Lékárna.cz
Hledat

DULCOLAX 10 mg 6 čípků

Léčivý přípravek
DULCOLAX 10 mg 6 čípků
DULCOLAX čípky je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku a změkčuje stolici. DULCOLAX čípky se používá u pacientů trpících zácpou.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

DULCOLAX 6 čípků
96 Kč

DULCOLAX 10 mg 6 čípků

DULCOLAX čípky je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku a změkčuje stolici. DULCOLAX čípky se používá u pacientů trpících zácpou.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

DULCOLAX 10 mg 6 čípků

100 %
Hodnotil: 1 zákazník
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
252627
Kód EAN:
8590347100478
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Bisakodyl
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva proti zácpě | léčiva proti zácpě | kontaktní laxativa | bisakodyl
Cesta podání:
Rektální podání

Oznámit nežádoucí účinky

1/5
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls26205/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
DULCOLAX čípky
(Bisacodylum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však DULCOLAX čípky musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěly.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se při každodenním užívání Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se
poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DULCOLAX čípky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DULCOLAX čípky užívat
3. Jak se DULCOLAX čípky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak DULCOLAX čípky uchovávat
6. Další informace
1. CO JE DULCOLAX čípky A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DULCOLAX čípky je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní
peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu) a změkčuje stolici.
DULCOLAX čípky se používá
u pacientů trpících zácpou
k přípravě na diagnostická vyšetření, před a po operacích a u stavů, které vyžadují usnadnění
vyprazdňování stolice
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DULCOLAX čípky
UŽÍVAT
Neužívejte DULCOLAX čípky
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku přípravku
DULCOLAX čípky;
při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;
při náhlých břišních onemocněních (včetně zánětu slepého střeva) a při akutních zánětlivých
onemocněních střev;
při závažné dehydrataci;
jestliže trpíte těžkými bolestmi v oblasti břicha spojenými s nevolností a zvracením (příznaky
závažného onemocnění);
v případě vzácného vrozeného onemocnění, při němž nemohou být užívány některé pomocné
látky (viz kapitola Důležité informace o některých složkách přípravku DULCOLAX čípky)
2/5
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DULCOLAX čípky je zapotřebí
Podobně jako všechna projímadla by DULCOLAX čípky neměl být užíván každodenně nebo po delší
dobu, protože dlouhodobé každodenní užívání nadměrného množství může způsobit poruchu
elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu), hypokalemii
(snížení hladiny draslíku v krvi). Pokud potřebujete užívat projímadla každodenně nebo delší dobu,
měl/a byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy.
Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu), která
může být nebezpečná u starších pacientů a u pacientů s onemocněním ledvin. K příznakům
dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči. Pokud pozorujete tyto příznaky, je nutné podávání
přípravku DULCOLAX čípky přerušit a poradit se se svým lékařem.
Může dojít k výskytu krve ve stolici (hematochezie), který je obecně mírný a spontánně vymizí.
Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem.
Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku DULCOLAX čípky, není však prokázána
souvislost s užíváním přípravku. Bližší data naznačují, že se jedná o stavy spojené s tlačením při
stolici nebo bolestí břicha u zácpy, která vedla k použití projímadla.
Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Užívání čípků může vést k pocitu bolesti a místnímu dráždění, obzvláště u anální fisury (malé,
bolestivé trhlinky v oblasti konečníku) a vředovitého zánětu konečníku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S ohledem na možné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se před užitím přípravku
poraďte s lékařem, pokud užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy
(léky s účinky podobnými hormonům kůry nadledvin) nebo srdeční glykosidy. Současné užívání
zvýšených dávek přípravku DULCOLAX čípky s diuretiky nebo kortikosteroidy může způsobit
poruchu elektrolytové rovnováhy, což může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení
srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu, např. digoxin).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jako všechny léky lze DULCOLAX čípky v průběhu těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.
Během kojení lze DULCOLAX čípky užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás
objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo
obsluha strojů.
3. JAK SE DULCOLAX čípky UŽÍVÁ
Vždy užívejte DULCOLAX čípky přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Děti by měly užívat bisakodyl jen pod dohledem lékaře. Děti ve věku 4 let nebo mladší nesmí
bisakodyl užívat.
3/5
Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
Krátkodobá léčba zácpy:
Dospělí a děti nad 10 let: 1 čípek (10 mg) pro okamžitý účinek, maximálně jedenkrát za
den
Obvykle jsou čípky účinné asi za 10 až 30 minut. Je třeba je nejprve rozbalit a potom vložit do
konečníku.
Pro děti ve věku 4 - 10 let je k dispozici přípravek DULCOLAX ve vhodnější lékové formě
(enterosolventní tablety).
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Pro přípravu k diagnostickým výkonům a předoperačně:
Pro přípravu k diagnostickým výkonům a v předoperační péči by měl být DULCOLAX čípky užíván
pod dohledem lékaře.
K dosažení úplného vyprázdnění střeva se doporučuje:
Dospělí a děti nad 10 let: Přípravek Dulcolax tablety - 2 tablety (10 mg) ráno a 2 tablety (10 mg)
večer před vyšetřením
následované podáním 1 čípku ráno před vyšetřením.
Děti 4 10 let: Přípravek Dulcolax tablety - 1 tableta (5 mg) večer před vyšetřením,
následovaná podáním projímadla pro děti s okamžitým účinkem (např.
čípek) ráno před vyšetřením.
Jestliže jste užil(a) více přípravku DULCOLAX čípky, než jste měl(a)
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste nedopatřením užil(a)
více přípravku DULCOLAX čípky, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit vodnatou stolici, kolikovité křeče v břiše, závažné
ztráty tekutin, draselných iontů a ostatních elektrolytů.
DULCOLAX čípky, stejně jako ostatní projímadla, může způsobit při dlouhodobém předávkování
chronický průjem, bolesti břicha, nízkou hladinu draslíku v krvi, sekundární hyperaldosteronismus
(zvýšená tvorba hormonu aldosteron, který ovlivňuje hladiny sodíku a draslíku v krvi) a vznik
ledvinových kamenů. V souvislosti s chronickým nadužíváním projímadel bylo také popsáno
poškození tubulů ledvin (druh poškození ledvin), metabolická alkalóza (stav, ke kterému dochází,
pokud organismus vytváří více zásaditých látek než kyselých) a sekundární svalová slabost způsobená
nízkými hladinami draslíku v krvi.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DULCOLAX čípky
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, ale nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DULCOLAX čípky
Přípravek DULCOLAX čípky by měl být užíván pouze v případě potřeby, po odeznění potíží by léčba
přípravkem měla být přerušena.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4/5
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DULCOLAX čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pro stanovení četnosti nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:
velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů;
časté: u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů;
méně časté: u více než 1 z 1 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů;
vzácné: u více než 1 z 10 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 léčených pacientů;
velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů
není známo: z dostupných údajů nelze určit
Gastrointestinální poruchy
Časté: křeče v břiše, bolesti břicha, průjem, nevolnost
Méně časté: břišní obtíže, zvracení, krev ve stolici, potíže v oblasti konečníku a řitního otvoru
Není známo: zánět tlustého střeva
Poruchy metabolismu a výživy:
Není známo: ztráta vody v organismu
Poruchy nervového systému
Méně časté: závrať
Vzácné: mdloby
Závrať a mdloby souvisejí se zácpou (např. tlačení na stolici, bolest břicha) a nemusí být důsledkem
podání bisakodylu.
Poruchy imunitního systému
Vzácné: reakce přecitlivělosti
Není známo: otok kůže a sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém),
rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK DULCOLAX čípky UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
DULCOLAX čípky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co DULCOLAX čípky obsahuje
- Léčivou látkou je: Bisacodylum 10 mg v jednom čípku
- Pomocnou látkou je čípkový základ W 45
Jak DULCOLAX čípky vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé nebo lehce nažloutlé čípky torpédovitého tvaru s hladkým nebo lehce mastným povrchem.
Velikosti balení: 6, 10, 12, 20, 30, 50 a 100 čípků
5/5
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo
Výrobce
Istituto de Angeli S.p.A.
Regello, Itálie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Tel: 234 655 111
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
14.2.2012

DULCOLAX 10 mg 6 čípků

100 %
Hodnotil: 1 zákazník
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
100 %

DULCOLAX 10 mg 6 čípků

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.