Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Homeopatika Homeopatika složené

ENGYSTOL 50 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 141412
94 %

Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita.

Více informací

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

152 Kč (3,04 Kč/kapsle)

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

ENGYSTOL 50 tablet

Čtěte pozorně příbalové informace. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN
Značka: HEEL
Kód výrobku: 141412
Kód EAN: 9003568000063
Kód SÚKL: 13014
ATC skupina: Homeopatika (česká atc skupina)
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ENGYSTOL 50 tablet

Příbalovou informaci k produktu ENGYSTOL 50 tablet stáhnete ve formátu pdf zde: ENGYSTOL 50 tablet.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC ENGYSTOL 50 tablet

sp. zn. sukls141892/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Engystol tablety

Homeopatický léčivý přípravek

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Engystol a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat
  3. Jak se Engystol užívá
  4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Engystol uchovávat
  5. Obsah balení a další informace

1. Co je Engystol a k čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění závažnosti a délky trvání příznaků virových infekcí, obzvlášť u nachlazení a chřipkových onemocnění, a to podporou imunitního systému.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat

Neužívejte Engystol

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Engystolu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Engystol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Engystol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Engystol obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Engystol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající starší 12 let:

1 tableta 3x denně. Při akutních potížích 1 tabletu každou ½ až 1 hodinu až 12x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

Použití u dětí:

Děti do 2 let věku: 1 tableta 1x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 4x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 1x denně po dobu 4-6 týdnů. Děti ve věku od 2 do 5 let:

1 tableta 1-2x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 6x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů. Děti ve věku od 6 do 11 let:

1 tableta 2x denně. Při akutních obtížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 8x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

Způsob podání Tableta se nechá rozpustit v ústech a poté se spolkne. Pro děti je možné tabletu rozdrtit a nechat rozpustit v malém množství vody. Tento léčivý přípravek se má užívat mimo jídlo.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více Engystolu, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Engystol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce (např. vyrážka, svědění nebo zarudnutí kůže) a zažívací potíže (např. mírné bolesti břicha).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Engystol uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Engystol obsahuje

Léčivými látkami jsou: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10. 1 tableta obsahuje: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg Sulfur D4 37,5 mg Sulfur D10 37,5 mg

Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearát, monohydrát laktózy.

Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení

Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez zápachu. Bílý, polypropylenový obal s polypropylenovým uzávěrem. Velikost balení: 50, 250 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr.Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540

Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

8. 2. 2019

Recenze (13)

ENGYSTOL 50 tablet

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Dávám dětem, když začínají mít opar a skvělé do půl dne je pryč.

100 %

Přípravek jsem dala dceři pro děti, neboť mi byl doporučen - nevím, zda ho už použila.

100 %

používám současně s echinac. kapkami na podporu imunity

20 %

100 %

Zabírá na virózy.

100 %

Zabírá na virózy.

100 %

S tímto produktem mám výborné zkušenosti. Pomáhá nám v chřipkovém období

Svou účinnost, pomáhá posílit imunitu.

Diskuze (2)

ENGYSTOL 50 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Chybějící informace - nebo špatně hledám?

(0) 07/11/2012

Dobrý den, jelikož přípravek neznám, chtěla jsem zde najít, na co je. Naprosto zde chybí základní info, je to nahrazeno množstvím plochých všeobecných informací, které zde zřejmě být musejí, ale pacientovi jsou víceméně k ničemu. Přimlouvala bych se za přidání základní jednoduché informace nejen u tohoto homeopatika. Bylo by velmi příjemné nemusek si to hledat jinde. Díky! Více

Vstoupit do diskuze

- prosba

(0) 14/01/2011

dobrý večer, chtěla bych se zeptat jestli engystol tbl 50 mohou užívat děti věku 3 let. Mooooc děkuji

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 11/12/2011

S tímto produktem mám výborné zkušenosti. Pomáhá nám v chřipkovém období

Štítky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka