Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na pálení žáky a překyselení

GAVISCON duo efekt 24 žvýkacích tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 358533
Odstraňuje bolest a zažívací potíže, vytváří ochrannou bariéru nad žaludečním obsahem, a tím utišuje pálivou bolest na hrudníku.

Více informací

96

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Odstraňuje bolest a zažívací potíže, vytváří ochrannou bariéru nad žaludečním obsahem, a tím utišuje pálivou bolest na hrudníku.

Informace o produktu

Výrobce: RB (RECKITT BENCKISER)
Značka: GAVISCON
Kód výrobku: 358533
Kód EAN: 5000158070851
Kód SÚKL: 06546
Držitel rozhodnutí: RB (RECKITT BENCKISER)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls210817/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Gaviscon Duo Effect Žvýkací tablety
natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však tento přípravek musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety
užívat
3. Jak se přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety je kombinace dvou antacid (uhličitanu vápenatého a
hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu a působí dvojím způsobem:
1. neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu, a tím odstraňuje bolest a zažívací potíže;
2. vytváří ochrannou bariéru nad žaludečním obsahem, a tím utišuje pálivou bolest na hrudníku.

Tento lék se používá k léčbě příznaků souvisejících s kyselinou při gastroezofageálním refluxu, jako
jsou zpětný tok kyseliny do jícnu a ústní dutiny, pálení žáhy a porucha trávení, například po jídle nebo
v průběhu těhotenství.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON DUO EFEKT
ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety:
Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety, protože byly pozorovány velmi vzácné případy potíží při dýchání a
kožní vyrážky (další informace jsou uvedeny v seznamu nežádoucích účinků).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety je zapotřebí:
Tento lék obsahuje malé množství sodíku (4,82 mmol v dávce dvě tablety) a vápníku (3,75 mmol
v dávce dvě tablety). Jestliže Vám bylo doporučeno dodržovat dietu s omezením některého z těchto
minerálů, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo jste měl(a) závažné
onemocnění ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tato onemocnění nepříznivě ovlivnit.

Přípravek Gaviscon Duo Efekt by neměl být užíván pacienty s těžkou poruchou funkce ledvin a
pacienty s hypofosfatemií (nízká hladina fosfátů v krvi).
strana 1 (celkem 4)

Poraďte se, prosím, se svým lékařem, jestliže je Vám známo, že máte snížené množství žaludeční
kyseliny v žaludku, protože tento přípravek může být méně účinný.

Je třeba se vyvarovat déle trvajícího užívání.

Užívání přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety může podobně jako jiná antacida zakrýt příznaky
jiného závažnějšího základního onemocnění.

Jestliže příznaky trvají déle než 7 dnů, poraďte se se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Neužívejte tento přípravek během dvou hodin po užití jiných léků perorálně (ústy), protože by mohlo
dojít k narušení jejich účinku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Tento lék můžete užívat i v případě, že jste těhotná nebo kojíte. Trvání léčení by mělo být podobně
jako v případě všech léků omezeno na co nejkratší možnou dobu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety:
Jestliže trpíte fenylketonurií, měl(a) byste vědět, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam
(E 951), což je zdroj fenylalaninu.

Tyto tablety obsahují azorubin (E 122), který může vyvolat alergickou reakci.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

Určeno k perorálnímu podání. Před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších pacientů a děti věku 12 let a starší: Při objevení příznaků užijte dvě až čtyři
tablety po jídle a večer před spaním, maximálně čtyřikrát denně.

Děti mladší než 12 let: Měly by tento přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety, než jste měl(a):
I když jste užil(a) příliš velké množství tohoto přípravku, není pravděpodobné, že by Vám nějak ublížil.
Můžete však pociťovat nadýmání. Poraďte se se svým lékařem, pokud nadýmání neustoupí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání jako
předtím.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, ukončete užívání tohoto přípravku a sdělte to ihned
svému lékaři. Velmi vzácně (méně než v 1 z 10 000 případů) může dojít k alergické reakci na některou
ze složek přípravku. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat kožní vyrážku, svědění, potíže
s dýcháním, závratě, otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku (hrdla).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
strana 2 (celkem 4)


5. JAK PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT:

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 C (25 °C pro polypropylenové obaly) a uchovávejte v původním obalu,
aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety obsahuje:
Léčivou látkou v jedné žvýkací tabletě jsou 250 mg natrii alginas; 106,5 mg natrii hydrogenocarbonas
a 187,5 mg calcii carbonas.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, makrogol 20 000, mannitol (E 421), kopovidon, draselná
sůl acesulfamu, aspartam (E 951), aroma máty peprné a azorubin (E 122), směs xylitolu a sodné soli
karmelosy.

Tento přípravek neobsahuje cukr ani gluten.

Jak přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:
Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety jsou ploché, kulaté dvouvrstvé tablety se zkosenými hranami
s peprmintovou chutí a vůní. Jedna vrstva tablety je růžová a slabě skvrnitá, a druhá vrstva je bílá.

Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety je dodáván ve dvou typech balení, v blistrech v krabičkách nebo
v polypropylenových obalech.

Blistr: blistr obsahuje dvě, čtyři, šest nebo osm zatavených tablet.
Velikosti balení: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 62, 64 a 80 žvýkacích tablet.

Polypropylenové obaly: obaly z polypropylenu s víčkem obsahující 8, 10, 12 nebo 16 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, HU8 7DS, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:
Belgie Gaviscon Antizuur - Antireflux
Kypr Gaviscon Double Action
Česká republika Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety
Grécko Gaviscon Double Action
Irsko Gaviscon Extra Chewable Tablets. Sodium alginate 250mg, Sodium bicarbonate 106.5mg, Calcium carbonate 187.5mg
Lucembursko Gaviscon Antiacide - Antireflux
Nizozemi Gaviscon Duo kauwtabletten
Slovenská republika Gaviscon Duo Efekt Žuvacie tablety
Velká Británie Gaviscon Double Action Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.12.2010

strana 3 (celkem 4)
strana 4 (celkem 4)
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420 227 110 141

Recenze

Recenze produktu GAVISCON duo efekt 24 žvýkacích tablet

Diskuze

Diskuze k produktu GAVISCON duo efekt 24 žvýkacích tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám