Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na atopický ekzém

HYDROCORTISON LÉČIVA 1X10GM 1% Mast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12705

81 % 22 recenzí

Při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění.

Více informací

46

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (22)
Diskuze (2)

Podrobné informace

Při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: HYDROCORTISON
Kód výrobku: 12705
Kód EAN: 8594739026599
Kód SÚKL: 858
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Mast se používá při místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních neinfekčního původu, např. při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čistícími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění, ozáření apod.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls116187/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Hydrocortison Léčiva 10 mg/g mast 

hydrocortisoni  acetas 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou  informací  nebo podle pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka,  pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové  informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,  musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  

Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Hydrocortison  Léčiva používat 

3.  

Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá 

4.  

Možné nežádoucí  účinky 

5.  

Jak přípravek Hydrocortison  Léčiva uchovávat 

6.  

Obsah balení  a další informace 

 

 
1.  

Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá 

 
Hydrokortison  je protizánětlivá  látka ze skupiny  kortikosteroidních  hormonů. Místně použitý 
způsobuje  ústup zánětu kůže, tlumí  alergické projevy,  svědění a zarudnutí  kůže. 
Mast se používá  při místních  zánětlivých  a alergických kožních  onemocněních neinfekčního  původu, 
např. při ekzémech, při podráždění  kůže kosmetickými  a čisticími  prostředky, při bodnutí  hmyzem, 

malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních  zánětech po slunění,  ozáření ap. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat 

 
Nepoužívejte přípravek Hydrocortison Léčiva  

jestliže  jste alergický(á) na hydrokortison  nebo na kteroukoli  další složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6),  

dále se nepoužívá  u plísňových  a jiných  infekčních onemocnění,  na otevřené rány, do oka 
(přípravek nesmí přijít  do styku s očními  spojivkami)  a v místě očkování. 

 
Upozornění a opatření 

Před použitím  přípravku  Hydrocortison  Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.   
U malých dětí lze použít  přípravek Hydrocortison Léčiva jen pod dohledem  odborného lékaře. 
Pokud se u Vás objeví  rozmazané vidění  nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Hydrocortison Léčiva 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,  které používáte,  které jste v nedávné době 
používal(a)  nebo které možná budete používat.   

 

Přípravek Hydrocortison Léčiva mast může při současném používání  snížit  účinnost antibiotik  ve 

formě zásypů a mastí. Bez porady s lékařem proto nepoužívejte  současně na Vaše onemocnění s tímto 
přípravkem žádné volně prodejné přípravky  pro místní  používání. 
 
Přípravek Hydrocortison Léčiva s jídlem a pitím 

Při používání  přípravku  Hydrocortison Léčiva můžete jíst  a pít normálně. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte,  domníváte  se, že můžete být těhotná, nebo plánujete  otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve,  než začnete tento přípravek používat. 
Přípravkem Hydrocortison  Léčiva se nesmí ošetřovat prsní bradavky kojících  matek před kojením. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Hydrocortison Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv  na schopnost řídit  a 
obsluhovat  stroje.  
Přípravek neovlivňuje  pozornost. 
 
Přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje parabeny, propylenglykol a cetylstearylalkohol 

Přípravek obsahuje parabeny, které můžou způsobit  alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), 
propylenglykol,  který může způsobit  podráždění  kůže a cetylstearylalkohol,  který může způsobit 
místní  kožní  reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3.  

Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá  

 
Vždy používejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou  informací  nebo podle pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),  poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Hydrokortisonová  mast se vtírá do postiženého místa v malém množství  12× denně. Nedojde-li  k 
ústupu obtíží  během týdne léčby, poraďte se s lékařem. 
Aplikace v obličeji  nemá přesáhnout 10 dní. 

Bez porady s lékařem nemá aplikace přípravku  u dětí přesáhnout 14 dní. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrocortison Léčiva, než jste měl(a) 

Při náhodném požití  masti dítětem může dojít  k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat  nebo podpořit  a vyhledat  lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Hydrocortison Léčiva  

Nezdvojnásobujte  následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Hydrocortison Léčiva  

Po přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.   
 
Máte-li jakékoli  další otázky týkající  se používání  tohoto přípravku,  zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky,  které se ale nemusí 
vyskytnout  u každého. 
Při používání  přípravku  Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout  následující  nežádoucí účinky 
seřazeny dle četnosti výskytu: 
 

Méně časté (mohou postihnout  až 1 ze 100 pacientů):   

projevy přecitlivělosti  na jednotlivé  složky  přípravku. 

 

 

Není známo (z dostupných  údajů nelze určit): 

dlouhodobé  používání  masti může vyvolat  ztenčení a zarudnutí  kůže, rozšíření  povrchových cév 

a tvorbu pajizévek  (strií,  zvláště u žen), 

rozmazané vidění. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo  na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu  léčiv  

Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání  více informací  o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 

 
5.  

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte  tento přípravek po uplynutí  doby použitelnosti  uvedené na obalu  za EXP. Doba 
použitelnosti  se vztahuje  k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 
 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních  vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak naložit  s přípravky,  které již  nepoužíváte. Tato opatření pomáhají  chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje 

Léčivou látkou je hydrocortisoni  acetas; jeden gram masti obsahuje hydrocortisoni  acetas 10 mg 

(1%). 

Pomocnými  látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol,  kyselina  stearová, 

bílý  vosk,  monoacylglyceroly  nasycených vyšších mastných kyselin,  ethoxylované  alkoholy 
C

12

-C

16

, propylenglykol,  trolamin,  methylparaben, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku:  mast barvy bílé až slabě nažloutlé,  konzistence krému. 

Velikost balení:  10 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 5. 2017 
 
 

Recenze (22)

Recenze produktu HYDROCORTISON LÉČIVA 1X10GM 1% Mast

Recenze od 22 uživatelů s celkovým hodnocením 81 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

60 %

100 %

80 %

100 %

80 %

100 %

20 %

40 %

asi jsem zvolila špatný lék na moji vyrážku....budu muset jít k doktorovi :-)

vůbec mi nepomohl, řekla bych, že vyrážka se ještě zhoršila

Diskuze (2)

Diskuze k produktu HYDROCORTISON LÉČIVA 1X10GM 1% Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Akne

(1) 17/02/2007

Muze se pouzit na flicky po akne ? (MYslim tim na obliceji) Predem diky za odpoved!

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Tomáš R.

80 % 15/02/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám