Podrobné informace

HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 141742
Kód EAN: 3352712001279
Kód SÚKL: 58195
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

HOMÉOGÈNE 9

sublingvální tablety

Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek HOMÉOGÈNE 9 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je HOMÉOGÈNE 9 a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HOMÉOGÈNE 9 užívat.
3. Jak se HOMÉOGÈNE 9 užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak HOMÉOGÈNE 9 uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE HOMÉOGÈNE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVAT

Neužívejte HOMÉOGÈNE 9
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMÉOGÈNE 9 je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HOMÉOGÈNE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku HOMÉOGÈNE 9
Obsahuje sacharózu.

3. JAK SE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVÁ

Orální podání. Vždy užívejte HOMÉOGÈNE 9 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je

  • Děti a dospělí - 1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i HOMÉOGÈNE 9 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK HOMÉOGÈNE 9 UCHOVÁVAT

Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku HOMÉOGÈNE 9 se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek HOMÉOGÈNE 9 obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 200 mg jsou Mercurius solubilis 3 CH 0.667 mg, Pulsatilla 3 CH  0.667 mg, Spongia tosta 3 CH  0.667 mg, Bryonia 3 CH  0.667 mg, Bromum 3 CH 0.667 mg, Belladonna 3 CH  0.667 mg, Phytolacca decandra 3 CH 0.667 mg, Arum triphyllum 3 CH 0.667 mg, Arnica montana 3 CH 0.667 mg. Pomocnými látkami jsou sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.

Jak HOMÉOGÈNE 9 vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.12.2014

Recenze (6)

Recenze produktu BOIRON Homéogéne 9 60 tablet

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

(8) (4)

80 %

(7) (4)

100 %

pravidelně kupuji

(8) (3)

100 %

(7) (5)

100 %

(6) (6)

100 %

(5) (4)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Homéogéne 9 60 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze