Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

HIRUDOID 1X100GM Mast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70623
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: HIRUDOID
Kód výrobku: 70623
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100309
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Onemocnění povrchových žil jako zánět žil (flebitis), provázených ucpání cévy krevní sraženinou (tromboflebitis), záněty žilních městků (varikoflebitis), ošetřování křečových žil, podráždění nebo zánětu žil po injekcích a infúzích. Krevní výrony, pohmožděniny a otoky. Pomocná léčba po operacích křečových žil nebo po jejich injekční léčbě (skleroterapie). Zlepšení kvality jizev po operacích, popáleninách nebo úrazech; zvláčnění již vytvořených tuhých jizev a silně zrohovatělé pokožky. Přípravek mohou používat dospělí i děti.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls107293/2012 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

 

Hirudoid  

300mg/100g 

krém 

glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci

. Viz bod 4

 

Pokud  se  do  10  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.

 

  
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Hirudoid krém a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid krém používat 

3. 

Jak se Hirudoid krém používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Hirudoid krém uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Hirudoid krém a k čemu se používá 

 
Hirudoid krém je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin. 
 
Hirudoid krém se používá  k místní léčbě: 
-  zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu 
-  povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve 

žilním  systémem  dolních  končetin  prostřednictvím  mechanického  stlačování  žil,  např.  pomocí 
elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek 
používá pouze na doporučení lékaře. 

 
Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid krém používat 

 
Nepoužívejte Hirudoid krém 

 

2/5 

- jestliže jste alergický(á) na chondroitin-polysulfát (glykosaminoglykan- polysulfát) nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

 
 

Upozornění a opatření  

- Přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi. 
- Nepoužívejte Hirudoid krém na otevřené rány a poškozenou pokožku. 
Před použitím přípravku Hirudoid krém se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Další léčivé přípravky a Hirudoid krém 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

 

Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Žádné  škodlivé  účinky  na  nenarozené  a  kojené  děti  nebyly  dosud  při  lokálním  používání 
glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Hirudoid  krém  obsahuje  cetylstearylalkohol,  lanolin  a  parabeny  (methylparaben  a 
propylparaben)  
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
Parabeny (methylparaben a propylparaben) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné) 
 
3.  

Jak se Hirudoid krém používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Doporučená dávka  
Obvykle se Hirudoid krém nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně.  
Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nanést proužek krému v délce asi 3 – 5 cm.   
  
Způsob použití 
K zevnímu použití na kůži
Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi. 
 
Hirudoid  krém  rovnoměrně  naneste  na  postiženou  oblast  a  jemně  vmasírujte  (pokud  je  to  možné)  do 
pokožky. 
 
 

 

3/5 

V  případě  bolestivého  povrchového  zánětu  žil  naneste  Hirudoid  krém  na  postižené  místo  jemně  a 
s opatrností a ošetřené místo poté překryjte obvazem. V těchto případech krém do pokožky nevtírejte ani 
pokožku nemasírujte. 
 
Hirudoid  krém  je  vhodný  také  na  fyzikální  léčebné  procedury,  jako  je  fonoforéza  a  iontoforéza.  Při 
iontoforéze se krém aplikuje pod katodu. 
 
Jak otevřít tubu 
Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte 
silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Každá tuba přípravku Hirudoid krém je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je 
pro  zajištění  uzavření  tuby  technicky  nutné,  aby  část  tuby  zůstala  prázdná.  Prázdný  prostor  ale  nemá 
žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.  
 
Délka léčby 
Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 
1–2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař. 
 
Pokud  při  léčbě  poranění  tupým  předmětem  Vaše  příznaky  přetrvávají  nebo  se  nezlepší  do  10  dnů 
pravidelné léčby, poraďte se s lékařem. 
 
 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku

, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 
Velmi vzácně se při použití přípravku Hirudoid krém mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, 
např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí. 
 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 
Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
Parabeny (methylparaben a propylparaben) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné), 
viz také bod 2. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

4/5 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.  

Jak Hirudoid krém uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Hirudoid krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25

°C

 

 
Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky    do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a d

alší informace 

 
Co  Hirudoid krém obsahuje 
Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice) 
 
100 g krému obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas  z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.* 
* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) 
 
Dalšími složkami jsou: 
cetylstearylalkohol,  glycerol  85%,  hydroxid  draselný,  metylparaben,  isopropylalkohol,  propylparaben, 
kyselina stearová 95%, myristylalkohol, thymol, čištěná voda, lanalkolová mast DAB. 
 
Jak Hirudoid krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý  homogenní  krém  v zaslepené  hliníkové  tubě  s vnitřním  ochranným  lakem  z epoxyfenolových 
pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 40 g a 100 g  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
D-61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
 

 

5/5 

Výrobce 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016. 

Recenze

Recenze produktu HIRUDOID 1X100GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu HIRUDOID 1X100GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám