Ty nejlepší dárky pro zdraví a krásu a spoustu odměn za vánoční nákupy.

Oblíbené položky
Vybrat odměnu

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na zácpu a projímadla

GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 394902
92 %

Přípravek GUTTALAX, jako laxativum působící v tlustém střevě, stimuluje přirozené vyprázdnění tlustého střeva.

Více informací

Běžná cena: 155 Kč
129 Kč (4,30 Kč/ml)
Ušetříte: 17 % (26 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml

Přípravek GUTTALAX, jako laxativum působící v tlustém střevě, stimuluje přirozené vyprázdnění tlustého střeva.

Guttalax se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě. Guttalax je určen pro dospělé a děti od 4 let.

Balení obsahuje 30 ml.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp. zn. sukls46050/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

GUTTALAX 7,5 mg/ml, perorální kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml (= 15 kapek) roztoku obsahuje natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg
Pomocná látka se známým účinkem: sorbitol 70% nekrystalizující.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální kapky, roztok
Čirý, bezbarvý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace
GUTTALAX je indikován u dospělých, dospívajících a dětí od 4 let v případech akutní funkční zácpy a k občasnému použití pro usnadnění vyprázdnění při chronické zácpě.
4.2 Dávkování a způsob podání
Perorální podání
Následující dávky se doporučuje podat večer před spaním, k vyprázdnění dochází zpravidla následující den ráno. Doporučuje se začít s nejnižší dávkou. Dávka může být upravena až do maximální doporučené dávky pro navození pravidelné stolice. Maximální doporučená denní dávka nemá být překročena.
Dospělí: 10 – 20 kapek (5 – 10 mg) denně
Pediatrická populace
Děti nad 10 let a dospívající: 10 – 20 kapek (5 – 10 mg) denně
Děti ve věku 4 – 10 let: 5 - 10 kapek (2,5 – 5 mg) denně
GUTTALAX lze pravidelně, při každodenním podávání, užívat (nebo podávat dětem) po dobu maximálně dvou týdnů, a to jak po konzultaci, tak i bez konzultace s lékařem.
4.3 Kontraindikace
GUTTALAX je kontraindikován u pacientů:
 s hypersenzitivitou na pikosulfát sodný nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
 se střevní neprůchodností nebo střevní obstrukcí,2/6
 se silnou bolestí břicha a/nebo horečnatými akutními břišními příhodami (např. při
appendicitis) spojenými s nauzeou a zvracením
 v akutní fázi zánětlivých střevních onemocnění (např. ulcerózní kolitida)
 se závažnou dehydratací
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Podobně jako u jiných laxativ není doporučeno podávat GUTTALAX každodenně nebo po delší
dobu, bez zjištění příčiny zácpy. Dlouhodobé podávání vyšších dávek může vyvolat poruchy
rovnováhy tekutin a elektrolytů a hypokalemii.
U pacientů, kteří užívali přípravek GUTTALAX byly popsány závratě a/nebo mdloby. Podrobnosti,
které jsou dostupné k těmto případům, naznačují, že tyto účinky mohou souviset s mdlobou při
defekaci (nebo s mdlobou související s namáháním při stolici) nebo s vazovagální reakcí na bolest
břicha při zácpě. Nemusí nutně souviset s podáním samotného pikosulfátu sodného.
Děti by neměly užívat přípravek GUTTALAX bez doporučení lékaře.
1 ml roztoku obsahuje 0,45 g sorbitolu, což znamená 0,6 g sorbitolu v maximální doporučené denní
dávce k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od 10 let. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy
s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při podávání zvýšených dávek přípravku GUTTALAX v kombinaci s diuretiky nebo kortikosteroidy
se může zvyšovat riziko vzniku elektrolytové nerovnováhy.
Porušená elektrolytová rovnováha může způsobit zvýšení citlivosti k působení srdečních glykosidů.
Současné podávání antibiotik může snížit laxativní účinek přípravku GUTTALAX.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Odpovídající studie u těhotných žen nejsou k dispozici. Dlouhodobé zkušenosti nepřinesly důkazy
o nežádoucích nebo škodlivých účincích přípravku při užívání během těhotenství.
Užívání přípravku GUTTALAX v průběhu těhotenství se doporučuje pouze pokud je to nezbytně
nutné.
Kojení
Klinické údaje prokázaly, že ani léčivá složka pikosulfátu sodného BHPM (bis-(p-hydroxyfenyl)-
pyridyl-2-methan) ani jeho glukuronidy nejsou vylučovány do mateřského mléka zdravých kojících
žen. Z toho důvodu je možné přípravek GUTTALAX užívat během kojení.
Fertilita
Nebyly provedeny žádné studie fertility u člověka. Neklinické studie neprokázaly žádný vliv na
fertilitu (viz bod 5.3) .
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Pacienti musí být poučeni, že v důsledku vazovagální odpovědi (např. v důsledku abdominálního
spazmu) mohou pocítit závrať a/nebo mdlobu. Pokud se u pacienta projeví abdominální spazmus,
musí se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení nebo obsluha strojů.3/6
4.8 Nežádoucí účinky
Frekvence výskytu je vyjádřena za použití následujícího pravidla: velmi časté (1/10); časté (1/100
až 1/10); méně časté (1/1000 až 1/100); vzácné (1/10 000 až 1/1000); velmi vzácné (
1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Poruchy imunitního systému
Není známo*: hypersenzitivita
Poruchy nervového systému
Méně časté: závrať
Není známo*: mdloby
Závrať a mdloby, které se objeví po požití pikosulfátu sodného, jsou spojeny s vazovagální odpovědí
(např. abdominální spazmus, defekace).
Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: průjem
Časté: abdominální křeče, abdominální bolest, abdominální obtíže
Méně časté: zvracení, nauzea
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Není známo*: kožní reakce jako je angioedém, polékový výsev, vyrážka, svědění.
*= tyto nežádoucí účinky byly pozorovány při post-marketingovém sledování. S 95% jistotou není
uvedená frekvence vyšší než méně častá, ale může být nižší. Přesný odhad frekvence není možný,
protože se nežádoucí účinek nevyskytoval v databázi klinické studie s 1020 pacienty.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9 Předávkování
Příznaky
Při vysokých dávkách se může objevit vodnatá stolice (průjem), abdominální křeče a klinicky závažné
ztráty tekutin, draslíku a dalších elektrolytů.
Pokud se pro běžné zvládnutí zácpy podávají dávky vyšší než doporučené, může dojít k ischemii
střevní sliznice.
GUTTALAX, podobně jako jiná laxativa, může při chronickém předávkování způsobit chronický
průjem, bolesti břicha, hypokalemii, sekundární hyperaldosteronismus a ledvinové kameny.
V souvislosti s chronickým předávkováním laxativy bylo dále popsáno poškození ledvinných kanálků,
metabolická alkalóza a svalová slabost sekundárně způsobená hypokalemií.
Terapie
V průběhu krátké doby po užití lze zabránit působení přípravku (nebo je minimalizovat) vyvoláním
zvracení nebo výplachem žaludku. Podle stupně postižení je zpravidla třeba náhrada tekutin a úprava4/6
porušené elektrolytové rovnováhy, zejména u dětí a starších osob. V některých případech je vhodné
podání spasmolytik.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: kontaktní laxativa, ATC kód: A06AB08
Pikosulfát sodný, léčivá látka přípravku GUTTALAX, je lokálně působícím projímadlem
difenylmethanové skupiny. Po bakteriálním štěpení pikosulfátu v tlustém střevě dochází ke stimulaci
sliznice tlustého střeva, která způsobí zvýšení peristaltiky tlustého střeva a napomáhá zadržování vody
a elektrolytů v lumen tlustého střeva. To vede ke stimulaci defekace, snížení času střevní pasáže a
změknutí stolice.
Jelikož pikosulfát sodný působí v tlustém střevě, nedochází ke změně (porušení) vstřebávání
energetických složek stravy a esenciálních živin v tenkém střevě.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpce a distribuce
Po perorálním podání prochází pikosulfát sodný do tlustého střeva bez významné předchozí absorpce.
Nedochází k enterohepatální cirkulaci.
Biotransformace
Pikosulfát sodný je změněn na laxativní složku, bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-methan (BHPM)
prostřednictvím bakteriálního štěpení v distální části střeva.
Eliminace
Během následující přeměny je jen malé množství BHPM absorbováno a téměř zcela konjugováno ve
střevní stěně a v játrech za vzniku neaktivního glukuronidu BHPM. Po perorálním podání 10 mg
pikosulfátu sodného bylo 10,4 % celkové dávky jako glukuronid BHPM po 48 hodinách vyloučeno
močí. Obecně platí, že se při podávání vyšších dávek pikosulfátu sodného vylučování močí snížilo.
Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy
Účinek nastupuje za 6 - 12 hodin v závislosti na uvolňování léčivé látky (BHPM) z přípravku.
Nebyl nalezen přímý nebo opačný vztah mezi plazmatickou hladinou aktivní složky a projímavým
účinkem.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
U pikosulfátu sodného byla prokázána nízká akutní toxicita u laboratorních zvířat.
Hodnoty LD50 po perorálním podání byly >17 /kg (u myší), >16 g/kg (u potkanů) a >6 g/kg (u králíků,
psů). Hlavními příznaky toxicity byla polydipsie, piloerekce, průjem a zvracení.
Ve studiích subchronické a chronické toxicity na potkanech (až do 100 mg/kg) a psech (až do
1000 mg/kg) v délce až 6 měsíců vyvolával pikosulfát sodný v dávkách 500x a 5000x převyšující
terapeutické dávky doporučované lidem (vztaženo na 50 kg tělesné hmotnosti) průjem a způsoboval
úbytek tělesné hmotnosti. Následně tyto vysoké dávky vyvolávaly atrofii gastrointestinální sliznice.
Změny vzniklé v souvislosti s léčbou byly způsobeny chronickým drážděním střev spolu s kachexií.
Všechny toxické nežádoucí účinky byly reverzibilní. Pikosulfát sodný neovlivňoval srdeční frekvenci,
krevní tlak a dýchání zvířat ani při plném vědomí, ani při anestezii.
Pikosulfát sodný nevykazoval genotoxický potenciál u bakterií a savčích buněk za podmínek in vitro a in vivo. Dlouhodobé běžné studie kancerogenity u potkanů a myší nejsou k dispozici.5/6
Byl zkoumán teratogenní účinek pikosulfátu sodného (fáze II) u potkanů (v dávkách 1, 10, 1000 a
10 000 mg/kg tělesné hmotnosti) a králíků (1, 10 a 1000 mg/kg) po perorálním podání.
Toxické dávky podávané v těhotenství vyvolávají silný průjem spolu s embryotoxicitou (zvýšení
prvotního vstřebávání) bez teratogenních účinků nebo nežádoucích účinků na reprodukci potomstva.
Plodnost a vývoj embrya (fáze I), stejně jako pre- a postnatální vývoj (fáze III) u potkanů nebyly
ovlivněny po perorálním podání dávek 1, 10 a 100 mg/kg.
Celkově vzhledem k nízké celkové biologické dostupnosti po perorálním podání je akutní a chronická
toxicita pikosulfátu sodného nízká.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Natrium-benzoát, sorbitol 70% nekrystalizující, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny
citronové, čištěná voda.
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.
6.3 Doba použitelnosti
3 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30oC.
6.5 Druh obalu a obsah balení
Kapací lahvička se šroubovacím uzávěrem (vše z plastické hmoty), krabička.
7,5 ml, 10 ml, 15 ml nebo 30 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

61/113/73-C6/6

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace : 14. 3. 1975
Datum posledního prodloužení registrace: 20. 1. 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

5. 4. 2017

Informace o produktu

Výrobce: ISTITUTO DE ANGELI S.R.L., REGGELLO (FI)
Značka: GUTTALAX
Kód výrobku: 394902
Kód EAN: 8595116522680
Kód SÚKL: 0223137
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ISTITUTO DE ANGELI S.R.L., REGGELLO (FI)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml

Příbalovou informaci k produktu GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml.pdf

Recenze (5)

Recenze GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Nevyužívám
100 %

Doporučuji

Účinný, nezatěžující
100 %

.. nemám žádné náhradní řešení, jak podpořit spontální "vyprazdňování" .. a zkoušel jsem mnoho projímadel.

užívám sedativa od bolesti, ktera u mne mimo jiné vyvolávají záspu .. atd
.. vysoka cena
60 %

není tak účinný, jak jsem myslela, že bude

Diskuze

Diskuze GUTTALAX Projímadlo kapky 7,5mg 30 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám