Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na nadýmání a plynatost

ESPUMISAN 50X40MG Tobolky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 11409
Na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu.

Více informací

Běžná cena: 99 Kč
92
Ušetříte: 7 % (7 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ESPUMISAN 50X40MG Tobolky

Na obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu.

sp. zn. sukls16774/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Espumisan

40 mg, měkké tobolky simethiconum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe do 3 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat
 3. Jak se přípravek Espumisan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Espumisan uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Espumisan je léčivý přípravek působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek.

Použití:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. plynatosti (meteorismus) a pocitu plnosti
 • na doporučení lékaře k přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní, např. rentgenologickému a sonografickému vyšetření

Espumisan je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé.

Obtíže způsobené plyny mohou být také známkami funkčních poruch zažívacího traktu a projevovat se jako pocit tlaku a plnosti, předčasný pocit sytosti, říhání, hlasité pohyby střev a plynatost.

Pokud se nebudete cítit lépe do 3 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ESPUMISAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Espumisan:

 • jestliže jste alergický(á) na simetikon, oranžovou žluť (E 110), methylparaben (E218) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.1). Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Espumisan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.

Další léčivé přípravky a přípravek Espumisan

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k působení simetikonu a protože se simetikon nevstřebává ze zažívacího traktu do těla, nepředpokládají se škodlivé účinky přípravku Espumisan při jeho užívání v průběhu těhotenství a kojení. Klinické údaje o užívání přípravku Espumisan těhotnými ženami nejsou k dispozici.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Espumisan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Espumisan obsahuje barvivo oranžovou žluť (E 110) a methylparaben

Tyto látky mohou vyvolat alergické reakce, v případě methylparabenu i zpožděné.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je:

- při zažívacích obtížích způsobených plyny

Věk Dávkování Četnost užívání

Děti od 6 let, dospívající a dospělí 2 tobolky (což odpovídá 80 mg simetikonu) 3-4krát denně

Pro mladší děti a kojence jsou k dispozici jiné lékové formy. Způsob podání

Při zažívacích obtížích se Espumisan užívá během jídla nebo po jídle, podle potřeby také před spaním.

- při přípravě na zobrazovací vyšetření

Den před vyšetřením

Ráno v den vyšetření

2 tobolky 3krát denně

(což odpovídá 240 mg simetikonu) 2 tobolky (což odpovídá 80 mg simetikonu)

Způsob podání

Při přípravě na vyšetření se Espumisan užívá v den před vyšetřením během jídla nebo po jídle a ráno v den vyšetření pak podle pokynů lékaře.

Délka léčby

Délka léčby se řídí průběhem obtíží. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny. Espumisan může být v případě potřeby na doporučení lékaře užíván také dlouhodobě. Přečtěte si také bod 2 „Upozornění a opatření“.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan, než jste měl(a)

Předávkování po užití přípravku Espumisan není známo. Léčivá látka přípravku Espumisan vytváří v zažívacím traktu pěnu, rozpadá se čistě fyzikálně. Simetikon se ze zažívacího traktu nevstřebává do těla a při průchodu střevy se biologicky ani chemicky nemění. Předávkování přípravkem Espumisan je proto v podstatě vyloučeno. I velká množství přípravku Espumisan jsou snášena bez obtíží.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan

Vynechanou dávku můžete kdykoli nahradit.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan

V takovém případě by mohlo dojít k návratu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan nebyly dosud pozorovány. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo štítku a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Espumisan obsahuje

 • Léčivou látkou je simethiconum. Jedna tobolka obsahuje simethiconum 40 mg.
 • Pomocnými látkami jsou želatina, glycerol 85%, methylparaben (E128), chinolinová žluť (E104), oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Espumisan vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř kulaté, žluté měkké želatinové tobolky. Obsah tobolky je bezbarvý, nepatrně zakalený.

Velikost balení: 25, 50, 100 měkkých tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

19.3.2015

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: ESPUMISAN
Kód výrobku: 11409
Kód EAN: 4013054002001
Kód SÚKL: 57586
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co obsahuje Váš lék?
Simethiconum 40 mg v 1 měkké tobolce.

Další látky obsažené v léku
Želatina, glycerol 85%, methylparaben, chinolinová žluť, oranžová žluť.

Indikační skupina
Protipěnivý prostředek, deflatulens.

Kdy se lék používá?
Všechny obtíže spojené s nadměrným hromaděním plynů v zažívacím traktu, jako je zvýšený odchod střevních plynů konečníkem, nadýmání, pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, nadměrným polykáním vzduchu a srdeční potíže vyvolané tlakem břicha v důsledku velkého nahromadění plynů v žaludku a střevech. Espumisan se používá také k přípravě na zobrazovací vyšetření (rentgenologická, ultrazvukem, atd.) v oblasti dutiny břišní.

Kdy byste neměli lék užívat
Přípravek nesmí používat pacienti přecitlivělí na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky nebyly dodnes při užívání přípravku Espumisan pozorovány (viz. také Upozornění).

Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Dávkování
Při zažívacích obtížích vyvolaných hromaděním střevních plynů v zažívacím traktu: Pokud neurčí lékař jinak, užívají obvykle dospělí, mladiství a děti starší 6 let 2 tobolky přípravku Espumisan 3-4krát denně. Délka léčby závisí na průběhu obtíží. Espumisan může být v případě potřeby užíván po delší časové období. Příprava k zobrazovacím vyšetřením (rentgenologickým, ultrazvukem): 2 tobolky 3krát denně den před prováděním vyšetření a 2 tobolky ráno v den plánovaného vyšetření.

Použití
Tobolky se užívají během jídla nebo po jídle, podle potřeby také na noc.

Upozornění
Pokud se zažívací obtíže vyskytnou opakovaně nebo přetrvávají, vyhledejte lékaře. Vysoké dávky glycerolu mohou vyvolat bolest hlavy, zažívací obtíže (podráždění žaludku) a průjem. 1 tobolka přípravku Espumisan obsahuje 9,67 mg glycerolu. Při užívání přípravku by se mohla objevit kopřivka, a to vzhledem k obsahu methylparabenu. Vyskytnout se mohou také opožděné alergické reakce jako kontaktní dermatitida. Ve vzácných případech se bezprostředně po podání vyskytuje kopřivka a bronchospazmus (zúžení průdušek). Upozornění Přípravek obsahuje barvivo oranžovou žluť (sunset yellow FCF - E110). Toto barvivo může u extrémně citlivých jedinců vyvolat alergické reakce včetně astmatu. Alergie se vyskytuje častěji u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na kyselinu acetylosalicylovou. Espumisan neovlivňuje reakční dobu. Po jeho podání není ovlivněna schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30 st. C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení
25, 50 a 100 měkkých tobolek ve skleněné nádobce nebo blistru.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (27)

Recenze ESPUMISAN 50X40MG Tobolky

Recenze od 27 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

spolehlivy produkt,při potížích po podání léku teměř okamžitá úleva. mohu jen doporučit

spolehlivy produkt
100 %

perfektní

100 %

Pomáhá proti prdíkům...

20 %

nevidím žádný účinek

100 %

100 %

100 %

Pomáhá při nadýmaní a nevolnostech při trávení.

60 %

někdy mi zabírá, někdy ne, což je mi záhadou

100 %

100 %

Diskuze (1)

Diskuze ESPUMISAN 50X40MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Hmmm...

(0) 27/02/2008

No nadýmá mě již 20 let a tak jsem se pokusil o změnu, zprvu byl pocit takový, že pilulky fungují, ale po čase to vypadá, že jsem spokojen tak na 20%, tedy nic moc, bolesti břicha mám stále, pilulky, nepilulky. Marek

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták ESPUMISAN 50X40MG Tobolky

Příbalovou informaci k produktu ESPUMISAN 50X40MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: ESPUMISAN 50X40MG Tobolky.pdf

Zkušenosti uživatelů

100 % 03/11/2017

spolehlivy produkt,při potížích po podání léku teměř okamžitá úleva. mohu jen doporučit

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám