a pak méně - u dospělého. Proti jiným probiotikům je ta cena pěkná. Doporučuji.

Zabírá, již po pár dnes pozoruji výraznou úlevu.
Slušná cena.
Kyselý jako citrón, ale nic hrozného.
V tabletách by byl lepší, ale nejspíš to nejde udělat.
100 %

už jsem měla, spokojenost

100 %

Po antibiotikách výborný.

100 %

skvělle zabírá
nevím
100 %

užívám po skončení s antibiotiky, nevím, jestli to má pozitivní účinky,ale častěji se vyprazdňuji

90 %

Doporučuji

Vyhovuje
100 %

Rychlé dodání, jsem spokojen

Kvalitní produkt, který jsem hledal
nic
80 %

rychleji normalizuje stolici, nevím o žádných vedlejších, nežádoucích účincích
100 %

Tošku kyselý, ale příjemně. A hlavně pomáhá.

velmi dobrý
100 %

Výborný prostředek

Zabírá mně na mé problémy se střevy
nic

Diskuze

Diskuze HYLAK Forte 100 ml

Příbalový leták

Příbalový leták HYLAK Forte 100 ml

Příbalovou informaci k produktu HYLAK Forte 100 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: HYLAK Forte 100 ml.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám