Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

HEPAROID Léčiva krém 30 g

Léčivý přípravek
HEPAROID Léčiva krém 30 g

K léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků, zhmožděnin a podvrtnutí, dále ke změkčení tuhých a vystupujících jizev.

Více informací

Skladem více než 5 kusů Dnes odešleme, zítra u vás.

109 Kč

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

HEPAROID Léčiva krém 30 g

Heparoid Léčiva používají dospělí i děti a mladiství k léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků, zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev, dále se používá na doporučení lékaře k místní léčbě zánětů povrchových žil, zánětů v okolí žil, ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
12371
Kód EAN:
8594739026384
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Organo-heparinoid
Farmakoterapeutická skupina:
vazoprotektiva, venofarmaka | antivarikózní terapie | hepariny a heparinoidy pro lokální aplikaci | organo-heparinoid
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

HEPAROID Léčiva krém 30 g

Příbalovou informaci k produktu HEPAROID Léčiva krém 30 g stáhnete ve formátu pdf zde: HEPAROID Léčiva krém 30 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC HEPAROID Léčiva krém 30 g

Příbalová informace - informace pro uživatele

Heparoid Léčiva

2 mg/g krém

heparinoidum S

Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Heparoid Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Heparoid Léčiva používat
 3. Jak se přípravek Heparoid Léčiva používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Heparoid Léčiva uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Heparoid Léčiva a k čemu se používá

Přípravek Heparoid Léčiva krém obsahuje léčivou látku heparinoidum S. Heparinoidum S napomáhá k rozpuštění malých krevních sraženin a zlepšení prokrvení pokožky. Přípravek Heparoid Léčiva krém je lokální antikoagulační preparát (přípravek tlumící krevní srážlivost), který po aplikaci na kůži zmírňuje bolesti a záněty, navíc podporuje hojení zánětů žil včetně bércových vředů a změkčuje ztuhlou kůži při žilní nedostatečnosti. Používá se ke zlepšení krevního oběhu po podlitinách (včetně hematomu) nebo poranění měkkých tkání, včetně poranění svalů, šlach, kloubního pouzdra a vazů; post-traumatických otoků (otoků po zranění nebo úrazu), kdy urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků. Následně po ústupu otoků a krevních výronů se snižuje pocit napětí a bolesti v místě zánětu nebo poranění. Dále se používá ke zlepšení tvorby jizev po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev, Přípravek Heparoid Léčiva krém je určen k léčbě dospělých, dětí a dospívajících.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Heparoid Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Heparoid Léčiva jestliže:

 • jste alergický(á) na heparinoid S nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • trpíte poruchami krevní srážlivosti (jako je hemoragická diatéza, různé formy purpur, trombocytopenie, hemofilie, různé celkové stavy s tendencí ke krvácení).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Heparoid Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Neaplikujte krém na sliznice, do očí a na otevřené rány. Další léčivé přípravky a přípravek Heparoid Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Heparoid Léčiva nelze používat současně s některými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortisonu nebo kyseliny salicylové. Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Heparoid Léčiva.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné ženy mohou používat přípravek Heparoid Léčiva pouze krátkodobě na doporučení lékaře, s výjimkou poslední třetiny těhotenství, kdy se z důvodu možného ovlivnění průběhu porodu (krvácení) nedoporučuje používat vůbec. Kojící ženy mohou používat přípravek Heparoid Léčiva pouze na doporučení lékaře, a to krátkodobě a na malé plochy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Heparoid Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Heparoid Léčiva obsahuje cetylstearylalkohol

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

Přípravek Heparoid Léčiva obsahuje propylenglykol

Může způsobit podráždění kůže.

Přípravek Heparoid Léčiva obsahuje konzervační látky metylparaben a propylparaben

Mohou způsobovat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek Heparoid Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Heparoid Léčiva krém je určen pouze pro vnější použití. Množství krému, které bude použito, závisí na velikosti léčené oblasti. Pokud lékař neurčí jinak, jemně vmasírujte do postižené oblasti asi 1 mm silnou vrstvu krému 2-3krát denně. U žilních onemocnění je možné přiložit kompresní obvaz. Při rozsáhlých a bolestivých krevních výronech (krvácení pod kůží) se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc. U bércového vředu se krém vtírá do jeho okolí. Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid Léčiva krém se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 1 -2 týdnů. Po použití přípravku Heparoid Léčiva si pečlivě umyjte ruce, pokud nejsou léčenou oblastí. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde k jejich zhoršení.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Heparoid Léčiva, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit.

Jestliže jste zapomněla(a) použít přípravek Heparoid Léčiva

Použijte přípravek, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v obvyklém dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže.

Méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) se může vyskytnout pálení, svědění, zarudnutí a vyrážka.

Vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) se může vyvinout kožní přecitlivělost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Heparoid Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Heparoid Léčiva obsahuje

 • Léčivou látkou je heparinoidum S. Jeden gram krému obsahuje heparinoidum S 2 mg (což odpovídá 200 IU).
 • Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, propylenglykol, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy (C12 — C14), bílý vosk, methylparaben, trolamin, propylparaben, čištěná voda.

Jak přípravek Heparoid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Heparoid Léčiva je bílý emulzní krém. Balení obsahuje 30 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

18. 8. 2015

sp.zn. sukls115514/2015

HEPAROID Léčiva krém 30 g

60 %

funguje, ale musí se používat pravidelně

100 %
Skvělá cena,kvalita

90 %
Produkt používám dlouhodobě. Jsem spokojená.

100 %

90 %
škoda že není větší balení

dobrý

100 %

100 %

100 %

100 %
Ano
Ne

Je to dobrý lék při pádu či nějakém otoku působí přímo do tkání a je výborný i pro lidi co mají opuchlé lítko lechce,ruku, prsty,apd. působí i na cevní řečiště což zřejme zabraňuje preventivně po úrazu třeba tvorbám trobmů a bolestivéch otoků.

100 %

Splňuje co slibuje a perfektně působí na modřiny.

HEPAROID Léčiva krém 30 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.