Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13695

20 % 1 recenze

K pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva.

Více informací

82
Běžná cena: 95 Kč, Ušetříte: 14 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva.

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Značka: HOTEMIN
Kód výrobku: 13695
Kód EAN: 5995327210223
Kód SÚKL: 84648
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé pacienty. Hotemin krém se používá k pomocné léčbě místních zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (z opotřebení) a kosterního svalstva. Přípravek se používá k léčbě bolestivých stavů po úrazu kloubů.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) 

sp.zn. sukls80834/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hotemin 10 mg/g krém 

piroxicamum 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Hotemin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat 

3. 

Jak se Hotemin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Hotemin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Hotemin a k čemu se používá 

 
Piroxikam,  léčivá  látka  přípravku  Hotemin,  patří  do  skupiny  nesteroidních  protizánětlivých  léků. 
Svým  účinkem  zmírňuje  místní  projevy  zánětu,  jako  jsou  otoky,  zarudnutí  a  bolest.  Při  lokálním 
(místním) podání proniká piroxikam kůží a působí v zanícených, bolestivých tkáních, ale jeho hladiny 
v krvi zůstávají nízké. 
Bez porady s lékařem se přípravek používá u sportovních a jiných poranění měkkých tkání (namožení, 
natažení svalů, pohmoždění) v případech, kdy není porušena kůže postižené oblasti. 
 

Po poradě s lékařem lze krém Hotemin použít k léčbě  
 

 

mírných  lokalizovaných  forem  revmatismu  měkkých  tkání,  jako  je  svalová  bolest  (myalgie), 
zánět obalu svalových snopců (myofibrozitida), zánět tíhového váčku (burzitida), zánět šlachy 
(tendinitida),  zánět  šlachy  a  jejího  pouzdra  (tendovaginitida),  tenisový  loket  (epikondylitida), 
bolestivé nebo křečovité stažení svalů krku (torticollis), bolestivé rameno (periartritida), 

 

lokalizovaných forem osteoartrózy, jako je gonartróza nebo rhizartróza (degenerativní kloubní 
onemocnění postihující kolenní klouby nebo drobné klouby prstů). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat 

 
Nepoužívejte Hotemin 

jestliže  jste  alergický(á)  na  piroxikam  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste měl(a) alergickou reakci (svědění, kopřivka, otok hltanu, obtíže při polykání anebo 
dýchání) po předchozím podávání jiných nesteroidních protizánětlivých léků (např. diklofenaku, 
naproxenu, ibuprofenu) nebo kyseliny salicylové.  

pokud  se  u  Vás  po  užití  piroxikamu  vyskytla  závažná  kožní  reakce  (bez  ohledu  na  vážnost 
průběhu),  jako  je  Stevens-Johnsonův  syndrom  (stav  se  zarudlou,  puchýřovitou,  narušenou, 

Strana 2 (celkem 5) 

krvavou  nebo  ztvrdlou  kůží)  nebo  toxická  epidermální  nekrolýza  (onemocnění  s puchýři  a 
olupováním nejvyšší vrstvy kůže). Viz bod 2 Upozornění a opatření. 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Hotemin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek se smí nanášet pouze na neporušenou kůži. 
 
Přípravek se nesmí nanášet do očí nebo jejich okolí, do úst nebo na jiné sliznice. Po každém použití si 
pečlivě umyjte ruce. Pokud se krém náhodně dostane na výše uvedená místa, vymyjte krém vodou. 
Přípravek se nesmí dostat do ran, na zanícenou či infikovanou kůži (zarudnutí, bolestivost, přítomnost 
hnisu) nebo na porušenou kůži. Přípravek se smí aplikovat pouze na neporušenou kůži.  
Při zakrytí ošetřeného místa okluzním obvazem nebo bandáží se zvyšuje vstřebávání piroxikamu do 
krevního oběhu, což může vést k rozvoji systémových nežádoucích účinků (nevolnost, zažívací obtíže, 
bolesti žaludku a břicha). Proto nezakrývejte místo ošetřované krémem Hotemin žádnými okluzními 
obvazy nebo bandážemi, abyste se vyvaroval(a) uvedeným problémům. 

 

Po celkovém podání piroxikamu (ve formě tablet či injekce) byly hlášeny potenciálně život ohrožující 
kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku 
jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité skvrny na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. 
Další  příznaky,  po  kterých  je  třeba  pátrat,  zahrnují  vředy  v ústech,  v krku,  v nose,  na  genitáliích 
(zevních  pohlavních  orgánech)  a  zánět  spojivek  (červené  a  oteklé  oči).  Tyto  potenciálně  život 
ohrožující  kožní  vyrážky  jsou  často  doprovázeny  příznaky  podobnými  chřipkovému  onemocnění. 
Vyrážka  může  přejít  v rozsáhlé  puchýře  nebo  olupování  kůže.  Největší  riziko  rozvoje  závažných 
kožních  reakcí  je  v prvním  týdnu  léčby.  Tyto  reakce  nebyly  spojeny  s lokálním  (místním)  použitím 
piroxikamu,  ale  možnost  výskytu  u  přípravku  Hotemin  nelze  vyloučit  (viz  bod  2,  Nepoužívejte 
Hotemin). 
 
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte Hotemin používat a okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. 
 
Pokud  dojde  k lokálnímu  podráždění,  ukončete  používání  krému  Hotemin  a  v případě  potřeby 
vyhledejte lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Hotemin není určen pro použití u dětí a dospívajících do 14 let, protože přípravek nebyl v této věkové 
kategorii hodnocen. 
 
Další léčivé přípravky a Hotemin 
Informujte  svého  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Pokud  Vám  Váš  lékař  předepíše  nějaké  další  nesteroidní  protizánětlivé  přípravky  (ať  už  přípravek 
obsahující  piroxikam,  léčivou  látku  tohoto  krému,  nebo  přípravek  s jinou  léčivou  látkou,  např. 
diklofenakem, ibuprofenem, naproxenem), poraďte se s ním o vhodnosti současného použití přípravku 
Hotemin. 
 
Žádné  další  interakce  nejsou  známy.  Budete-li  pečlivě  dodržovat  pokyny  uvedené  v této  příbalové 
informaci,  je  možnost  vzájemného  ovlivnění  s jinými  současně  používanými  léky  prakticky 
zanedbatelná. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Nepoužívejte Hotemin v posledních třech měsících těhotenství. 
V průběhu  prvních  šesti  měsíců  těhotenství  nesmí  být  přípravek  používán,  pokud  to  není  zcela 
nezbytné. Možnost používání přípravku v tomto období vždy konzultujte s lékařem. 

Strana 3 (celkem 5) 

Bezpečnost použití piroxikamu v období kojení nebyla prokázána, a proto se použití krému Hotemin 
v období kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Žádné údaje nenaznačují, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Hotemin obsahuje methylparaben 
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se Hotemin používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Hotemin, krém, je určen pouze k zevnímu použití. 
 
Doporučená  dávka  přípravku  je:  v závislosti  na  velikosti  ošetřované  plochy  kůže  naneste  1-3 cm 
dlouhý  proužek  krému  na  bolestivé  místo.  Ošetřované  místo  nikdy  nepřekrývejte  obvazem  nebo 
bandáží. Ošetření lze provádět třikrát až čtyřikrát denně. Léčba obvykle trvá 2-4 týdny. 
Pokud  po  jednom  týdnu  léčby  nezpozorujete  žádné  zlepšení  nebo  se  příznaky  zhorší,  obraťte  se  na 
lékaře.  
Bez doporučení lékaře nepoužívejte nepřetržitě přípravek déle než 2 týdny. 
 
Nepoužívejte přípravek ve vyšších dávkách, než je doporučeno, vyvarujete se tak nežádoucích účinků, 
které může vyvolat léčivá látka vstřebaná do krevního oběhu. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Hotemin není určen pro použití u dětí a dospívajících do 14 let. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Hotemin, než jste měl(a) 
Otřete ho. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Hotemin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Hotemin 
Jestliže  jste  omylem  přestal(a)  používat  Hotemin  dříve,  než  je  doporučeno,  nebude  to  mít  škodlivé 
důsledky, ale vaše obtíže se mohou vrátit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1000): v místě aplikace se může 
objevit přechodné zčervenání, kožní vyrážka, olupování, svědění. 
 
Vzácné  nežádoucí  účinky  (mohou  se  vyskytnout  u  1  až  10 osob  z 10000):  pocit  na  zvracení,  trávicí 
obtíže. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10000): otok očních víček, 
rtů, úst nebo krku vyvolávající potíže s polykáním anebo dýcháním, náhlá dušnost, mdloby nebo pocit 

Strana 4 (celkem 5) 

na omdlení, kopřivka, bolesti žaludku a břicha, zánět žaludku. Při používání piroxikamu byly hlášeny 
závažné  kožní  reakce:  Stevens-Johnsonův  syndrom  (stav  se  zarudlou,  puchýřovitou,  narušenou, 
krvavou  nebo  ztvrdlou  kůží)  a  toxická  epidermální  nekrolýza  (onemocnění  s puchýři  a  olupováním 
nejvyšší vrstvy kůže). Viz bod 2 „Upozornění a opatření“. 
 
Není  známo  (z dostupných  údajů  nelze  určit):  Byly  hlášeny  ojedinělé  případy  zúžení  průdušek  a 
dušnosti.  V poregistračním  období  byla  také  pozorována  kontaktní  dermatitida  (zánětlivé  postižení 
kůže), ekzém a fotosenzitivní reakce pokožky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Hotemin uchovávat 

 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete např. změny barvy. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Hotemin obsahuje 
Léčivou látkou je piroxicamum 10 mg v 1 g krému. 
Dalšími  pomocnými  látkami  jsou  cetostearomakrogol,  methylparaben,  kyselina  stearová,  tekutý 
parafin, cetylstearylalkohol, bílá vazelína, sorbitan-stearát, čištěná voda.  
 
Jak Hotemin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílý až nažloutlý homogenní krém bez zápachu. 
Druh  obalu:  Zaslepená  hliníková  tuba  s vnitřním  lakem  na  bázi  epoxy-fenolu,  bílý  PE  šroubovací 
uzávěr s propichovacím bodcem, krabička. 
Velikost balení: 50 g krému. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 

Strana 5 (celkem 5) 

 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC  
H-9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65.  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 4. 2017 

Recenze (1)

Recenze produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 20 %.

Přidat recenzi produktu

20 %

nefunguje, několik jsem zápěstí namazala, beze změny

Diskuze

Diskuze k produktu HOTEMIN CRM 1X50GM/0.5GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám